Facebook

Number of Visitors

Saturday, January 20, 2018

PRESS NOTE

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ


        ²æà C¯ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgÀ L¦J¸ï DgÀPÀëPÀ ªÀĺÁ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ GvÀÛgÀ ªÀ®AiÀÄ ¨É¼ÀUÁ« gÀªÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯ÉèUÉ ¨ÉÃn ¤ÃqÀ°zÀÄÝ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¥Á¯ÉÆμÀÄîvÁÛgÉ.
Ø ¢£ÁAPÀ 22.01.2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09;30 UÀAmɬÄAzÀ 10:30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ aAvÀ£ï ºÁ¯ï ºÀwÛgÀ gËr ¥ÀgÉÃqÀ ºÀ«ÄäPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
Ø ¨É½UÉÎ 10:30 UÀAmɬÄAzÀ 11:30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢üZËPï ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è ¸ÀAZÁj eÁUÀÈw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀgÀÄ
Ø ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ rJDgï ºÉqïPÁélgï£À°ègÀĪÀ ±ÀĨsÀªÀÄAUÀ¼À ¸À¨sÁ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ‘’CPÀëgÀPÁÌV DgÀPÀëPÀgÀÄ’’ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ GzÁÏl£É ºÁUÀÆ ‘’d£À¸ÀA¥ÀPÀð ¸À¨sÉ/ £ÉÆAzÀªÀgÀ ¢£ÁZÁgÀuÉ’’ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀgÀÄ
¢£ÁAPÀ 23.01.2018 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt, D®ªÉÄî, EAr ªÀÄvÀÄÛ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¸ÀªÀĸÁåvÀäPÀ UÁæªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î, zÉêÀtUÁAªÀ, ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉÃnÖ ¤Ãr D PÁ®PÉÌ ‘’d£À ¸ÀA¥ÀPÀð ¸À¨sÉ/£ÉÆAzÀªÀgÀ ¢£ÁZÁgÀuÉ’’ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ ºÁUÀÆ ‘’CPÀëgÀPÁÌV DgÀPÀëPÀgÀÄ’’ JA§ zÉåÃAiÀĪÀżÀî PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß GzÁÏn¸ÀĪÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ gËr ¥ÀgÉÃqÀ ºÀ«ÄäPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

DAILY CRIME NEWS ON 19-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2018  PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JA.«í. DåPïÖ     
      ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ 21.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ L±Àgï PÀA¥À¤AiÀÄ PÁåAlgï ªÁºÀ£À £ÀA JA.JZï-28/©-8763 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ¢®è. FvÀ£ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ¢AzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß JzÀÄjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ zÁªÀ®ªÀÄ°ÃPÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ºÀjd£À @ ¥ÉÆÃvÉ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á: qÉƪÀÄ£Á¼À FvÀ£ÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ¸ÀÄ¥Àgï K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-28/©-6876 £ÉÃzÀPÉÌ wqÀUÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ JZï.¦. ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¬Ä zsÁ¨ÁzÀ £ÀqÀÄªÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, ªÉÄÊPÉÊUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀÄÝ, CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ºÀjd£À @ ¥ÉÆÃvÉ ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á: qÉƪÀÄ£Á¼À gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2018 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2018 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ; 18.01.2018 gÀAzÀÄ 14.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á¸ÀÌgï ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀĸÀÆw, ¸Á|| C¯Áè¥ÀÆgÀ Nt «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï PÀ®ÆègÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) UÉÆüÀUÀĪÀÄäl ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ   
      ¢£ÁAPÀ: 18.01.2018 gÀAzÀÄ 15:45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]gÁdÄUËqÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ¥Ánïï E£ÀÄß 04 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ §ªÀÄä£ÀºÀ½î vÁ:¹AzÀV EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ E¸ÉàÃl J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉ. [¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ 2550/gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀtPÉÌ ºÁQzÀ ºÀt 2600/gÀÆ MlÄÖ 5150/gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J°UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ] F §UÉÎ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 4, 4(1) 4(J) ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957  
      ¢£ÁAPÀ: 18.01.2018 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÉʪÁn¥ÀàgÀ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ/28/¹/4910 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀªÀÄä ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV ZÀªÀrºÁ¼À PÀqɬÄAzÀ ºÉÆwð PÀqÉUÉ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÃqÀ PÁ®PÉÌ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà ¥ÀæPÁ±À gÁoÉÆqÀ ¦.J¸ï.L ºÉÆwð ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2018 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2018  PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ 
      ¢£ÁAPÀ: 18.01.2018 gÀAzÀÄ 16;00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ C¥Áà¸Á§ ªÀÄtÆgÀ ªÀAiÀiÁ-44 ªÀµÀð eÁw »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| ©gÁzÁgÀ Nt FvÀ£ÀÄ 1/- gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áèöåt CA§ÄªÀ N.¹ ªÀÄmÁÌ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ gÉÆÃR ºÀt, 4550/- gÀÆUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà gÀ« AiÀÄqÀªÀtÚªÀgÀ ¦ J¸ï L EAr ¦ J¸ï ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2018 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 18-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

 1] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2018  PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹.
      ¢£ÁAPÀ: 16.01.2018   gÀAzÀÄ 19.30  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÁ¹ÃªÀiï vÀAzÉ CPÀâgÀ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ ¸Á||§¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ -28/Ef1447 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.  FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï  ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ: PÉJ-28/Ff-1447 £ÉÃzÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ § ¨ÁUÉêÁr §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® JzÀÄjUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð ¸Á; §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr EvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁr ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj EvÀ£ÀÄ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ:17-01-2018 gÀAzÀÄ  ªÀÄzÁå£Àí 2-30 UÀAmÉ ªÀÄÈvÀ£ÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¥ÀgÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á|| §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2018 PÀ®A: 279. 304 (J) L.¦.¹.
      ¢£ÁAPÀ; 17.01.2018 gÀAzÀÄ 12:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvï: DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀæPÁ±À §¸ÀªÀgÁd §rUÉÃgÀ, ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: D®ªÉÄî, vÁ: ¹AzÀV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ:28/EDgï-1548 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ AiÀÄAPÀAa PÀqɬÄAzÀ SÉÊ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV SÉÊ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¹ÌÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©zÀÄÝ, ¨sÁj UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀÄAPÀAa ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁQzÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà CA§jñÀ §¸ÀªÀgÁd §rUÉÃgÀ, ¸Á: D®ªÉÄî, vÁ: ¹AzÀV.  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2018  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].   
      ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1). ¨sÁgÀvÀ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ. PÉ.J-51/©-3195 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ, CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è. FvÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀ£Àß n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß n¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1) ¨sÁgÀvÀ¨ÉAeï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ. PÉ.J-51/©-3195 CAvÁ EzÀÄÝ. CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 6000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààj£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 10 ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2018  PÀ®A: 87 PÉ ¦ DåPïÖ   
      ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ 15:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1] ¸ÀAdAiÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ¹AUï gÀd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð E£ÀÄß 02 d£ÀgÀÄ ¸Á||zÉêÀtUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ  E¸ÉàÃl J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉ. [¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ 350/gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀtPÉÌ ºÁQzÀ ºÀt 300/gÀÆ MlÄÖ 650/gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J°UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ] F §UÉÎ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2018  PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ 
      ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀıÀªÀAvÀ vÀA CªÀÄÈvÀ ¸Á¼ÀÄAPÉ ¸Á||ºÉÆwð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ d£ÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ N.¹.aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ PÀqɬÄAzÀ 1) gÉÆÃR ºÀt 1100 gÀÆ 2) N.¹.¥ÉÃ¥ÀgÀ MAzÀÄ 3) ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß MAzÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ¥ÀæPÁ±À gÁoÉÆqÀ ¦.J¸ï.L ºÉÆwð ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2018  PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ 
      ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ 20:10 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ±ÉmÉÖ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ  ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð  ¸Á; ¹AzÀV eÉÊ ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ 1 £Éà PÁæ¸ï FvÀ£ÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N¹ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀ Dr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃR ºÀt 1410=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ N¹ aÃn, ¥É£ÀÄß  ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: JªÀiï.PÉ. zÁªÀÄtÚªÀgÀ ¹.¦.L. ¹AzÀV ªÀÈvÀÛ PÀbÉÃj  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.DAILY CRIME NEWS ON 17-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

 1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2018  PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹.
      ¢£ÁAPÀ: 15.01.2018 gÀAzÀÄ 17;00  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) UÀÄgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ gÁAiÀÄUÉÆAqÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á||ªÀÄ£ÁߥÀÄgÀ  ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA; PÉ.J.28/E.JªÀiï-6452 £ÉÃzÀÝgÀ  ¸ÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ PÀ£ÉÆß½î PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀªÀ£É  aPÀ̹AzÀVAiÀÄ CPÀÌ ªÀĺÁzÉë UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è  ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀl ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀĢåÀ  ªÀAiÀiÁ 5 ªÀµÀð ¸Á|| aPÀ̹AzÀV FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ,§®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÆ §®ZÀ¥ÀàUÉ ¨sÁjà WÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ  ¥Àr¹zÀÄÝ zÀÄ:SÁ¥ÀwUÉ ºÉaÑ£À  G¥ÀZÁgÀPÁÌV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ¸ÀAfë¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°Ã¸ÀzÉ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 16.01.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11;15 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁۣɠ CAvÁ  ¦gÁå¢AiÀÄ°è ªÀUÉÊgÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ gÁªÀÄ¥Àà. vÀAzÉ,  ²ªÀgÁAiÀÄ ¥ÀlÖt. ¸Á|| ¹AzÀV, gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2018 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] §§¯É±ÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2018 PÀ®A: ºÉƸÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¤Ãw 2011 CzÁåAiÀÄ 4 ©. 31 Dgï. (13)   ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 21[4]4[J] ºÁUÀÆ 379 L.¦.¹.
      ¢£ÁAPÀ; 16.01.2018 gÀAzÀÄ 12:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ dºÁAVÃgÀ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ºÀªÁ¯ÁÝgÀ ¸Á: ªÀÄļÀªÁqÀ. mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. KA-28.TC-5271 EzÀPÉÌ £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå E®èzÀ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ mÉæîgï eÉÆÃr¹zÀ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ gÉÃqï C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ªÀÄ°èPÁdÄð£À. ©. ©gÁzÁgÀ, ¦J¸ïL §§¯ÉñÀégÀ ¦J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2018  PÀ®A: ºÉƸÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¤Ãw 2011 CzÁåAiÀÄ 4 ©. 31 Dgï. (13)   ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r  1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 21[4]4[J] ºÁUÀÆ 379 L.¦.¹.   
      ¢£ÁAPÀ: 16.01.2018 gÀAzÀÄ 15:45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà £ÁUÀ£ÀÆgÀ, ¸Á: ªÀÄļÀªÁqÀ. mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. KA-28.TC-0528 EzÀPÉÌ £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå E®èzÀ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ mÉæîgï eÉÆÃr¹zÀ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ gÉÃqï C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ªÀÄ°èPÁdÄð£À. ©. ©gÁzÁgÀ, ¦J¸ïL §§¯ÉñÀégÀ ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2018  PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ 
      ¢£ÁAPÀ: 15.01.18 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 16.01.2018 gÀAzÀÄ 04.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ±Á¬Ä¸ÁÛ vÀA|| C§ÄÝ®UÀ¥ÀÆgÀ ±ÉÃSï ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ  J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ gÉÆñÀ£À© UÀA|| C§ÄÝ®UÀ¥ÀÆgÀ ±ÉÃSï  ¸Á|| PÉJZï© PÁ®¤  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2018 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2018  PÀ®A: 379-L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw 4, 47[J] ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J). 
      ¢£ÁAPÀ: 16.01.2018 gÀAzÀÄ 17:45, UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÆãÁ°ÃPÀ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï DVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gÀ KA-37/TA-1653 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ®PÀ. EªÀgÀÄ PÉÆgÀ½î UÁæªÀÄzÀ  §¸ÁåAqÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ J°èAzÀ¯ÉÆà mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°, CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀªÀÄä  ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÁzÁ  ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ mÁæöåPÀÖgÀUÉ eÉÆÃr¹zÀ mÉîgÀzÀ°è PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2018 gÀAzÀÄ D®ªÉÄÃ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2018  PÀ®A: 279, 336 L¦¹
      ¢£ÁAPÀ: 16.01.2018 gÀAzÀÄ 11.45  UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ZÀªÁít ¸Á: ªÀļÀSÉÃqÀ f: PÀ®§ÄVð  mÁåAPÀgÀ ¯Áj £ÀA§gÀ:PÉJ-32-¹-4726 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, 2] JªÀiï gÀªÉÄñÀ  vÀAzÉ JªÀiï a£Àß §¯ÉñÀégÀ ¸Á:PÀ®ªÀgÀ¯Á vÀºÀ²Ã®:¥ÁAUÀ® vÉ®AWÁt gÁdå mÁåPÀgÀ ¯Áj £ÀA§gÀ: £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ-01/JJ¥ï-6865 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, EªÀgÀÄ vÁªÀÅ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁåAPÀgÀ ¯Áj £ÀA§gÀ  PÉJ-32-¹-4726 ºÁUÀÆ  PÉJ-01/JJ¥ï-6865 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄvÀÛV PÀqɬÄAzÀ § ¨ÁUÉêÁr PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼À°è PÀ°èzÀÝ®Ä §Æ¢ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CzÀÄ UÁ½UÉ ºÁj »AzÉ §gÀĪÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀ PÀtÚ°è ºÉÆÃV C¥ÀWÁvÀUÁ¼ÀV CªÀgÀ ¥ÁætPÉÌ  C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ºÁUÉ ©lÄÖ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ, F §UÉÎ ¸À:vÀ: ªÀĺÉñÀégÀUËqÀ. AiÀÄÄ.J¸ï  rJ¸ï¦ §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 16-01-2018

 Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2018  PÀ®A: 379 L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÆå¯ÉñÀ£À ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAl PÁAiÉÄÝ : 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1J] gÉ« 21
      ¢£ÁAPÀ: 15.01.2018 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ JªÀiï JZï 10/J ªÁAiÀiï 6265 £ÉÃzÀPÉÌ eÉÆÃr¹zÀ mÉæîgÀ £ÀA§gÀ £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ¢®è. ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀÅ¢®è. EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ¸ÀzÀj mÉæîgÀzÀ°è CAzÁdÄ MAzÀÄ ¨Áæ¸À ªÀÄtÄÚ «ÄòævÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀ 2500 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À ªÀÄtÄÚ «ÄòæÃvÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀȪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: PÀĪÀiÁgÀ ºÁqÀPÁgÀ ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.01.2018 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2018 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ; 31.12.2017 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ. UÀÄgÀÄ£ÁxÀ. PÁå¢. ªÀAiÀiÁ-19 ªÀµÀð. ¸Á: ZÀªÀrºÁ¼À vÁ; EAr FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄR£ÀÄ ºÁUÀÆ vÉÆzÀ®Ä ªÀiÁvÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ EzÀƪÀgÉUÀÆ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ. gÁªÀÄtÚ. PÁå¢.¸Á: ZÀªÀrºÁ¼À. vÁ; EAr. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.01.2018 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2018  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ: 31 [Dgï] [13] ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɯɥÀªÉÄAmï PÁ¬ÄzÉ-1957 ¤AiÀĪÀÄ: 21. 
      ¢£ÁAPÀ: 15.01.2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 01.15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÉʪÁ n¥Ààgï £ÀA:PÉ.J/28¹-2080. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¨ÉAd PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ºÉʪÁ n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J-28/ ¹-2080 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ gÀ²Ã¢ ºÉÆAzÀzÉà ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è CAzÁdÄ 25,000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À CAzÁdÄ 8. ¨Áæ¸ïzÀµÀÄ× ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ºÉʪÁ UÁrAiÀÄ£ÀÄß UÉÆÃqÁå¼À PÁæ¸À zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV  vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: UÉÆÃ¥Á®. «í. ºÀ¼ÀÆîgÀ, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.01.2018 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2018  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ: 31 [Dgï] [13] ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɯɥÀªÉÄAmï PÁ¬ÄzÉ-1957 ¤AiÀĪÀÄ: 21. 

      ¢£ÁAPÀ: 15.01.2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 07.20 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1 mÁPÀÖgï  £ÀA:PÉ.J/35 nJ-3141 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ gÀ²Ã¢ ºÉÆAzÀzÉà mÁPÀÖgïè CAzÁdÄ 2000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À CAzÁdÄ CzÀð. ¨Áæ¸ïzÀµÀÄ× ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ  mÁPÀÖgÀÝ £ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ  mÁPÀÖgÀÝ £ÀÄß  UÁrAiÀÄ£ÀÄß  vÉ®V gÉïÉé ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ   ºÉÆÃV  vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ  mÁPÀÖgÀÝ £ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¦J¸ïL PÉÆïÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.01.2018 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, January 14, 2018

DAILY CRIME NEWS ON 15-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

1] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2018  PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹
      ¢£ÁAPÀ: 14.01.2018 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ; DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸Á§Ä ¹zÀÝ¥Àà ¨É¼ÀÄî©â ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á:PÁRAqÀQ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-28/EeÉ-3282 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-28/EeÉ-3282 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÁRAqÀQ PÀqɬÄAzÀ §§¯ÉñÀégÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà »gÉÃPÀÄgÀħgÀ ¸Á:PÁRAqÀQ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀºÉÆA¢ vÀ¯ÉUÉ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zÀÄAqÀ¥Àà ¨É¼ÀÄî©â ªÀAiÀiÁ: 66 ªÀµÀð eÁw; »AzÀÆ PÀÄgÀħgÀ, GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÁRAqÀQ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.01.2018 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2018 PÀ®A: 279 338 304(J) L¦¹
      ¢£ÁAPÀ; 13.01.2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸À¥Àà ©ÃªÀÄtÚ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð ¸Á||ºÉÆwð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ/41/PÀÆå/9063 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ: 41 PÀÆå: 9063 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉÆÃwðPÀqɬĪÀÄzÀ zÉV£Á¼À PÁæ¸ï ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ PÉÆüÀÄgÀV gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ªÀ¹ÛAiÀÄ PÀqÉUÉ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃwð UÁæªÀÄzÀ ²ÃªÀ¥Àà AiÀļÀ¸ÀAV EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ¤ßAzÀ vÁ£É C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ WÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ©ÃªÀÄtÚ zÀÄAqÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á||ºÉÆwð  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.01.2018 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2018  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 14.01.2018 gÀAzÀÄ 22.45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «£ÉÆÃzÀ ºÀjZÀÑAzÀæ &3 d£ÀgÀÄ ¸Á|| ªÀĺÁ® L£Á¥ÀÄgÀ vÁ:f  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ J¥sï¹L UÉÆÃqÁªÀ£À ºÀwÛgÀ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ PɼÀUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. 1) gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ-6,020/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ Q: 00-00 gÀÆ¥Á¬Ä F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï.Dgï PÁA§¼É ¹.¦.L f.f.ªÀÈvÀÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.01.2018 gÀAzÀÄ J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2018  PÀ®A: 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ JªÀiï.JªÀiï.D gï.r PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J).
      ¢£ÁAPÀ: 14.01.2018  gÀAzÀÄ  17:00  UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]¸ÀégÁd mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28/n.©-7031 ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè, 2]¸ÀégÁd  mÁæöåPÀÖgÀ eÉÆÃr¹zÀ mÉæîígÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28/n.©.-7032 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè, vÁªÀÅ  £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀzÀ mÉæîgÀUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÁzÀ ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°, CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ, vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ, PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV, MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ  mÁæöåPÀÖgÀªÀ£ÀÄß  ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ  C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ±ÀgÀtUËqÀ UËqÀgÀ ¦J¸ïL § ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.01.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 14-01-2018

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.

 1] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2018  PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ    
      ¢£ÁAPÀ: 12.01.2018  gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ¢Ã¥Á UÀAqÀ ²ªÁ£ÀAzÀ UÉÆãÁ¼À ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð  ¸Á: CgÀ½ZÀAr EªÀ¼ÀÄ CgÀ½ZÀAr UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ  J®èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,  F §UÉÎ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀé UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé ¨ÁUÉêÁr ¸Á: gÁªÀÄ£ÀºÀnÖ   vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr, gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.01.2018 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2018 PÀ®A: 143, 147, 341, 323, 504, 506 gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹
       ¢£ÁAPÀ; 12.01.2018 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¥ÉæêÀiÁ¨Á¬Ä  gÁoÉÆÃqÀ 2] ¸ÀĹ¯Á¨Á¬Ä. UÀAqÀ. ªÀiÁgÀÄw. ZÀªÁít 3] UÁAiÀÄwæ. UÀAqÀ. ²æêÀÄAvÀ. ZÀªÁít 4] ¹ÃvÁ¨Á¬Ä. PÀ®Äè. ZÀªÁít 5] dªÀÄÄ£Á¨Á¬Ä. UÀAqÀ. ²ªÀÅ. ZÀªÁít ¸Á: J®ègÀÆ PÉƯÁígÀ vÁAqÁ DgÉÆæ £ÀA§gÀ 1 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ EzÀÄÝ. CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ºÉ¸Àj¤AzÀ EzÀÝ 5 JPÀgÉ d«ÄãÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä vÀAiÀiÁj £ÀqɹzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ D d«ÄãÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖVzÀÝgÀÄ. CzÉ ¹nÖ¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤£ÉßAiÀÄ ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÉÊgÀ PÁAiÉÄݲÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¸ÀAUÀ£À ªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ F gÀAr¬ÄAzÀ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ ¸Á® ¹UÀªÀ®èzÀÄ CAvÁ CªÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ  UÀnÖAiÀiÁV »rzÁUÀ G½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ EªÀ½UÉ ©qÀ¨ÉÃrj CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ªÀÄAdļÁ. UÀAqÀ. gÀªÉÄñÀ. gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: PÉƯÁígÀ vÁAqÁ. vÁ: § ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.01.2018 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2018  PÀ®A: 323,324, 341, 504, 506 L¦¹                    
       ¢£ÁAPÀ: 12.01.2018 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]ZÀ£Àߧ¸À¥Àà @ ¥sÉÊ®ªÁ£À vÀAzÉ §AUÁgÉ¥Àà ©gÁzÁgÀ, 2] ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀtÚ ©gÁzÁgÀ E§âgÀÆ ¸Á: £ÀAzÀgÀV vÁ: EAr.. DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ MAzÉ ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ,  ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á§vï ¸À.£ÀA. 204/© £ÉÃzÀÝgÀ eÁUÉAiÀÄ°è ªÀģɬÄzÀÄÝ F ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀAqÁ¸À ¨ÁvÀgÀƪÀÄ PÀlÖqÀ PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÄtÂ[¥ÁAiÀiÁ] vÀUÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÀÄ F eÁUÉ £ÀªÀÄäzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉý EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà @ ¥sÉÊ®ªÁ£À vÀAzÉ §AUÁgÉ¥Àà ©gÁzÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ PÀ°è¤AzÁ qÀħâPÉÌ, ¥ÀPÀÌrUÉ, ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 2] ±ÀAPÀgÀUËqÀ ²ªÀtÚ ©gÁzÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ PÉʬÄAzÁ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, qÀħâPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÀÄ ¦gÁå¢UÉ M¼À ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ  . ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á:£ÀAzÀgÀV,  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.01.2018 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.