Facebook

Number of Visitors

Friday, July 14, 2017

Press Note 14-07-2017 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ
                                «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¢£ÁAPÀ: 14.07.2017«dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæUÀ¼À §AzsÀ£À
******
  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è EwÛÃaUÉ WÀn¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀÄjvÀÄ qÁ|| ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄuÁgÉ, ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ qÁ|| gÁªÀiï CgÀ¹¢Ý rJ¸ï¦ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ G¥À-«¨sÁUÀ gÀªÀgÀ  ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ¸ÀĤî PÁA§¼É ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäd ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀzÀ°è MAzÀÄ vÀ¤SÁ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÀ¤SÁ vÀAqÀªÀÅ DgÉÆævÀgÀ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ, zÉÆÃazÀ ªÉÆèÉʯï eÁ® »rzÀÄ, ±ÀºÀgÀzÀ C¯ï-C«ÄãÀ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ-
1)    C¤Ã® vÀA. ¹zÁæªÀÄ PÀÄA¨sÁgÀ ªÀAiÀiÁ-29 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ-¸ÉAnæAUï PÉ®¸À, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀÄA¨sÁgÀ UÀ°è, dĪÀiÁä ªÀIJâü »AzÀÄUÀqÉ.
2)   PÀ®è¥Àà vÀA. PÀȵÀÚ¥Àà bÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ-«zÁåyð, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ C¥sÀÓ®¥ÀÆgÀ lPÉÌ.
3)   «£ÉÆÃzÀ vÀA. gÀªÉÄñÀ ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ-PÁgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á|| vÉÆÃgÀ«, vÁ|f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
4)   ±ÀgÀvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀA. ªÀÄÄgÀÄWÉÃAzÀæ AiÀÄgÀ£ÀvÀ°ªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ-PÁgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀévÀAvÀæ AiÉÆÃzsÀgÀ PÁ¯ÉƤ.
gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¹zÁUÀ, ¸ÀzÀj £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ±ÀºÀgÀzÀ RweÁ¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ MAzÀÄ ªÉÆèÉʯï, MAzÀÄ ¨ÉÊPïªÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀ §UÉÎ, vÉÆÃgÀ« UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ¨ÉÊPï ¸ÀªÁjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀ£À §½ EzÀÝ MAzÀÄ ªÉÆèÉʯï, 4,500/-gÀÆ. ºÀt, MAzÀÄ ¨ÉÊPï ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À PÉÆÃgÀ¼À°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀiÁ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀ §UÉÎ, C®èzÉà dªÀÄRAr gÀ¸ÉÛAiÀÄ «Äî£ï ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥ï ºÀwÛgÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÀgÀ §½ EzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ ªÉÆèÉʯï, 20,000/-gÀÆ. ºÀt PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ §UÉÎ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆÃazÀ ªÀiÁ®ÄUÀ¼À ¥ÉÊQ DgÉÆævÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MlÄÖ 4-ªÉÆèÉʯïUÀ¼ÀÄ, 1-§AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀiÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ zÉÆÃazÀ JgÀqÀÄ ºÁUÀÆ PÀÈvÀåPÉÌ §¼À¹zÀ JgÀqÀÄ, MlÄÖ-4 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ, »ÃUÉ MlÄÖ-2,55,000/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ¸ÀévÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
      ¸ÀzÀj vÀAqÀzÀ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà ¸ÀĤî PÁA§¼É ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäd ªÀÈvÀÛ, ²æà ¹.©.aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt oÁuÉ, ²æà ©.J£ï.¨ÁUÉêÁr ¦.J¸ï.L J.¦.JA.¹. oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ J¸ï.J¸ï.ªÀiÁ¼ÉUÁAªï, ©.JA.¥ÀªÁgÀ, n.JA.±ÉïÁgÀ, ²ªÀÅ C½îVqÀzÀ, ¹zÀÄÝ zÁ£À¥ÀàUÉÆüÀ, JA.J¸ï.¥ÀÆeÁj, ¦.J¸ï.©gÁzÁgÀ, «dAiÀÄ CªÀn, ¸ÀÄgÉñÀ PÀA¨ÁgÀ, J¸ï.J¸ï.PÁUÀªÁqÀ, »gÉÃUËqÀgÀ, ªÉÄÃn, ¹zÀÄÝ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ.