Facebook

Number of Visitors

Thursday, July 13, 2017

DAILY NEWS ON 13-07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 13.07.2017

 1] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 205/2017 PÀ®A: 279,337,304[J] L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 JA.«í.DåPÀÖ

    ¢£ÁAPÀ: 12.07.2017 gÀAzÀÄ 05.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¨ÉÆÃgÀªÉ®è ¥Éʦ£À UÁr [¯Áj] AiÀÄ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À w½zÀÄ £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA§gÀ ¸ÀºÀ w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè FvÀ£ÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÉ®è ¥Éʦ£À UÁr [¯Áj] ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ »gÉÃgÀÆV PÀqɬÄAzÀ EAr PÀqÉUÉ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ ºÁ¤ªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄvÁÛ vÀ£Àß §¢AiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ §®§¢UÉ §AzÀªÀ£Éà ªÁQAUÀ [ ªÁAiÀÄÄ «ºÁj ] ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ¨sÀÆ¥Á® vÀA. UÁ°Ã§ ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð ¸Á|| EAr EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀqÀ¤UÉ JqÀUÁ°UÉ, JqÀUÉÊUÉ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ¦AiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ §®UÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ §® ºÉÆmÉÖAiÀÄ Q¥ÀàrUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹zÉà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æêÀÄw: ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀA. ¨sÀÆ¥Á® ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀiÁ 52 ªÀµÀð ¸Á|| EAr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2017  PÀ®A: 376, 302,  L.¦.¹              
      ¢£ÁAPÀ : 12.07.2017 gÀAzÀÄ 15.30 CªÀ¸Àð¢AzÀ 19.00 CªÀ¸ÀðzÀ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è. AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢®è. EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw zÁåªÀĪÀé UÀA|| ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ UÀqÉÃzÀ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀAqÀgÀUÀ®è EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ½UÉ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀ©â£À ¨É¼ÉAiÀÄ°è J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr, F «µÀAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉüÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½zÀÄ CªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ¼À PÀÄwÛUÉUÉ mÁªÉ® ºÁQ ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA: AiÀĪÀÄ£À¥Àà UÀqÉÃzÀ ªÀAiÀiÁ-30 ¸Á: ºÀAqÀgÀUÀ®è vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  117/2017 PÀ®A: 302 L.¦.¹.   

     ¢£ÁAPÀ: 10.07.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 12.07.2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è  ±ÀæªÀt @ gÁdÄ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà PÀªÀr ¸Á: dªÀ½ vÁ: ¨Á°Ì f¯Áè : ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊvÀ ±ÉÃR¸Á§ vÀA: gÁeÁ¸Á§ ªÀÄ°èPÉÃj EªÀj§âgÀÆ dªÀÄ䮢¤ß UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀ PÉ£Á¯ï PÁªÀÄUÁj ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ PÀ©âtzÀ gÁrÝAzsÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjà UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ dA¢¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ªÀÄ®èPÉÃj ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á:: §¤ßPÉÆ¥Àà vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð f: PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  77/2017 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ
     ¢£ÁAPÀ: 09.04.2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¤AUÀ£ÀÆgÀ ¸Á: E£ÁªÀÄzÁgÀ PÁ®¤«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ. ºÁUÀÆ ±ÉgÉ PÀÄrzÀÄ ¤±ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£É ©lÄÖ wgÀÄUÁqÀĪÀ ZÁ½AiÀĪÀ£ÀÄ EzÀÄÝ. ªÀģɬÄAzÁ vÀªÀÄÆägÁzÀ zÉêÀgÀ UÉtÆÚgÀPÉÌ ºÉÆV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ HjUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÀÆ §gÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ. F §UÉÎ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¤AUÀ£ÀÆgÀ ¸Á: E£ÁªÀÄzÁgÀ PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2017 gÀAzÀÄ J¦JA¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  
5] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  144/2017 PÀ®A: 32. 34 PÉ.E.DåPÀÖ   

     ¢£ÁAPÀ: 12.07.2017 gÀAzÀÄ 10.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ FgÀ¥Àà @ FgÀtÚ vÀA §¸À¥Àà ºÀ¢è ¸Á|| ºÉ¨Áâ¼À FvÀ£ÀÄ  vÀ£ÀUÉ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV HAYWARDS CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃlUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ HAYWARDS CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÝ 28  ¸ÀgÁ¬Ä mÉmÁæ ¥ÁQÃmïUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ 180 ML C¼ÀvÉAiÀÄzÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ¨É¯É 56.27/-gÀÆ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ ¨É¯É 1575.56/-gÀÆ F §UÉÎ ¸À: vÀ: ²æà gÁeÉñÀ.J¸ï.®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] D®ªÉÄ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  140/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ 
 
     ¢£ÁAPÀ: 12.07.2017 gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 01]  ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀļÀ¹zÀÝ ¸ÀÄA§qÀ ¸Á: zÉêÀgÀ£ÁªÀzÀV 02] ºÀÄ°PÀAoÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Àà. UÀÄUÀÎj ¸Á: zÉêÀgÀ£ÁªÀzÀV 03] ²æñÉÊ® vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ. ¸ÀÄA§qÀ ¸Á: zÉêÀgÀ£ÁªÀzÀV 04] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà. ¹AzÀV ¸Á: zÉêÀgÀ£ÁªÀzÀV ºÁ.ªÀ.«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ 05] ªÀÄ®PÀtÚ vÀAzÉ gÁªÀÅvÀ¥Àà. §ªÀÄä£ÉÆÃV ¸Á: zÉêÀgÀ£ÁªÀzÀV 06] ±ÀgÀt¥Àà. vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà. PÀÆr ¸Á: zÉêÀgÀ£ÁªÀzÀV 07] ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ®PÀmÉ¥Àà. PÀqÀt ¸Á: zÉêÀgÀ£ÁªÀzÀV 08] ªÀÄ®è¥Àà. vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Àà ºÀÄqÉzÀ ¸Á:©¯ÁèqÀ ºÁ° ªÀ¹Û zÉêÀgÀ£ÁªÀzÀV [¥ÀgÁj] 09] ¨sÀUÀªÀAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ¥ÀÆeÁj ¸Á: zÉêÀgÀ£ÁªÀzÀV [¥ÀgÁj] vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ  E¸ÉàÃl J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ 1800/gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀtPÉÌ ºÁQzÀ ºÀt 3350/gÀÆ MlÄÖ 5150/gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J°UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ JZï.r ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï.  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄ® ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  108/2017 PÀ®A: 379 L.¦.¹ & JªÀiï.JªÀiï. Dgï,r AiÀiÁPÀÖ.   
     ¢£ÁAPÀ: 12.07.2017 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J.28/¹-5549. 2] mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J.28/¹-3822. 3] mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J.28/¹-1286. 4] mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J.28/¹-5548. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ZÁ®PÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢gÀĪÀ¢¯Áè. EªÀgÀÄ n¥ÀàgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä vÀªÀÄä n¥ÀàgÀUÀ¼À°è ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀªÀÄä vÀªÀÄä n¥ÀàgÀUÀ¼À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ n¥ÀàgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
8] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  109/2017 PÀ®A: 379 L.¦.¹ & JªÀiï.JªÀiï. Dgï,r AiÀiÁPÀÖ.   
     ¢£ÁAPÀ: 12.07.2017 gÀAzÀÄ 21.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1). J.JªÀiï.qÀ§Æè PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J.28/¹-1563.2] J.JªÀiï.qÀ§Æè PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J.28/¹-1564. 3] mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J.28/©-3328. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ZÁ®PÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ  «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. EªÀgÀÄ n¥ÀàgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä vÀªÀÄä n¥ÀàgÀUÀ¼À°è ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr, vÀªÀÄä vÀªÀÄä n¥ÀàgÀUÀ¼À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ n¥ÀàgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ. ªÀÄÄZÀÑAr ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  
9] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  206/2017 PÀ®A: 379 L.¦.¹ & JªÀiï.JªÀiï. Dgï,r AiÀiÁPÀÖ.
  
     ¢£ÁAPÀ: 12.07.2017 gÀAzÀÄ 05.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀUÀ¼À £ÀA§gÀUÀ¼ÁzÀ £ÀA 1] PÉJ-28 ©-9481 2] PÉJ- 28 ©- 9501 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÀ°è ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌ Nr C¥ÀgÁzF §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà f.J¸ï.©gÁzÁgÀ ¦..J¸ï.L. [PÁ¸ÀÄ] EAr ¦..J¸À..gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

10] EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  207/2017 PÀ®A: 379 L.¦.¹ & JªÀiï.JªÀiï. Dgï,r AiÀiÁPÀÖ. 
 
     ¢£ÁAPÀ: 12.07.2017 gÀAzÀÄ 06.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¨ÉAeï PÀA¥À¤ÃAiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA; PÉ.J.28/©;9528 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÄ¢¯Áè 2] JJAqÀ§Æèöå PÀA¥À¤ÃAiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ MAzÀÄ EzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉ.J.28/©;9482 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÄ¢¯Áè EªÀgÀÄ  vÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è CAzÁdÄ 5 ¨Áæ¸ïzÀµÀÄÖ MlÄÖ 10 ¨Áæ¸ïzÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ EzÀÄÝ ªÀÄgÀ½£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ:20000/-gÀÆ MlÄÖ ¸ÉÃj 40000/-gÀÆUÀ¼À QªÀÄäwÛ£ÀzÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ©üêÀiÁ£À¢¬ÄAzÁ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà f.J¸ï.©gÁzÁgÀ ¦..J¸ï.L. [PÁ¸ÀÄ] EAr ¦..J¸À..gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ