Facebook

Number of Visitors

Tuesday, July 11, 2017

DAILY NEWS ON 09-07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 09.07.2017

 1] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 104/2017 PÀ®A: 78[3]  PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ    

     ¢£ÁAPÀ; 08.07.2017  gÀAzÀÄ  18.00  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C¯ÁÛ¥À vÀA|| ¹PÀAzÀgÀ ªÀÄPÁAzÁgÀ ¸Á|| zÀgÀ¨ÁgÀ ºÉʸÀÆÌ® ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, 2) AiÀiÁ¹Ã£ï vÀA|| C§ÄÝ® ªÀÄįÁè ¸Á|| D¸ÁgÀUÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  N.¹ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ. 1) gÉÆÃR ºÀt.  700=00 2) N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn-03  C.¸À.Q 000=00 3) ¨Á¯ï¥É£ï -01  C.¸À.Q 000=00  F §UÉÎ ¸À:vÀ ¸ÀĤ¯ï Dgï. PÁA§¼É ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäeï ªÀÈvÀÛ PÀbÉÃj «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.07.2017 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2017  PÀ®A: 279,337,L¦¹ & 187 JA.«. AiÀiÁPÀÖ  & ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä¤gÀ¯ï & qɪÀ®¥ÉäAl PÁ¬ÄzÉ -1957 ¤AiÀĪÀÄ 21,
    ¢£ÁAPÀ : 08.07.2017 gÀAzÀÄ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÉÆAzÀt E®èzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ EgÀĪÀ ¸ÀégÁeï PÀA¥À¤ÃAiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  ZÁ®PÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀĪÀ¢®è. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ UÁrAiÀÄ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÉÆÃmÁå¼À UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÁ J£ï.JZï. gÀ¸ÉÛ-13 gÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ gÀhļÀQ PÀqɬÄAzÁ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÀ ªÀÄ»AzÁæ JPÀì.AiÀÄÄ.«í. 500 £Éà PÀA¥À¤ÃAiÀÄ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J-25/gÀhÄqï: 9299 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÁ ¸ÁQëzÁgÀ d£ÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥Ánî ºÁUÀÆ dAiÀIJæ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ¥Ánî ¸Á: E§âgÀÆ ºÀħâ½î EªÀgÀÄUÀ½UÉ JzÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆæ mÁæöåPÀÖ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà ºÀÄ®¸ÉÆÃV ¸Á: £ÁUÀ±ÉnÖPÉÆ¥Áà ¥ÉÆøÀÖ PÉñÀªÀ¥ÀÆgÀ ºÀħâ½î vÁ: ºÀħ⽠gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.07.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  135/2017 PÀ®A: 32, 34  PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ

    ¢£ÁAPÀ: 07.07.2017 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöät ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀÄgÀzÁ¼À EªÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀ«ÄÃmï ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÉÄïÁÌt¹zÀ ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì CAvÁ §gÉzÀ 90 JªÀiïJ¯ïzÀ 58 ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹lÄÖPÉÆAqÀ DgÉÆÃ¥À.d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì CAvÁ §gÉzÀ 90 JªÀiïJ¯ïzÀ 58 ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj À«ÄñÀ£Àgï CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÄÝ MAzÀÄ ¥ËZÀ£À QªÀÄävÀÄÛ 28.13/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 1631.54/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À|| vÀ|| ¦ügÁå¢ L. JªÀiï. zÀÄAqÀ¹ ¦J¸ïL zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.07.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.4] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  136/2017 PÀ®A: 32, 34  PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ

     ¢£ÁAPÀ: 07.07.2017 gÀAzÀÄ 19.50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät ºÉƯÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E¤ß§âgÀÆ ¸Á: J®ègÀÆ ¨sÉÆÃgÀV vÁ:¹AzÀV EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀ«ÄÃmï ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÉÄïÁÌt¹zÀ ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì CAvÁ §gÉzÀ 90 JªÀiïJ¯ïzÀ 62 ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹lÄÖPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ C.£ÀA. 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ DgÉÆæ C.£ÀA. 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì CAvÁ §gÉzÀ 90 JªÀiïJ¯ïzÀ 62 ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÀ«ÄñÀ£Àgï CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÄÝ MAzÀÄ ¥ËZÀ£À QªÀÄävÀÄÛ 28.13/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 1744.06/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. §UÉÎ ¸À|| vÀ|| ¦ügÁå¢ L. JªÀiï. zÀÄAqÀ¹ ¦J¸ïL zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.07.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  137/17 PÀ®A; 32. 34  PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ


   ¢£ÁAPÀ 07.07.2017 gÀAzÀÄ 21.05 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ©üêÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ §¸À£ÀUËqÀ PÉÆüÁj ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á: ¨sÉÆÃgÀV EªÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀ«ÄÃmï ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÉÄïÁÌt¹zÀ ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì CAvÁ §gÉzÀ 90 JªÀiïJ¯ïzÀ 57 ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ZÀºÁzÀ CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀAUÀ滹lÄÖPÉÆAqÀ DgÉÆÃ¥À.  d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì CAvÁ §gÉzÀ 90 JªÀiïJ¯ïzÀ 57 ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÀ«ÄñÀ£Àgï CAvÁ ¯Éç¯ï EzÀÄÝ MAzÀÄ ¥ËZÀ£À QªÀÄävÀÄÛ 28.13/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 1603.41/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À|| vÀ|| ¦ügÁå¢ L. JªÀiï. zÀÄAqÀ¹ ¦J¸ïL zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.07.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.