Facebook

Number of Visitors

Sunday, July 16, 2017

DAILY NEWS ON 16-07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 16.07.2017

 1] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2017 PÀ®A: 279, 304[J] L.¦.¹. & 187 JªÀiï.«í.DåPïÖ

     ¢£ÁAPÀ: : 14.07.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 9.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è. AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ, ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è. vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C»gÀ¸ÀAUÀ PÀqɬÄAzÀ EAr gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£ï PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C«ZÁgÀªÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, JzÀÄjUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊqïzÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ:28/Dgï: 9009 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ, ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ZÉÆÃlÄ FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ »A§¢AiÀÄ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AºÀ EªÀjUÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ rQÌ ºÉÆqɬĹ, C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹, ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À¤PÁ vÀA. «ÄlÄÖgÁªÀÄ zsÀ£ÀªÁgÀ. ªÀAiÀiÁ : 47 ªÀµÀð, ¸Á|| qÉÆÃPÁèªÀiï. vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ. f|| oÁuÉ, ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå, gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.07.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2017 PÀ®A: 143, 147, 148, 324, 504, 506, ¸ÀºÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(Dgï)(J¸ï) J¸ï¹/J¸ïn ¦J AiÀiÁåPÀÖ 2014
    
      ¢£ÁAPÀ: : 09.07.2017 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] AiÀÄ®è¥Àà vÀA PÀ®è¥Àà ªÁ°PÁgÀ 2] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA PÀ®è¥Àà ªÁ°PÁgÀ 3] ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¦ÃgÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ 4] ¸ÉƪÀÄ¥Àà ¦ÃgÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ 5] ¦ÃgÀ¥Àà CA§tÚ ªÁ°PÁgÀ 6] ¹zÀÝ¥Àà ±ÀAPÀæ¥Àà ªÁ°PÁgÀ 7] ¥ÀgÀ¸À¥Àà ±ÀAPÀæ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ¸Á|| J®ègÀÆ EAUÀ£Á¼À 8] PÀ£ÀߥÀà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á|| ªÀÄzsÀ¨Á« ಆರೋಪಿತರು ಹಾಗು ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಒಂದೇ ಊರಿನವರಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರಿಗೂ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೂ ಗಾಡಿಯ ಪಾಳೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ತಂಟೆ ತಕರಾರು ಆಗಿದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಪಿತರು ಇದರಲ್ಲಿಯ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ದಿನಾಂಕ 09-07-2017 ರಂದು ಸಂಜೆಯ 6 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮ ತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಚಪ್ಪಲ ತಂದು ಕೊಡು ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ದು ಹೊರಟ ಆರೋಪಿತನ ತಾಯಿ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಗನಮತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಡಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ತಾವು ಸವರ್ಣಿಯ ಜಾತಿಯಾದ ಹಿಂದೂ ಕುರುಬರ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯ ಜನರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಹಿಂದೂ ಮಾದರ) ಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತಾ ತಿಳಿದೂ ತಿಳಿದೂ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಹಲ್ಕಟ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾದರ ಹಾಗು ಗುರುಸಂಗಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಮೋಬೈಲ್ದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಡಿಗೆ ಹಾಗು ಬೆಲ್ಟದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯ ಪೆಟ್ಟು ಪಡಿಸಿ ಜೀವಧ ಭಯ ಹಾಕಿ ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗಿದ ಅಪರಾಧ F §UÉÎ dmÉÖ¥Àà vÀA §¸À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ eÁw »AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á|| EAUÀ£Á¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.07.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  
3] UÁA¢üZËPÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  212/17,   PÀ®A: 392 L.¦.¹            

     ¢£ÁAPÀ: 17.04.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr ªÀAiÀiÁ 37 ªÀµÀð¸Á|| dĪÀÄ£Á¼À vÁ||f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ºÉÆ£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨É¼ÀÄîAqÀV¬ÄAzÀ fæ£À°è ºÀwÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ §AzÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ E½zÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ºÉÆÃV ºÉÆ£ÀªÁqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸ï §UÉÎ d£ÀjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀ£ÀßzÀÄ PÁgÀÄ EzÉ ºÉÆ£ÀªÁqÀPÉÌ ºÉÆngÀzÉÝ£É ºÉƪÁqÀzÀ°è E½¸ÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉý £ÀªÀ¨sÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ EzÀÝ UÉÃn£À ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀ PÁgÀ £ÀA PÉJ-14/J£ï-2681 EzÀgÀ°è ªÀÄÄA¢£À ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ D®ªÀÄnÖ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ UÀȺÀ ªÀÄAqÀ½ KjAiÀiÁ ºÀwÛgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢UÉ PÁj£À°èAzÀ PɼÀUÉ E½¹ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉzÀj¹ ¨ÉzÀj¹ fêÀzÀ §AiÀÄ ºÁQ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 52,000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 7.5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀiÁ¼À ¸ÀgÀ, 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ vÁ½ ZÉÊ£À, 2.5 UÁæA §AUÁgÀzÀ QëAiÀÄ°èAiÀÄ ºÀƪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 700/-gÀÆUÀ¼ÀÄ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ C°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æêÀÄw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà UÀÄqÁØ¥ÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ 68 ªÀµÀð ¸Á|| ¨É¼ÀÄîAqÀV vÁ|| dvÀÛ f|| ¸ÁAVè ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.07.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] J.¦.JA.¹  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  79/17,   PÀ®A: 143, 447, 353, 427, gÉ/ªÀÅ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 2(J) PÉ.¦.r.¦.J¯ï.DPÀÖ              

     ¢£ÁAPÀ: 14.07.2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)zÁ£À¥Àà CªÀn ªÀQîgÀÄ 2) £ÀzÁ¥sÀ 3)FgÀuÁÚ ¥ÀvÁÛgÀ 4)¦ÃgÀ¸Á§ UÀaÑ£ÀªÀĺÀ® ºÁUÀÆ 5)E£ÉÆߧ⠺ɸÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢®è, DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ C£ÀA: 1,2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÁqÀð £ÀA: 5(16) §ÄgÀuÁ¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ D±ÀæAiÀÄ §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 1057/4 (J) £Éà ¸ÀgÀPÁj eÁUÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¥ÀvÁæ¸À ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ: 14-7-2017 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ ªÀÄ»ÃAzÁæ PÀA¥À¤AiÀÄ eÉ.¹.© PÉ J 28/ f 0676 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÀlÖqÀ vÉgÀªÀÅ UÉƽ¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA: 4 ªÀÄvÀÄÛ 5 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ ¸ÀgÀPÁj eÉ.¹.© ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÊ¥ÀgÀ ¸ÉÃj CAzÁdÄ 27,000/- gÀÆ¥Á¬Ä AiÀĵÀÄÖ dRA UÉƽ¹ ºÁ¤AiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æúÀµÁð ±ÉnÖ. DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.07.2017 gÀAzÀÄ J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.