Facebook

Number of Visitors

Tuesday, July 11, 2017

DAILY NEWS ON 11-07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 11.07.2017

 1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 160/2017 PÀ®A: 420-376 L¦¹   

 FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ½AzÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©ÃgÀ¥Àà vÀA|| gÁªÀÄ¥Àà PÀUÉÆÎÃqÀ ¸Á|| ²ªÀtV FvÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ®UÀߪÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý CªÀ½UÉ £ÀA©¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ½AzÀ CªÀ¼À eÉÆvÉ §¯ÁvÁÌgÀ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁr FUÀ ®UÀߪÁUÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ ºÉý ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ªÀÄÄR vÀ¦à¹ wgÀÄUÁr ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ®PÀ̪ÀÄä vÀA|| ¹zÀÝ¥Àà »gÉÃPÀÄgÀ§gÀ ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÆ PÀÄgÀ§gÀ ¸Á|| ²ªÀtV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.07.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 208/2017  PÀ®A: 143. 147. 148 .323, 324, 354, 448, 427, 504, 506, gÉ/ªÀÅ 149
      ¢£ÁAPÀ : 09.07.2017 gÀAzÀÄ 16:20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)D²Ã¥sÀ ¨ÉÃ¥Áj ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á¥ÀÆgÀ CUÀ¹ PÀ¯Á® UÀ°è 2)§AzÉãÀªÁd vÀAzÉ: ºÁf¯Á® ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á¥ÀÆgÀ CUÀ¹ PÀ¯Á® UÀ°è 3)¨Á§Ä vÀAzÉ EPÁâPÀ ¨ÉÃ¥Áj ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á¥ÀÆgÀ CUÀ¹ PÀ¯Á® UÀ°è 4)ºÀ©Ã§ vÀAzÉ C¯ÁÛ¥À ¨Á§að ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á¥ÀÆgÀ CUÀ¹ PÀ¯Á® UÀ°è 5)AiÀiÁ¹Ã£À vÀAzÉ gÀeÁPÀ ¨ÉÃ¥Áj ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á¥ÀÆgÀ CUÀ¹ PÀ¯Á® UÀ°è 6)AiÀiÁ¹Ã£À vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ ¨ÉÃ¥Áj ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á¥ÀÆgÀ CUÀ¹ PÀ¯Á® UÀ°è 7)ºÁ¹ªÀÄ vÀAzÉ EPÁâ® ¨ÉÃ¥Áj ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á¥ÀÆgÀ CUÀ¹ PÀ¯Á® UÀ°è 8)CPÀæªÀÄ vÀAzÉ E¸ÁPÀ ¨ÉÃ¥Áj ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±Á¥ÀÆgÀ CUÀ¹ PÀ¯Á® UÀ°è ºÁUÀÆ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ. DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¤wñÀ EªÀ¤UÉ PÀ¯Á®UÀ°èAiÀÄ ¯Á®¸Á§ C° PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀÆqÀæ®Ä ¨Á CAvÁ PÀgÉzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¤gÁPÀj¹zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÉîègÀÆ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝògÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr J®ègÀÆ PÀÆr ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢ UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ gÁºÀÄ® EªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ dUÁÎr ªÀiÁ£À §AUÀ ¥Àr¹ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV vÁªÀÄæzÀ ¨ÉÊ®gÀ £ÀÄV¹, ¥Áè¹ÖPÀ PÀÄað ªÀÄÄjzÀÄ ®ÄPÁì£À ¥Àr¹ R¯Á¸À ªÀiÁqÀĪÀzÁV fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ ²æà £ÁUÀgÀvÁß gÁªÀĸÁé«Ä ¥À£Á¼ÀPÀgÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀCUÀ¹ PÀ¯Á®UÀ°è gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.07.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] § ¨ÁUÉêÁr  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  227/2017 PÀ®A: 498 [J] 504, 506  gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹   
     ¢£ÁAPÀ: 16.06.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÁAvÀUËqÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ 2] ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¸Á: E§âgÀÆ ¹AzÀUÉÃj, EªÀgÀÄ ¦gÁå¢üAiÀÄ UÀAqÀ CvÉÛ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ  «£ÁPÁgÁt  £ÉÆÃqÀ®Ä ¸Àj EgÀĪÀ¢®è E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÀÛªÉ CAvÁ  zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É vÉÆAzÀgÉ vÁæ¸ÀÄ PÉÆlÄÖ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzsÀ §AiÀÄ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æêÀÄw ±ÉÆèÁ UÀAqÀ ±ÁAvÀUËqÀ  ªÀÄ£ÀUÀƽ ¸Á: ¹AzÀUÉÃj vÁ: § ¨ÁUÉêÁr ºÁ®ªÀ¹Û PÉÆÃgÀªÁgÀ vÁ: ¹AzÀV, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.07.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.4] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  95/2017 PÀ®A: 143,147,148,323,324,354,504, gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹

     ¢£ÁAPÀ: 08.07.2017 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÀAUÁ¨Á¬Ä UÀA; £ÁUÀAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw 2] ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀÄå §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 3] UÀÄgÀĹzÀÝAiÀÄå ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀÄå »gɪÀÄoÀ 4] GªÉÄñÀ »gÉêÀÄoÀ 5] ²ªÀÅ »gÉêÀÄoÀ 6] ZÀ£ÀߪÀÄä ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 7] ¨ÁUÀå²æà GªÉÄñÀ »gÉêÀÄoÀ 8] ¸Á«wæ UÀÄgÀĹzÀÝAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 9] ±ÉÊ®eÁ ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: J®ègÀÆ ©.© EAUÀ¼ÀV DgÉÆævÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢UÀÆ d«ÄãÀ j ¸À £ÀA- 228/4 PÉëÃvÀæ 2 JPÀgÉ £ÉzÀÝPÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀAvÉ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, CzÉà ¹nÖ¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè, §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÀÆqÁ dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ²gÉ »rzÀÄ dUÁÎöår CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ªÀÄAdļÁ UÀA; C±ÉÆÃPÀ CAUÀr ¸Á; ©.© EAUÀ¼ÀV vÁ; ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.07.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  131/17 PÀ®A; 323, 324, 498[J], 504, 506, L.¦.¹

   ¢£ÁAPÀ 10.07.2017 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ CªÀĹzÀÞ vÀA: ªÀiÁgÀÄw AiÀiÁzÀªÁqÀ ¸Á|| ªÀÄtAPÀ®V vÁ|| EAr FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ, FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 ªÀµÀð PÀ¼É¢zÀÄÝ, 03 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£Àß ¥Àwß ªÀÄPÀ̽UÉ vÀ¤ßAzÀ zÀÆgÀ ªÀiÁr CªÀjUÉ G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV K£ÀÄ PÉÆqÀzÉ, ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀîzÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV, ªÀ zÉÊ»PÀªÁV vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÀ¨ÁÓzÀ°èzÀÝ d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ ¨É¼ÉAiÀÄ°è ºÁ¬Ä¨ÉqÀj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹mÁÖV ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀvÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ: gÀªÉÄñÀ, ªÀÄvÀÄÛ PÀ«vÁ EªÀjUÉ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, ºÉÆr-§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸ÀgÀĨÁ¬Ä UÀA: CªÀĹzÀÝ AiÀiÁzÀªÁqÀ ¸Á|| ªÀÄtAPÀ®V, vÁ|| EAr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.07.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.