Facebook

Number of Visitors

Friday, July 7, 2017

DAILY NEWS ON 07-07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 07.07.2017

 1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/2017 PÀ®A:279, 87 PÉ.¦.DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 06/07/2017 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ) «£ÉÆÃzÀ vÀA F±ÀégÀ eÁzsÁªÀ 2) QgÀt vÀA QÃgÀÄ gÁoÉÆÃqÀ 3) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA gÀÆ¥À¹AUï gÁoÉÆÃqÀ 4) C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀA CtzÀÄ eÁzsÁªÀ   ¸Á|| J®ègÀÆ «ÄAZÀ£Á¼À vÁAqÁ £ÀA 1 £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ  . F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà ¹ © aPÉÆÌÃr ¦ J¸ï L UÁæ«ÄÃt ¦ J¸ï  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.07.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 153/2017 PÀ®A : 363 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 29-06-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ C²é¤ vÀA: zÀªÀiïðuÁÚ Vj¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀiÁ 17 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ: 29-06-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dĪÀÄ£Á¼À ¢AzÁ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀPÉÌ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV CªÀ½UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ² zÀªÀÄðuÁÚ vÀA: AiÀÄ®è¥Áà Vj¸ÁUÀgÀ ¸Á|| UÀÄ£ÁߥÀÆgÀ vÁ||f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.07.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] §§¯ÉñÀégÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  138/17 PÀ®A:  ªÀÄ»¼É PÁuÉ.

¢£ÁAPÀ 08/04/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ   ±À²PÀ¯Á UÀA:¹zÀgÁAiÀÄ ¨sÀgÀªÀÄ¥ÀàUÉÆüÀ  ªÀAiÀiÁ; 23 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ; 08/04/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ºÀ®UÀt UÁæªÀÄzÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀģɬÄAzÀ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ½UÉ vÀ¥Á¸À ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ±ÁgÀªÁé UÀA:AiÀĪÀÄ£À¥Àà CA©UÉÃgÀ  ¸Á:ºÀ®UÀt gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.07.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  
4] wPÉÆÃmÁ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  115/2017 PÀ®A: 32,34 PÉ E AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ: 06-07-2017 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÁUÀgÀ vÀA: ±ÀAPÀgÀ ¥ÉÆüÀ ¸Á: ©dÓgÀV [ ¥ÀgÁj ] £ÀªÀÄƹzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ©dÓgÀV UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À gÉÆÃqÀ ªÀÄUÀ먀 EgÀĪÀ PÀ£ÁðlPÀ zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉà vÀ£Àß ¥sÉÊzÉUÉÆøÀÌgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV HAYWARDS CHEERS WHISKY JA§ 90 JªÀiï J¯ïzÀÄÝ 318 ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÉÆÃZÀUÀ¼À£ÀÄß 3 gÀnÖ£À ¨sÁPÀì ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: PÀĪÀiÁgÀ ºÀqÀPÀgÀ ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ ¦J¸ï. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.07.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ
  
5] §§¯ÉñÀégÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA139/2017 PÀ®A:323, 384, 427, 504, 506 IPC AND SEC: 55(1) OF KARNATAKA IRRIGATION ACT-1965

¢£ÁAPÀ;05/07/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  ZÉÃvÀ£À vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt UÀqÀzÁ£À ¸Á:zÉêÀgÀUÉtÄÚgÀ ºÁ° °AUÀzÀ½î ಇದರಲ್ಲಿಯ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಮೂಲದ ಮೇಘಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಪಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಕಂಪನಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲ ನಿಗಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನೀರು ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾಕವೆಲ್/ಪಂಪ್ಹೌಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಜಯಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯ  ಆರೋಪಿತನು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳಾ ಕೆಲಸ ಬಂದ ಮಾಡರಿ ನೀವು ನನಗೆ ವಿದ್ಯೂತ ಟ್ರಾನ್ಸಪಾರ್ಮರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಕ್ಕೆ ಪೈಪಲೈನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನನಗೆ 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೋಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಬಂದ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದು ಆಗ  ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸಗಾರ ಇದರಲ್ಲಿಯ ಸಾಕ್ಷೀದಾರ ಆನಂದ ಇತನು ಸದರಿ ಕಂಪನಿಯ ವೊಲ್ವೋ ಡಂಪರ ವಾಹನ ನಡೆಯಿಸಿ ಕೆನಾಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿದ್ದು ಆಗ ಆರೋಪಿತನು ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಅವನ ಜಮೀನಕ್ಕೆ ಅಂಜಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬೈದು  ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡಿಬಡಿ ಮಾಡಿ ವಾಹನದ ಚಾವಿ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ವಾಹನದ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವೈರ್ ಕಿತ್ತು ಒಡೆದು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ತನಗೆ ನಿಮ್ಮ  ಕಂಪನಿಯವರು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೂತ ಟ್ರಾನ್ಸಪಾರ್ಮರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಕ್ಕೆ ಪೈಪಲೈನ ಮತ್ತು 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೋಡದೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬೀಡುವದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಖಲಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆನೆ  ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ, ಕಂಪನಿ ಅವರ ಜಮೀನದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕರಾರ ಬಾಂಡ್ ಪತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನು ಬಾಂಡ್ ಪತ್ರದ  ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಡೆತಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾದ.. F §UÉÎ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 46 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: ªÉÄÃWÁ EAf¤jAUÀ PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¹Ã¤AiÀÄgï ¥ÁæeÉPÀÖ ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á:°AUÀzÀ½î gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆgÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.07.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] § ¨ÁUÉêÁr  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  218/17 PÀ®A  15 [J] ªÀÄvÀÄÛ 32 [3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj
  PÁAiÉÄÝÃ- 1965
¢£ÁAPÀ 06-07-2017 gÀAzÀÄ 1700  UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀi˯Á° vÀA gÁeÉøÁ§  §ÄgÁ£ÀUÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ  28 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄ£ÀUÀƽ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ¸ÀĤî zÁ¨ÁzÀ°è  vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ  vÀ£Àß ºÉÆmÉïï zÀ°è  ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà J¸ï.©. UËqÀgÀ ¦ J¸ï L (PÁ¸ÀÆ) § ¨ÁUÉêÁr ¦J¸ï   gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆgÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.07.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] ºÉÆÃwð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  126/17 ªÀÄ»¼É PÁuÉ

¢£ÁAPÀ 05/07/2017 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ PÀ«vÁ UÀA ¥ÀÄ®¹AUÀ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð ¸Á||ºÀqÀ®¸ÀAUÀ J¯ï.n £ÀA 4  EªÀ¼ÀÄ ºÀqÀ®¸ÀAUÀ UÁæªÀÄzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆwð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. F §UÉÎ ¥ÀÄ®¹AUÀ vÀA £Á£ÀÄ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á||ºÀqÀ®¸ÀAUÀ J¯ï.n. £ÀA 4 gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆgÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.07.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  
8]¹AzÀV  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  209/17   PÀ®A; 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J).

¢£ÁAPÀ: 06/07/17 gÀAzÀÄ 19:35 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] CdÄð£À ªÀÄ»AzÁæ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EAf¤£ï ¥Á²AUï £ÀA§gÀ EgÀ¯ÁgÀzÀÄÝ CzÀgÀ EAf£ï  £ÀA§gÀ NHL2WBE0741,  ZÉ¹ì £ÀA§gÀ MBNWHBEMESNL00504,  ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA§gÀ EgÀ¯ÁgÀzÀÄÝ  CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA§gÀ 00000156-2003 /2007 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ  mÁæöå°AiÀÄ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÁzÀ ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°, ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ vÀ£Àß  ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV MlÄÖ CAzÁdÄ 2,000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°èè ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà J£ï. ©. ²ªÀÇgÀ ¦.J¸ï.L. (PÁ¸ÀÄ). ¹AzÀV ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆgÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.07.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.