Facebook

Number of Visitors

Thursday, July 6, 2017

VIJAYAPURA POLICE @ SOCIAL MEDIA.....

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 06.07.2017«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ¸ÉÆöAiÀÄ¯ï ªÉÄÃrAiÀiÁ ¸ÉêÉUÀ¼À ¥ÁægÀA¨sÀ.
    F ªÀÄÆ®PÀ f¯ÉèAiÀÄ J®è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ w½AiÀÄ¥Àr¸ÀĪÀzÉãÉAzÀgÉ, EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è ¸ÉÆöAiÀÄ¯ï ªÉÄÃrAiÀiÁ CAzÀgÉ ªÁmïìC¥ï, néÃlgï, ¨ÁèUï EªÀÅUÀ¼ÀÄ vÀÄA¨Á ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ F PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ F PɼÀV£À ¸ÉƶAiÀÄ¯ï ªÉÄÃrAiÀiÁªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¸ÉÆöAiÀÄ¯ï ªÉÄÃrAiÀiÁUÀ¼À°è ¥Éưøï E¯ÁSɬÄAzÀ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀAvÉ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÀªÀĸÀÛ £ÁUÀjÃPÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀ¯ÉAzÀÄ ¥ÁægÀA©ü¸À¯ÁVzÉ.
1] Citizen Centric Portal :-  ¹nd£ï ¸ÉAnæPï ¥ÉÆÃlð¯ï EzÀÄ gÁeÁåzÀåAvÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ UÀÆUÀ¯ïzÀ°è ¸ÀZÀð ªÀiÁrzÁUÀ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ°è ªÉÆzÀ®Ä £ÁUÀjÃPÀgÀÄ gÀf¸ÀÖgï DV AiÀÄĸÀgï £ÉêÀiï [User name] ªÀÄvÀÄÛ ¥Á¸ïªÀqÀð [Password] ºÉÆAzÀvÀPÀÌzÀÄÝ. EzÀgÀ°è F PɼÀV£À ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
       A] Complaint [zÀÆgÀÄ]:- ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¹nd£ï ¸ÉAnæPï ¥ÉÆÃlð¯ïzÀ°è ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ. CzÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Éưøï oÁuÉUÉ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃV ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.    
          B] Report Loss of Document/Mobile Phone :- ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ªÉƨÉÊ® PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ CxÀªÁ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ ¹nd£ï ¸ÉAnæPï ¥ÉÆÃlð¯ïzÀ°è PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ.
C] Locked Home [©ÃUÀ ºÁQgÀĪÀ ªÀÄ£É]:- ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ ªÀÄ£É ©ÃUÀ ºÁQ ¨ÉÃgÉ HjUÉ ºÉÆÃzÀ°è CzÀgÀ §UÉÎ ¹nd£ï ¸ÉAnæPï ¥ÉÆÃlð¯ïzÀ°è ¯ÁV£ï DV ªÀiÁ»w ¸À°è¹zÀ°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤UÁªÀ»¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 
D] Senior Citizen Registration :- »jAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¹nd£ï ¸ÉAnæPï ¥ÉÆÃlð¯ïzÀ°è £ÉÆAzÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ.


-2-
2] ªÁmïìC¥ï £ÀA: 9480804200 [«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Áè ¥Éưøï]
3] néÃlgÀ SÁvÉ : VJP DISTRICT POLICE
4] ¨ÁèUï : Vijayapur District Police [bijapurpolicenews.blogspot.com]
5] ¥sÉÃ¸ï §ÄPï : Vijayapur District Police   

  
                               PÀÄ®¢Ã¥À PÀĪÀiÁgï Dgï. eÉÊ£À L¦J¸ï
                                    ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
                                           «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. 

UÉ, f¯Áè ªÁvÁð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
   ºÁUÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. f¯ÉèAiÀÄ J®è ¥ÀvÀæPÀvÀðPÀgÀÄ ºÁUÀÆ bÁAiÀiÁUÁæºÀPÀgÀÄ.