Facebook

Number of Visitors

Saturday, July 15, 2017

Daily News on 15-07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 15.07.2017

 1] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2017 PÀ®A: 304(J)  L¦¹.

     ¢£ÁAPÀ: : 14.07.2017 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ºÀtªÀÄAvÀ vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà zÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ:27 ªÀµÀð ¸Á:©zÀgÀPÀÄA¢ vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À [ªÉÄÊvÀ] FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gÀ PÉJ-28 n©-1929, mÉæîgï £ÀA§gÀ PÉJ-28-n©-1930 £ÉÃzÀÝgÀ°è D®PÉÆ¥ÀàgÀ¢AzÀ Rr vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀiÁgÀÄw £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀÄgÀĪÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ mÁæöåPÀÖgïªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÉæPï ºÁPÀzÉ ºÁUÉà ZÁ®Ä ¹ÜwAiÀÄ°è ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ¤°è¹ mÉæîgïzÀ ¥À¼ÀPÀ vÉUÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV mÁæöåPÀÖgï¢AzÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgï ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgïzÀ £ÀqÀÄ«£À UÁ°AiÀÄ°è ©zÀÄÝ, UÁ° vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ¨sÁj WÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÁ¸ÀgÀ ¸Á: ©zÀgÀPÀÄA¢  vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.07.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2017 PÀ®A: 354 (r), 504, 506, L.¦.¹ 
    
      ¢£ÁAPÀ: 14.07.2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÁªÀ®¸Á§ vÀAzÉ ¨Á§Ä gÀÆV ¸Á: EAr gÉÆÃqÀ eÁvÀUÁgÀ UÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¢£Á®Ä PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §gÀĪÁUÀ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ, PÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀjUÉ w½¹zÀÄÝ. CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀgÀÄ NtÂAiÀÄ »jAiÀÄjUÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÁUÀ NtÂAiÀÄ »jAiÀÄgÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄ ¹lÄÖ ªÀiÁr §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝgÀ ¹nÖ¤AzÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ ºÀ®PÀl ¨ÉÊzÀÄ NtÂAiÀÄ »jAiÀÄjAzÀ ¨ÉʹÛAiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß EA¢¯Áè £Á¼É K¹qï ºÁQ PÉÆ®ÄèvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÀÄ fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ PÀjµÁä vÀAzÉ gÀeÁPÀ¸Á§ ªÀÄzÀ¨Á« ¸Á: EAr gÉÆÃqÀ gÀd¥ÀÄvÀ UÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.07.2017 gÀAzÀÄ J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] vÁ½PÉÆÃn  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  173/17,   PÀ®A: 15 [J], 32 [3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ             

     ¢£ÁAPÀ: 14.07.2017 gÀAzÀÄ 10.10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ©üAiÀÄ¥Àà @ ©üêÀIJ vÀA/ ©üêÀÄ¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ- 34 ªÀµÀð. ¸Á/ UÀr¸ÉÆêÀÄ£Á¼À  vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ vÁ½PÉÆÃn UÁæªÀÄ¢AzÀ §, ¨ÁUÉêÁr  PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀqÀªÀqÀV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ¥ÀªÀ£À zÁ¨ÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹ CªÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®Ä  1) OLD TAVERN WHISKY mÉmÁæ ¥ÁåQÃmï JgÀqÀÄ, CªÀÅUÀ¼À°è 180 JªÀiï.J¯ï. «¹Ì vÀÄA©zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ¨É¯É gÀÆ 68.gÀÆ 56 ¥ÉÊ. MlÄÖ gÀÆ 137 ¥ÉÊ 12 2] JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ïUÀ¼ÀÄ (AiÀÄƸï & xÉÆæÃ) Q: gÀÆ 00=00gÀÆ. 3] OLD TAVERN WHISKY mÉmÁæ ¥ÁåQÃmï JgÀqÀÄ G¥ÀAiÉÆÃVzÀ SÁ° EgÀÄvÀÛzÉ. C/Q 000 gÀÆ.  F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà JªÀiï. ©, ©gÁzÁgÀ. ¦J¸ïL vÁ½PÉÆÃn ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.07.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.