Facebook

Number of Visitors

Thursday, July 6, 2017

DAILY NEWS ON 06-07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 06.07.2017

   1] D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2017 PÀ®A:279, 337, 338, 304 (A) IPC

¢£ÁAPÀ: 04-06-2017  gÀAzÀÄ 22:30  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä vÀA ¹zÁæªÀÄ §±ÉnÖ ¸Á|| ªÉÃvÁ¼À £ÀUÀgÀ aAZÀªÁqÁ f|| ¥ÀÄuÉ (MH)  ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA-28/Y-4908 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ D®ªÀÄnÖ ¥ÀA¥À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄjªÀÄnÖ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EAUÀ¼ÉñÀégÀ PÁA¥ÉèPïì ªÀÄÄAzÉ eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀªÀiïì fV¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðzÀÝ ¸ÁQëzÁgÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA ªÀiÁAiÀiÁgÁªÀÄ §±ÉnÖ ¸Á|| qÉÊUÀgÀ PÀ¯Áåt ¥ÁmÁ oÁuÉ ªÀÄÄA¨ÉÊ EªÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ, QgÀt vÀA ¢Ã¥ÀPÀ UÀªÀ½ ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á|| ªÉÃvÁ¼À £ÀUÀgÀ aAZÀªÁqÁ EªÀ¤UÉ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA ¨Á§AiÀÄå ¥ÀjAiÀĪÀgÀ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄjªÀÄnÖ vÁ||  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.07.2017 gÀAzÀÄ D®ªÀÄnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2017 PÀ®A : 32, 34, PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ : 05/07/2017 gÀAzÀÄ 20;45 UÀAmÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁPÉñÀ vÀAzÉ gÀ«ÃAzÀæ UÀtÂPÀ ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð ¸Á: PÀgÀdV vÁ: CPÀÌ®PÉÆÃl ºÁ° ªÀ¹Û gÀvÁß ¥Áå¯ÉøÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ 2] CgÀÄt vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á: UÀt vÁ: § ¨ÁUÉêÁr ºÁ° ªÀ¹Û gÀvÁß ¥Áå¯ÉøÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ, £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ gÀvÁß ¥Áå¯ÉøÀ PÀA¥ËAqÀ ºÉÆgÀUÉ EgÀĪÀ VqÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀ ¥À«Äðmï E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV d¥ÁÛzÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ²æà © JA ¥Ánî ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.07.2017 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA:  134/17 PÀ®A:  ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ.

¢£ÁAPÀ:25/03/2017 gÀAzÀÄ 07-00 WÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ   dAiÀIJæà UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ:22 ªÀµÀð ¸Á:UÀqÀØzÀ vÁAqÁ vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ f¯Áè:AiÀiÁzÀVÃgÀ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:25/03/2017 gÀAzÀÄ 07-00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀiÁgÀÄw £ÀUÀgÀzÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀģɬÄAzÀ £Á®vÀªÁqÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ²²æà ¨Á®ZÀAzÀæ vÀA¢ gÁªÀÄf gÁoÉÆÃqÀ:¸Á:UÀqÀØzÀ vÁAqÁ vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ ºÁ:ªÀ-ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀiÁgÀÄw £ÀUÀgÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.07.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.