Facebook

Number of Visitors

Thursday, November 23, 2017

DAILY CRIME NEWS ON 23-11-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.
1] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/2017 PÀ®A: 279 337. 338 304(J) L.¦.¹
       ¢£ÁAPÀ; 21.11.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 14:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UËqÀ¥ÀàUËqÀ vÀA:¥ÀgÀUËqÀ ªÉÄÊUÀÄgÀ ¸Á:§§¯ÉñÀégÀ vÁ:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ: PÉ.J.46/F-3869 £ÉÃzÀÝgÀ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¸ÀzÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï »A¢£À ²Ãn£À°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÊvÀ: gÁªÀÄtÚ vÀA:ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Àà ªÀÄgÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ:70 ªÀµÀð eÁw:»AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:§§¯ÉñÀégÀ EvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀ®UÀÄQð ªÀiÁUÀðªÁV §§¯ÉñÀégÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV, PÀ®UÀÄQð gÉʯÉé UÉÃl zÁn ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀmÁUÀ, Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ ¤®ðPÀë£ÀvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹, vÀ£Àß »A¢¤ ²Ãn£À°è PÀĽvÀ EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÊvÀ: gÁªÀÄtÚ vÀA:ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Àà ªÀÄgÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ:70 ªÀµÀð EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ,§®UÀtÂÚUÉ,§®UÉÊUÉ, ªÀÄÄArUÉ, JqÀUÁ® ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ¥Àr¹, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©.J¯ï.r.E D¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ°è zÁR¯ÁV ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ ¸À®ÄªÁV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ªÉʵÀÚ« D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ®èzÉÃ, vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ §®UÁ°UÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ §®UÉÊUÉ ¸ÁzsÁ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA:gÁªÀÄtÚ ªÀÄgÀ£ÀÆgÀ ¸Á:§§¯ÉñÀégÀ vÁ:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 184/2017 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ        
          ¢£ÁAPÀ 22.11.2017 gÀAzÀÄ 10.45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] C©Ã§ vÀA¢ ºÁf¯Á® ±ÉÃR ªÀAiÀiÁ-33 ªÀµÀð, ¸Á: wPÉÆÃmÁ FvÀ£ÀÄ wPÉÆÃmÁ §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ §gÀ ºÉÆUÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀÆV PÀgÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ªÀÄoÀPÁ JA§ N¹ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ1] gÉÆÃR ºÀt 800/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2] N¹ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ 3] ¥Éãï MAzÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: PÀĪÀiÁgÀ ºÁqÀPÁgÀ ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ ¦J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] §§¯É±ÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 215/2017  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ 17.20 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) FgÀtÚ  ±À²PÁAvÀ CªÀÄgÀ¥ÀàUÉÆüÀ. ¸Á: dĪÀÄ£Á¼À 2)²æñÉÊ® PÀA¨ÁgÀ. 3) ¸ÀAvÉÆõÀ ºÁ¢ªÀĤ, E§âgÀÄ ¸Á: dĪÀÄ£Á¼À,3)ªÀ°è¸Á§SÁ£É  4]ªÀi˯Á° UÀqÀ¢¤ß¸Á: E§âgÀÆ ¸ÀªÀ£À½î EªÀgÀÄ zÀzÁªÀÄnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ©æÃeï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï C£ÀÄߪÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ M§â£ÀÄ ¹PÀÄÌ, 04 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀ vÁ¨sÁ¢AzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®Ä 1) 3200 gÀÆ gÉÆÃR ºÀt 2) 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ CQ:00-00 gÀÆ F §UÉÎ ¸À: vÀ:  ªÀÄ°èPÁdÄð£À.©.©gÁzÀgÀ ¦J¸ïL §§¯ÉñÀégÀ ¦J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/2017  PÀ®A: 78(3)       PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ 12.40 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ºÀĸÉãÀ vÀA; ¦ÃgÀªÀĺÀäzÀ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð ¸Á|| D®UÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ D®UÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ 1 gÀÆ UÉ 80 PÉÆqÀĪÀ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ M ¹ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À: vÀ:  ©.«.£ÁåªÀÄUËqÀ ¦.J¸ï.L PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.5] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 288/2017  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.[r.Dgï] 1957 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 4 ªÀÄvÀÄÛ 4[1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ 3[1], 42 ªÀÄvÀÄÛ 31[Dgï].
     ¢£ÁAPÀ: 22-11-2017 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ CªÉÆX vÀAzÉ ®UÀ±ÉÃ¥Àà  PÀPÉÌgï @ PÀPÀgÁåUÉƼÀ ¸Á; vÉ£Éß½î vÁ; EAr eÁå£À rAiÀÄgï  PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28/-8361  £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ  CzÀgÀ ªÀiÁ°PÀ. ªÀiÁ°PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è FvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß  PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 11). eÁå£ï rAiÀÄgï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ PÉJ-28/-8361 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀPÉÌ eÉÆÃqÀuÉ EzÀÝ mÉæîgÀ ¥Á¹AUÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. CzÀgÀ°è CzÀð ¨Áæ¹£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C;Q 1000/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 02 ®PÀë gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ. r.J£ï,vÀ¼ÀªÁgÀ J.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 391/2017  PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ
     ¢£ÁAPÀ: 16.08.2016 gÀAzÀÄ 16:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ®PÀ̪Àé vÀA ¤AUÀ¥Àà PÀlUÉÃj  ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á:EªÀtV. vÁ:§ ¨ÁUÉêÁr EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:16-08-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmɬÄAzÁ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ AiÀÄƪÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV J°èAiÉÆà ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ  PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æÃ. ¤AUÀ¥Àà vÀA ªÀÄÄvÀÛ¥Àà PÀlUÉÃj  ¸Á; EªÀtV vÁ|| § ¨ÁUÉêÁr. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2017  PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï [Dgïr] 1957 ¤AiÀĪÀÄ 4 & 4 [1] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ G¥À ¤AiÀĪÀÄ  3, [1] 42 & 31 [6].
       ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ. AiÀĪÀÄ£À¥Àà. PɼÀUÉÃj ¸Á: ªÀÄÄvÀÛV n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ- fJ-01/«-5165£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV J°èAzÀ¯ÉÆà ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄvÀ£Àßn¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/2017  PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 21.11.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ  23:15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA:ªÀÄ®è¥Àà ¹AzÀV ªÀAiÀiÁ:38 ªÀµÀð ¸Á:vÀ¼ÉêÁqÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 10 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ vÀ¼ÉêÁqÀ EªÀgÀÄ vÀ¼ÉªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀªÁV gÉÆPÁÌ ºÀaÑ E¸ÉÃàl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄäzÀÄ PÀ®A:87 Pɦ DåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¸À||vÀ|| ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1)E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52 C:Q:00:00 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 14720:00 gÀÆ F §UÉÎ ¸À: vÀ: J¸ï JA ºÉÆlUÁgÀ J.J¸ï.. ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ oÁuÉ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.11.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY CRIME NEWS ON 22-11-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.
1] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 220/2017 PÀ®A: 279 283 304(J) L.¦.¹
       ¢£ÁAPÀ; 20.11.2017 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Áj £ÀA. AiÀÄÄ PÉ 06 ¹J 9183  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  ºÉ¸ÀgÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè [C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ £ÁVgÀÄvÁÛ£É] FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß J£ï JZï 13 gÉÆr£À°è «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUɬÄAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ  §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ ¤®ðPÀëvÀå£À¢AzÀ £ÀqɬĹ, ºÀ®¸ÀAV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄjUÉ PÀ§Äâ ºÉÃj PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊrAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÀ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£ï £ÀA§gÀ. JA JZï-22-JPÀì 1412/mÁæAiÀÄ° £ÀA:PÉJ 28 n© 5922/ mÁæAiÀÄ° £ÀA§gÀ. PÉJ-28-n©-5923 £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöÊgÀªÀgÀ ¸ÉÊr£À mÉæöÊAiÀÄ°UÉ rQÌ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, F WÀl£É¬ÄAzÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£É ¨Áj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ, F §UÉÎ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ºÀj ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ-27 ¸Á|| ªÀgÀªÀAn vÁAqÉ  ¥ÉƸÀÖ: gÁt ¸ÁªÀgÀUÁAªÀ vÁ: UÀAUÁSÉÃqÀ, f¯Áè:  ¥sÀgÀ§t  [gÁdå: ªÀĺÁgÁµÀÖç.] gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.11.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 336/2017 PÀ®A: 279 304[J] 283 L¦¹        
          ¢£ÁAPÀ 21.11.2017 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄÈvÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀA §¸À¥Àà ªÀªÀiÁð ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð ¸Á; PÁZÁ¥ÀÆgÀ vÁ; eÉêÀVð ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 32/ Ef- 3512 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ 2] mÁæöåPÀÖgÀ mÉîgÀ £ÀA PÉJ 32/ nJ-6373 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀA §¸À¥Àà ªÀªÀiÁð FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï  £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzÀV AiÀÄAPÀAa gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ eÉÆÃgÁV ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀÄAPÀAa UÁæªÀÄzÀ ¨ÁµÁ¸Á§ ªÀÄAzÉêÁ® EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÀvÀqÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É EgÀzÉ ¤°è¹zÀ mÁæöåPÀÖgï mÉîgÀ £ÀA PÉJ 32/ nJ-6373 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨Ájà UÁAiÀÄ ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÄÊvÁzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ zÉÆqÉØñÀ vÀA §¸À¥Àà ªÀªÀiÁð ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á; PÁZÁ¥ÀÄgÀ vÁ; eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.11.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 219/2017  PÀ®A: 498[J] - 302 L¦¹
     ¢£ÁAPÀ: 21.11.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ: 03.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ CuÁÚgÁAiÀÄ @ CtÚ¥Áà vÀA: UÀt¥Àw PÉÆqÀ½î ¸Á|| ZÀuÉÃUÁAªÀ EªÀ£ÀÄ PÉƯÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÊvÀ: ¸ÀAVÃvÁ UÀA: CuÁÚgÁAiÀÄ PÉÆqÀ½î ªÀAiÀiÁ|| 30 ªÀµÀð ¸Á|| ZÀuÉUÁAªÀ vÁ|| EAr EªÀ½UÉ PÀæªÀĪÁV UÀAqÀ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ C½AiÀÄ DUÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÄÊvÀ: ¸ÀAVÃvÁ PÉÆqÀ½AiÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉÉAiÀiÁVzÀA¢¤AzÁ CªÀ½UÉ «£ÁPÁgÀt “¤£ÀUÀ ªÀÄ£ÁåUÀ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀV ªÀiÁqÉÆPÀÌ §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤Ã£ÀUÀ ¸ÀjAiÀiÁV  PÉ®¸À ªÀiÁqÉÆPÀÌ §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤Ã£ÀÄ £ÉÆqÉÆPÀÌ bÀ¯ÉÆà E¯Áè” CAvÁ »ÃUÉ ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀ½UÉ ºÉÆrAiÀÄĪÀzÀÄ, §rAiÀÄĪÀzÀÄ, CªÀ½UÉ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÁr, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀ, zÉÊ»PÀ avÀæ»A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, CzÉ »£É߯ÉAiÀÄ ¹nÖ¤AzÁ ªÉÄÊvÀ: ¸ÀAVÃvÁ UÀA: CuÁÚgÁAiÀÄ PÉÆqÀ½î EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.11.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ: 03.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Éqï gÀƪÀÄzÀ°è  ªÀÄ®VzÁÝUÀ CªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ PÉÆqÀ°¬ÄAzÁ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ, F ºÉÆqÉvÀ¢AzÁ ªÉÄÊvÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄÄ §ÄPÀtÂAiÀiÁV M¼ÀV£À ªÉÄzÀļÀÄ, ªÀiÁA¸À-RAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ §®UÉÊAiÀÄ M¼ÀV£À J®ÄªÀÅ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà ªÀÄ®è¥Áà  vÀA: ¸ÀAUÀtÚ  D¼ÀV
¸Á|| PÉÆgÀ¸ÉUÁAªÀ vÁ||CPÀÌ®PÉÆÃl gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.11.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


DAILY CRIME NEWS ON 21-11-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.
1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 302/2017 PÀ®A: 279 283 304(J)
       ¢£ÁAPÀ; 20.11.2017 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvï: DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÄÊvÀ: ªÀÄ®è¥Áà vÀA UÉƯÁè¼À¥Áà aïÁ ªÀ:25 ¸Á;AiÀÄqÁæ«Ä FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-32/E¥ï-4263  AiÀÄqÁæ«Ä PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ  ¤¸Á̼Àf vÀ£À¢AzÀ ²ªÀtVAiÀÄ ¸ÁUÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ lªÀgÀ¸ï ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ F §UÉÎ «gÉñÀ §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á;AiÀÄqÁæ«Ä gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.11.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 214/2017 PÀ®A: 498(J), 302 L¦¹
          ¢£ÁAPÀ 19.11.2017 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ¸Á:DºÉÃj ºÁ° ªÀ¹Û vÉÆãÀ±Áå¼À  Dgï.¹ 02 FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀgÀ¸Àéw ºÉƸÀªÀĤ EªÀ½UÉ CªÀ¼À ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÉAiÀÄUÉÆAqÀÄ DUÁUÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆr §r ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ CªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¤£ÉßAiÀÄ ¢ªÀ¸À vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀ½UÉ PɼÀUÉ PÉqÀ« PÀÄwÛUÉ »ZÀÄÑQ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ. ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ gÁªÀÄ¥Àà AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á: vÉÆt±Áå¼À Dgï.¹ £ÀA: 2 ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.11.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 220/2017  PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹.
     ¢£ÁAPÀ: 19.11.2017 gÀAzÀÄ 09:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀzÁ²ªÀ »gÉêÀäoÀ ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÀÆqÀì ¥ÁåfAiÉÆà £ÀA PÉJ 28 © 0738 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁåeÉÆêÀ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀÄÄAzÉ fV¹ ªÀÄÄAzÉ DlªÁqÀÄwzÀÝ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UËj ªÀAiÀiÁ: 3 ªÀµÀð EªÀ½ÃUÉ ºÁ¬Ä¹ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀAfªÀ¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¢:20/11/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁuÉ 07:40 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ZÁ®PÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À F §UÉÎ zsÀªÉÄðAzÀæPÀĪÀiÁgÀ ºÀj£ÁgÁAiÀÄt PÀ±Àå¥À ¸Á:²SÁgÀSÁ£É «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.11.2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 334/2017  PÀ®A  279,304(J) L.¦.¹. & 187 JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ 
     ¢£ÁAPÀ: 20.11.2017 gÀAzÀÄ 19:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ªÀÄÈvÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, ¸Á: zÉêÀÇgÀ, vÁ: ¹AzÀV, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ:28/EPÀÆå-1417 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ »A¢£À ¹Ãn£À°è ¸ÁQëzÁgÀ zÉêÀ¥Àà @ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÉÄlUÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: zÉêÀÇgÀ FvÀ¤UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ PÀ®§ÄgÀV-«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ J£ï.JZï.-218 gÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV & ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §ªÀÄä£ÀeÉÆÃV PÁæ¸ï zÁn ©æÃeï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÉÊqÀ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉ »AzÉ PÀĽwzÀÝ zÉêÀ¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà ¸ÀAUÀ¥Àà gÁªÀÅvÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, ¸Á: zÉêÀÇgÀ, gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.11.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 335/2017  PÀ®A  279,304(J) L.¦.¹. & 187 JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ          
       ¢£ÁAPÀ: 20.11.2017 gÀAzÀÄ 20:45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÁgÀ £ÀA PÉJ 19/ JªÀiï.©.-9389 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀ¢®è FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀ®§ÄVð J£ï.JZï. 218 ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ aPÀ̹AzÀV PÀqɬÄAzÀ PÀ£ÉÆßýî PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 25/ AiÀÄÄ- 8198 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è ºÉÆgÀl ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ ±ÀAPÀgÀUËqÀ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ »A¢¤AzÀ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ CtÚ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ- 30 ªÀµÀð FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, EvÀgÉ PÀqÉUÉ  ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸Àé®à zÀÆgÀ ¤°è¹. C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ¹¢èAUÀ¥ÀàUËqÀ vÀA; ªÀÄ®PÀ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ- 27 ªÀµÀð, eÁw-»AzÀÆ UÁtÂUÀ, GzÉÆåÃUÀ- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| PÀ£ÉÆß½î vÁ|| ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.11.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
6] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 205/2017  PÀ®A  15(J) 32 (3) PÉ.E.DåPÀÖ         
       ¢£ÁAPÀ: 20.11.2017 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀA zÉÃdÄ ¥ÀÆeÁj ¸Á||F±ÀégÀ vÉAPÀ£ÀrAiÀÄÆgÀÄ vÁ|f||GqÀĦ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ PÉÆmÁß¼À PÁ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¹ÃvÁ UÁqÀð£À qÁ¨ÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ¤Ãr ±ÀgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAzÀ MlÄÖ C¸ÀQ 102 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀî N®ØlªÀj£ï «¹Ì PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ gÀnÖ£À ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è CzsÀðzÀµÀÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀÄÝ ºÁUÀÆ 3 ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: J¸ï.©.D¸ÀAV J.J¸ï.L ºÉÆwð ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.11.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 218/2017  PÀ®A  87 PÉ.¦.DåPÀÖ         
       ¢£ÁAPÀ: 20.11.2017 gÀAzÀÄ 20.45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] CªÀĹzÀÝ ¸ÀAUÀ¥Àà PÉÆý ¸Á: fÃgÀAPÀ®V [2] PÀÄ®APÁgÀ CªÀĹzÀÝ fgÀlV ¸Á; §gÀqÉÆî. 3] ªÀĺÉñÀ ®PÀëöät PÉÆý ªÀAiÀiÁ-26 ¸Á: §gÀqÉÆî [4] ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ©ÃgÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á:gÀhļÀQ EªÀgÀÄ PÀÆr PÉÆAqÀÄ gÀhļÀQ UÁæªÀÄ¢AzÀ ZÀqÀZÀtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆr£À°è ©Ã®Ìgï zÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉ UÉƸÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀt ¨ÉnÖ PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸ÀÄgÉñÀ UÀrØ ¦J¸ïL gÀhļÀQ  ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.11.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, November 20, 2017

PRESS NOTE-3 ON 20-11-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.¯Áj PÀ¼ÀîgÀ §AzsÀ£À

¢£ÁAPÀ: 10.10.2017 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 02.30 UÀAmɬÄAzÀ ¨É¼ÀV£À 05:30 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ²æñÉʯï vÀA: PÁqÀAiÀiÁå  ªÀÄoÀ ¸Á|| ±ÁºÀ¥ÉÃn Nt «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ ¨Á§vÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7,00,000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À C±ÉÆÃPÀ ¯ÉïÁåAqÀ ¯Áj £ÀA KA-28/A-7626 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÉñÀégÀ ¸ÀPÀÌgÉ ¥sÁåPÀÖj¬ÄAzÀ 5,74,875/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 50 PÉ.f vÀÆPÀzÀ ¸ÀPÀÌgÉ vÀÄA©zÀ 300 ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á¥ÉÃn Nt «PÀæªÀiï mÉæÃqÀ¸Àð UÉÆÃqÁªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É½UÉÎ C£ï¯ÉÆqÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÀÌgÉ ¯ÉÆÃqÀ ¸ÀªÉÄÃvÁ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ vÀªÀÄä °TvÀ ¦gÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ F §UÉÎ UÁA¢üZËPÀ ¦.J¸ï UÀÄ£Áß £ÀA: 274/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è  PÀ¼ÀĪÁzÀ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÀÌgÉ ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä ²æà r.C±ÉÆÃPÀ rJ¸ï¦ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ©üêÀÄ£ÀUËqÀ J ©gÁzÁgÀ ¹¦L ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è MAzÀÄ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ .
¸ÀzÀj vÀAqÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ 19-11-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀgÀ PÉøÀ£À°è DgÉÆævÀgÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 DgÉÆævÀgÁzÀ
1] ¨sÀgÀvÀ @ UÀÄqÁå vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt CUÀgÀªÁ® ªÀAiÀiÁ 39 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£À ºÀwÛgÀ ZËUÀ¯É PÀA¥ËAqÀ ºÀwÛgÀ

2] C§ÄÝ®gÀeÁPÀ vÀAzÉ ¸ÉÊ¥À£ÀªÀÄÄ®PÀ ªÀĸÀ½ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á|| ¹AzÀV vÁA¨ÉÆý Nt 
 
3] ¨Á±Á vÀAzÉ CªÀÄįÁ® £ÀzÁ¥sÀ ªÀAiÀiÁ 31 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ AiÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ
 PÁ®¤ CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ.
gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVÃgÀ ªÀiÁr F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è  PÀ¼ÀĪÁzÀ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ ¯ÉÆÃqÀ §UÉÎ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 10.10.2017 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À ªÉüÉAiÀÄ°è vÁªÀÅ 3 d£À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âgÀÆ ¸ÉÃj  ±Á¥ÉÃn NtÂAiÀÄ°è ¤°è¹zÀ ¸ÀPÀÌgÉ vÀÄA©zÀ ¯Áj PÉJ-28/J-7626 EzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ºÁUÀÆ 2 wAUÀ¼À »AzÉ vÁªÀÅ ¸ÀPÀÌgÉ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ Rjâ ªÀiÁrzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¯ÁjUÉ £ÀPÀ° £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ mÁæ£Àì¥ÉÆlð Jd¤ìAiÀĪÀjUÉ ¸ÀļÀÄî ºÉý CxÀtÂAiÀÄ°èAzÀ 500 ¸ÀPÀÌgÉ ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀPÀÌgÉ ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ®Ä¦¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ vÀ®Ä¦¸ÀzÉ vÁªÉà ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ºÀ¼ÉAiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß §¸ÀªÀ PÀ¯ÁåtzÀ°è ¸ÁÌçöå¦UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ §UÉÎ DgÉÆævÀgÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
3 d£À DgÉÆævÀgÀ PÀqɬÄAzÀ F PÉøÀ£À°è PÀ¼ÀĪÁzÀ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀĪÁzÀ ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ°è 175 ¨ÁåUÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 100 ¨ÁåUÀ ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ ªÀiÁgÁl¢AzÀ §AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,60,000/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ,


C®èzÉà DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÆøÀvÀ£À¢AzÀ CxÀt¬ÄAzÀ 500 ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÝgÀ ¥ÉÊQ 242 ¸ÀPÀÌgÉ ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ G½zÀ 139 ¸ÀPÀÌgÉ ¨ÁåUÀ ªÀiÁgÁl¢AzÀ §AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,22,400/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, »ÃUÉ MlÄÖ 417 ¸ÀPÀÌgÉ ¨ÁåUÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 239 ¸ÀPÀÌgÉ ¨ÁåUÀUÀ¼À ªÀiÁgÁl¢AzÀ §AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,82,400/-gÀÆUÀ¼À£ÀÄß, DgÉÆævÀgÀÄ ¯Áj¬ÄAzÀ ©aÑnÖzÀ gÀÆ 1 ®PÀë ªÀiË®åzÀ 4 mÁAiÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉ MlÄÖ 12,53,850/- ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀÄ PÀÈvÀåªÉ¸ÀUÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ EArPÁ PÁgÀ £ÀA PÉJ-28/JªÀiï-4368 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀºÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß ¥ÀgÁj EgÀĪÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.

¸ÀzÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ°è ±Àæ«Ä¹zÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà ©üêÀÄ£ÀUËqÀ J ©gÁzÁgÀ, ¹.¦.L ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ²æà DjÃ¥sÀ JªÀiï ªÀÄıÁ¥ÀÄj, ¦.J¸ï.L [PÁ.¸ÀÄ] ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ JªÀiï.J¸ï ©gÁzÁgÀ ¹.ºÉZï.¹-978 , J¸ï.Dgï.§qÀa ¹¦¹-961 , ©.© ¥Ánî ¹¦¹-1609 , J¸ï.J.§£À¥ÀnÖ ¹¦¹-1502 , Dgï.J¸ï.¥ÀÆeÁj ¹¦¹-458 , J¸ï.«í eÉÆÃV£À ¹¦¹-485 , ªÀĺÉñÀ.J¸ï.L£Á¥ÀÆgÀ J¦¹-37 EªÀgÀ PÁAiÀÄðPÉÌ ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¥Àæ±ÀA¹¹ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£À WÉÆö¸À¯ÁVzÉ. 

PRESS NOTE-2 ON 20-11-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
  ¢£ÁAPÀ: 20.11.2017CAvÀgïf¯Áè zÉêÀ¸ÁÜ£À PÀ¼ÀîvÀ£ÀÀÀ DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À
    ²æà ªÀĺÉñÀégÀUËqÀ J¸ï AiÀÄÄ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ § ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà Dgï J¸ï PÀ¥ÀàvÀÛ£ÀªÀgÀ ¹¦L ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ vÀAqÀªÀÅ CAvÀgÀ f¯Áè zÉêÀ¸ÁÜ£À PÀ¼ÀîvÀ£À  ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ-
1)    ªÀÄÄzÀÄÝgÁd vÀA¢ ²ªÀ¥Àà D®ÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 41 ªÀµÀð ¸Á: a¥Àà£ÀPÉÃj vÁ:f: avÀæzÀÄUÀð
2)  ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀA¢ §¸À£ÀUËqÀ D®ÆgÀ ªÀAiÀiÁ:57 ªÀµÀð ¸Á:©üêÀÄ£ÀPÉÃj vÁ:ZÉ£ÀßVÃj ºÁ:ªÀ-¨ÁUÀ®PÉÆÃl «zÁåVj
3)   gÀ« vÀA¢ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ ªÀÄÄgÀ£Á¼À ªÀAiÀiÁ:34 ªÀµÀð ¸Á:UÀļÉÃzÀUÀÄqÀØ w¥Áà¥ÉÃl ºÁ:ªÀ-UÀzÀÝ£ÀPÉÃj
        EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹  «ZÁgÀuÉUÉƼÀ ¥Àr¹zÁUÀ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃl,  ¨É¼ÀUÁAªÀ ºÁUÀÆ UÀzÀUÀ f¯ÉèUÀ¼À°è MlÄÖ 5 zÉêÀ¸ÁÜ£À PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVgÀĪÀzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ MlÄÖ CAzÁdÄ 42,91,000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À  76 PÉ f ¨É½îAiÀÄ ªÀÄÆwð, D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 417 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. 
       ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀ ²æà Dgï J¸ï PÀ¥ÀàvÀÛ£ÀªÀgÀ ¹¦L ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À, ²æà f. J¸ï. ¥Ánî ¦ J¸ï L (PÁ¸ÀÄ) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ © PÉ UÀÄrªÀĤ, ªÀĻçħ J¯ï ºÀvÀÛgÀQºÁ¼À. Dgï. JªÀiï. PÀ¼À¸ÀUÉÆAqÀ. J¸ï «í ©gÁzÁgÀ, J¸ï JªÀiï ZÀ®ªÁ¢, ¸ÀAfêÀ eÁzsÀªÀ EªÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèöåX¸À¯ÁVzÉ.

PRESS NOTE ON 20-11-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.


¨ÉÊPï PÀ¼ÀîgÀ §AzsÀ£À

  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ°è EwÛaUÉ WÀn¹zÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¥ÉưøÀ G¥Á¢üPÀëPÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¸ÀĤî PÁA§¼É ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäd ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ
¸ÀzÀj vÀAqÀªÀÅ DgÉÆævÀgÀ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 16.11.2017gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÉÃ¼É UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¥sÀ¸Áj PÀªÀiÁ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgï¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ
1) ªÀ¸ÀAvÀ vÀA| UÀt¥Àw ¸Á¼ÀÄAPÉ ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð eÁw-PÀA¨ÁgÀ,
  GzÉÆåÃUÀ-ªÉðØAUÀ PÉ®¸À, ¸Á| ¸ÁªÀ¼ÀV vÁ| dªÀÄRAr ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ.

2) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA| AiÀĪÀÄ£ÀÆj §¼Áîj ªÀAiÀiÁ-16 ªÀµÀð, eÁw-£Á«í
   GzÉÆåÃUÀ-PÀnAUï CAUÀr ¸Á| zÀgÀ¨ÁgÀUÀ°è
       EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ «ZÁgÀuÉUÉ  M¼À¥Àr¹zÁUÀ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï CAzÁd QªÀÄävÀÛ 1 ®PÀë EªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆêÀÄrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹zÀ C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥ÉưøÀ ªÀjõÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ. 

DAILY CRIME NEWS ON 20-11-2017

Vijayapur District Police

Change within, Victory therein.
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 20.11.2017

1] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 388/2017 PÀ®A: 279 337 338 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï « DPÀÖ.
       ¢£ÁAPÀ; 19.11.2017 gÀAzÀÄ 18:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Áj £ÀA:n J£ï-52 J¯ï 1315.£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÁ D®ªÀÄnÖ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹ, vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¥Áå¸ÉAdgÀ lA lA PÉJ-29-J-8987 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À §¢¬ÄAzÁ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹, lA lA ¥À°ÖAiÀiÁV ©¼ÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁr, lA lA zÀ°èzÀÝ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 9 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ  ¦gÁå¢AiÀÄ »jAiÀÄ ªÀiÁªÀ zÉêÉAzÀæ¥Àà ªÀiÁ£À¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 70 ªÀóµÀð, ¸Á:PÀÄzÀj¸Á®ªÁqÀV EªÀjUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ  ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¢£ÁAPÀ:19.11.2017 gÀAzÀÄ 21:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁr, ¯Áj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ VÃvÁ UÀA ªÀiÁ£À¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á:PÀÄzÀj¸Á®ªÁqÀV. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.11.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 213/2017 PÀ®A: 87 Pɦ DåPÀÖ
          ¢£ÁAPÀ 19.11.2017 gÀAzÀÄ 17.10 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÄÊ£ÀÆ ªÀıÁåPÀ¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£ï ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ E£ÀÄß 9 d£ÀgÀÄ ¸Á: dĪÀÄ£Á¼À EªÀgÀÄ ¸ÀªÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï C£ÀÄߪÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¹PÀÄÌ, K¼ÀÄ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀ vÁ¨sÁ¢AzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®Ä 1) 21,600 gÀÆ gÉÆÃR ºÀt 2) 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ CQ:00-00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ªÀÄ°èPÁdÄð£À.©.©gÁzÀgÀ ¦J¸ïL §§¯ÉñÀégÀ ¦J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.11.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 255/2017  PÀ®A  87 PÉ ¦ DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 19.11.2017 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¨Á¼À¥Àà PÁA§¼É E£ÀÄß 7 d£ÀgÀÄ ¸Á: EAr EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ªÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁl EAr ¥ÀlÖtzÀ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ zÀUÁðzÀ ºÀwÛÃgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ vÁ¨ÁzÀ°èAzÀ 5450 gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀÄÄzÉÝà ªÀiÁ®Ä: 1] gÉÆÃR ºÀt 5450 gÀÆ 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: f J¸ï ©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ] EAr ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.11.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 333/2017  PÀ®A  87 PÉ ¦ DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 19.11.2017 gÀAzÀÄ 17:45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀaãÀ ºÀĸÀ£À¥Àà ZËgÀ ¸Á; ¹AzÀV eÉÊ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ E£ÀÄß 12 d£ÀgÀÄ ¸Á;¹AzÀV UÉÆð¨ÁgÀ ªÀÄrØ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ AiÀÄgÀUÀ¯ï ©.PÉ. UÁæªÀÄzÀ «ÄÃmÉÖ¸Á§ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃR ºÀt 15,000=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆæ C.£ÀA. 1 jAzÀ 5 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¹PÀÌzÀÄÝ DgÉÆæ C.£ÀA. 6 jAzÁ 13 £ÉÃzÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ  C¥ÀgÁzsÀ  F §UÉÎ ¸À:vÀ. ±ÀgÀtUËqÀ JªÀiï. £ÁåªÀÄtÚªÀgÀ ¹.¦.L. ¹AzÀV ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.11.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 308/2017  PÀ®A  379 L.¦.¹. ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3,[1] ªÀÄvÀÄÛ 42 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì  gÉÃUÀÆå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪÀ®¥ï ªÉÄAl PÁAiÉÄÝ-1957 ¤AiÀĪÀÄ  4(1), 4(1J)         
       ¢£ÁAPÀ: 17.11.2017 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 01] ¯Áj £ÀA KA 28 A 6582      02] ¯Áj £ÀA KA 28 B 0043 03] ¯Áj £ÀA MH 50 N 8775  04] mÁæöåPÀÖgï £ÀA KA 28 TC 3814 (mÉîgï  ¸ÀASÉå EgÀĪÀÅ¢®è) £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ¯ÁjUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀlgïzÀ°è CAzÁdÄ 11000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 06 MT CPÀæªÀÄ ±Á¨Á¢ ²¯É [PÀlÖqÀzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß] ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À ¥ÁªÀw¸ÀzÉà ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¨ÉÆPÀ̸ÀPÉÌ £ÀµÀÖ GalÄ ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ »rzÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà ¨sÀÆ«eÁФ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁУÀ E¯ÁSÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 19.11.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ