Facebook

Number of Visitors

Tuesday, July 11, 2017

DAILY NEWS ON 10-07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 10.07.2017

 1] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2017 PÀ®A: 87  PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ    

     ¢£ÁAPÀ; 09.07.2017  gÀAzÀÄ  15.45  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1. ²ªÀ¥Àà vÀA ©üêÀÄ¥Àà ºÁ°ºÁ¼À ¸Á|| ªÀAzÁ® 2. gÀÄzÀæUËqÀ vÀA CAiÀÄå¥Àà UÀÆVºÁ¼À ¸Á|| ªÀAzÁ® 3. ²æñÉÊ® vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà G¥ÁàgÀ ¸Á|| aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-2 4. C±ÉÆÃPÀ vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà UÀAeÁ¼À ¸Á|| ªÀAzÁ® EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°Ã£À «ªÀgÀ: 1) gÉÆÃR ºÀt 8,710/- 2) 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà gÁeÉñï. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.07.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] § ¨ÁUɪÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 226/2017  PÀ®A: 87  PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ
      ¢£ÁAPÀ : 09.07.2017 gÀAzÀÄ 16:20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] CªÉÆÃWÉ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå MqÉAiÀÄgÀ 2] ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÉgÀPÀ¯ï 3] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ eÉÆÃvÉ¥Àà ºÀÄt±Áå¼À 4] £ÁUÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà GPÀÌ° ¸Á:J®ègÀÆ § ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï.©. UËqÀgÀ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) § ¨ÁUÉêÁr ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.07.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  135/2017 PÀ®A: 87  PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ
     ¢£ÁAPÀ: 09.07.2017 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¯Á¼ÉêÀıÁåPÀ vÀAzÉ UÀÄqÀĸÁ ªÀÄįÁè @ ªÀÄÄgÁ¼À 2] PÁ²ªÀÄ vÀAzÉ qÉÆÃAVæ¸Á§ C«Ä£ÀUÀqÀ @ ªÀÄÆQºÁ¼À 3] ªÀ¹ÃªÀiï vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ PÀ®ªÀĤ 4] PÀÄvÀÄâ¢ÝãÀ vÀAzÉ §ÄqÉØøÁ £ÁAiÉÆÌÃr 5] gÁeïCºÀªÀÄäzÀ vÀAzÉ ZÀªÀÄ£À¸Á§ ºÀqÀUÀ° 6] ¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ©zÀgÀPÀÄA¢ 7] PÀÄvÀÄâ¢ÝãÀ vÀAzÉ qÉÆÃAVæ¸Á§ ªÀÄÆQºÁ¼À 8] gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀ®ªÀÄAV ¸Á: J®ègÀÆ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À CªÀn EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ PÀªÀrªÀÄnÖ UÁæªÀÄzÀ ¸À«Ä¥À WÀ£ÀªÀÄoÉñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉ£Á® ©æeï ªÉÄïɠ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÉÆPÀÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ¸À|| vÀ|| ²æà f J¸ï ¥Ánî ¦J¸ïL [PÁ:¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.07.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  136/2017 PÀ®A: 32, 34  PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ

     ¢£ÁAPÀ: 09.07.2017 gÀAzÀÄ 15.05 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀUÀÎgÀ ¸Á|| ºÀUÀgÀUÀÄAqÀ vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£ïì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ ªÀÄzÀåzÀ qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ mÉmÁæ¥ÁåPï UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ  01] N¯ïØ mÁªÀgÀ£ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï ªÀÄzsÀå vÀÄA©zÀ 43 mÉmÁæ ¥ÁåPï UÀ¼ÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀPÉÌ 68.56/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 2948.08/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 02] ªÀiÁåPï qɪɮì xxx gÀªÀiï 180 JªÀiï.J¯ï ªÀÄzsÀå vÀÄA©zÀ 45 mÉmÁæ ¥ÁåPï UÀ¼ÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀPÉÌ  82.85/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 3728.25/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À|| vÀ|| ²æà JªÀiï.©.©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L vÁ½PÉÆn ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.07.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] EAr  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  204/17 PÀ®A; ªÉÄÊ£ïì & «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀå¯ÉñÀ£ï & qɪÀ®¥ÀªÉÄAl PÁAiÉÄÝ 1957 ¤AiÀĪÀÄ 4,4[1J] gÀ ºÉƸÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¤Ãw 2011 CzsÁåAiÀÄ [13] & 379 L.¦.¹.

   ¢£ÁAPÀ 09.07.2017 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] gÀªÉÄñÀ vÀA. ²æêÀÄAvÀ §dAwæ ¸Á|| °AUÀzÀ½î ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ-28 ¹-5877 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀqÀ£ÀÆgÀ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À|| vÀ|| ²æà f.J¸ï.©gÁzÁgÀ ¦..J¸ï.L. [PÁ¸ÀÄ] EAr ¦..J¸À.. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.07.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  138/17 PÀ®A; ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ

   ¢£ÁAPÀ: 02.07.2017 gÀAzÀÄ 24.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ªÀiÁAvÉñÀ gÀÄPÀÄA¥ÀÆgÀ ¸Á|| zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV vÁ: ¹AzÀV EªÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw EzÀÄÝ EªÀ¼ÀÄ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV ¥ÀlÖtzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀÛ ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀiÁAvÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÅvÀ¥Àà gÀÄPÀÄA¥ÀÄgÀ ¸Á: zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV vÁ: ¹AzÀV. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.07.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
7] gÀhļÀQ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  130/17 PÀ®A; 15[J] 32[3] PÀ£ÁðlPÀ C¨sÀPÁj PÁAiÉÄÝ
  ¢£ÁAPÀ: 09.07.2017 gÀAzÀÄ 15:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÄÊ£ÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÊ¥sÀ£À¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ ¸Á: RgÀdV ºÁ.ªÀ. gÀhļÀQ vÁ: EAr FvÀ£ÀÄ 180 JA.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ M®Ø lªÀgÉ£À PÀA¥À¤ÃaiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ²Ã®Ä MqÉ¢zÀÄÝ M¼ÀUÉ CzÀðzÀµÀÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ C,¸À,Q, 62.19/-gÀÆ, ¥ÉÊ, »UÉ MlÄÖ 62.19 gÀÆ, QªÀääwÛ£À ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°Ã CxÀªÁ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°Ã ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà vÀ£Àß SÉÆÃSÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà DAiÀiï.JA. ¥ÀvÁÛgÀ J.J¸ï.L gÀhļÀQ ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.07.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
8] ¹AzÀV  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  213/17 PÀ®A; 87  PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ
     ¢£ÁAPÀ: 09.07.2017 gÀAzÀÄ 22:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸ÀªÀgÁd vÀA; ±ÁAvÀ¥Àà £ÀAzÀ±ÉnÖ ¸Á|| UÀtºÁgÀ  2] C±ÉÆÃPÀ vÀA; ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà ¸ÁvÀ®UÁAªÀ 3] ²ªÀgÁd vÀA; CªÀÄÈvÀ ªÀÄgÀ§zÀ  4] ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ vÀA; ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà ¸ÁvÀ®UÁAªÀ ¸Á|| J®ègÀÆ »PÀÌtUÀÄwÛ 5] ±ÀgÀtUËqÀ vÀA; ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ  ¥Ánî ¸Á|| ¨É£ÀPÉÆlÖV 6] ¸ÀAUÀtÚ vÀA; ZÀ£Àߧ¸À¥Àà £ÀAzÀ±ÉnÖ ¸Á|| UÀtºÁgÀ  EªÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ UÀtºÁgÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ C.£ÀA. 1. §¸ÀªÀgÁd vÀA; ±ÁAvÀ¥Àà £ÀAzÀ±ÉnÖ gÀªÀgÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ 1] gÉÆÃR ºÀt 41,300= gÀÆUÀ¼ÀÄ 2] 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ Q|| 00=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J£ï. ©. ²ªÀÇgÀ ¦.J¸ï.L. (PÁ¸ÀÄ). ¹AzÀV ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.07.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.