Facebook

Number of Visitors

Wednesday, July 5, 2017

PRESS NOTE ON 05-07-2017

 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                               «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 05.07.2017EAr vÁ®ÆèQ£À »gÉêÀĸÀ½ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀªÀiÁ¤¹zÀ
¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ 6 d£À DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À.
*****


          ¢£ÁAPÀ: 03.07.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2017 gÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ EAr vÁ®ÆèQ£À »gÉêÀĸÀ½ UÁæªÀÄzÀ ¸Á«wæ UÀA. zÀÄAqÀAiÀÄå UÉÆÃqÁå¼À EªÀ¼ÀÄ ¸ÀÄUÀÄgÁ UÀA. ªÀi˯Á° ªÀÄÄAqÉÆqÀV EªÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ F »AzÉ PÉÊUÀqÀ PÉÆnÖzÀÝ 30 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆræ CAvÁ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀÄUÀÄgÁ. UÀAqÀ ªÀi˯Á° ªÀÄÄAqÉÆÃqÀV 2) E¸Áä¬Ä¯ï ¨ÁµÁ¸Á§ CUÀgÀSÉÃqÀ 3) ±ÀjÃ¥Á UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï CUÀgÀSÉÃqÀ 4) ²PÀAzÀgÀ E¸Áä¬Ä¯ï CUÀgÀSÉÃqÀ 5) ±À¨Á£Á UÀAqÀ ¹PÀAzÀgÀ CUÀgÀSÉÃqÀ 6) ±À©âgÀ E¸Áä¬Ä¯ï CUÀgÀSÉÃqÀ. 7) ¥ÀjÃzÁ UÀAqÀ ±À©âÃgÀ CUÀgÀSÉÃqÀ 8) E¸ÁàPÀ E¸Áä¬Ä¯ï CUÀgÀSÉÃqÀ 9) gÁdÄ E¸ÁàPÀ CUÀgÀSÉÃqÀ 10) ¸ÀĨsÁ¸ï PÀëwæ ¸Á|| J®ègÀÆ »gÉêÀĸÀ½ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½UÀ½AzÀ ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÀ½UÉ ªÀiÁ£ÀPÉÌ PÀÄAzÀÄAmÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ºÉÆr§r ªÀiÁr UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, C®èzÉà ¸ÀĨsÁ¸ï PÀëwæ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ F §UÉÎ «rAiÉÆà awæÃPÀgÀt ªÀiÁr CAvÀeÁð®zÀ°è C¼ÀªÀr¹zÀÄÝ, F §UÉÎ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
     ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ £ÀAzÀgÉrØ ¹¦L EAr ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ªÀ»¹PÉÆAqÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀÄUÀÄgÁ UÀAqÀ ªÀi˯Á° ªÀÄÄAqÉÆÃqÀV («rAiÉÆÃzÀ°è PÁt¹PÉÆAqÀ ªÀÄ»¼É) 4) ²PÀAzÀgÀ E¸Áä¬Ä¯ï CUÀgÀSÉÃqÀ 5) ±À¨Á£Á UÀAqÀ ¹PÀAzÀgÀ CUÀgÀSÉÃqÀ 6) ±À©âgÀ E¸Áä¬Ä¯ï CUÀgÀSÉÃqÀ 7) ¥ÀjÃzÁ UÀAqÀ ±À©âÃgÀ CUÀgÀSÉÃqÀ 10) ¸ÀĨsÁ¸ï PÀëwæ ¸Á|| J®ègÀÆ »gÉêÀĸÀ½ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
      
                                  PÀįï¢Ã¥ïPÀĪÀiÁgï.Dgï.eÉÊ£ï L¦J¸ï
                             ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ
                                     «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. 

UÉ, f¯Áè ªÁvÁð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.          

   ºÁUÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. f¯ÉèAiÀÄ J®è ¥ÀvÀæPÀvÀðPÀgÀÄ ºÁUÀÆ bÁAiÀiÁUÁæºÀPÀgÀÄ.