Facebook

Number of Visitors

Friday, July 14, 2017

Press Note 14-07-2017


 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                            «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 14.07.2017


UÁAeÁ ªÀ±À DgÉÆævÀ£À §AzsÀ£À
*******
       ¢£ÁAPÀ: 13.07.2017 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr vÁ®ÆQ£À GPÀÌ° UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 1079 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÁAeÁ ªÀiÁgÁl  £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ zÀ¼ÀzÀ ²æà gÀ«ÃAzÀæ £ÁAiÉÆÌÃr ¦L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ.
     AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ: gÁªÀÄZÀAzÀæ C¥Àà£ÀUÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð  ¸Á|| GPÀÌ° .
     FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀ¨ÁÓ ªÀ»ªÁn£À°ègÀĪÀ EgÀĪÀ zÁæQë vÉÆÃlzÀ°è UÁAeÁ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ¥Àj«Ämï ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ ¨ÉÃPÁAiÉÄݲÃgÀ jÃw¬ÄAzÀ 1.10.050=00 QªÀÄäwÛ£À 24 PÉ.f vÀÆPÀzÀ UÁAeÁzÀ J¯É, ºÀƪÀÅ, ©Ãd ºÁUÀÆ PÁAqÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ EzÀÝzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 40 UÁAeÁ VqÀzÀ §rØUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ UÁAeÁ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽvÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr, ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
.

 ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¹.E.J£ï.C¥ÀgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è  C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 03/2017 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï DåPïÖ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ.  

      F ¥ÀæPÀgÀtzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 zÁ½ ªÀiÁrzÀ ²æà gÀ«ÃAzÀæ £ÁAiÉÆÌÃr ¦L ¹.E.J£ï C¥ÀgÁzsÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ.