Facebook

Number of Visitors

Wednesday, July 5, 2017

DAILY NEWS ON 05-07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 05.07.2017

   1] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 213/2017 PÀ®A: 279, 304(A)

¢£ÁAPÀ: 03-07-2017  gÀAzÀÄ 1720  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀĤAUÀ vÀA ºÀtªÀÄAvÀ PË®V ¸Á:ªÀÄÄvÀÛV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-28 FJ£ï-1837 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ »AzÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ vÁ¬Ä PÀ¯ÁªÀw ¥ÀvÁÛgÀ EªÀ½UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÉƼÀ¸ÀAV¬ÄAzÀ ªÀÄÄvÀÛV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ  vÁ¬Ä PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ PÁ²Ã£ÁxÀ ¥ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð EªÀjUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ ¥ÀÄn¹ PɼÀUÉ ©¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ ©J¯ïrF D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 03-07-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-55 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æÃ. «zÁå UÀAqÀ ²æäªÁ¸À ¸ÀÄvÁgÀ ¸Á:ªÀÄÄUÀ¼ÀPÉÆÃqÀ vÁ:ªÀÄÄzÉÆüÀ f:¨ÁUÀ®PÉÆÃl gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.07.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/2017 PÀ®A 323, 504, R/w 34 IPC & 3(1) (R) (S)
    Sc/st Act 2015

¢£ÁAPÀ 03/07/2017 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 04/07/2017 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  1) ©ÃgÀ¥Àà vÀA ²æêÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj eÁw »AzÀÄ PÀÄgÀħgÀ 2) ²æÃPÁAvÀ vÀA ¸ÉÆêÀĤAUÀ ¥ÀÆeÁj eÁw »AzÀÄ PÀÄgÀħgÀ ¸Á||E§âgÀÄ PÉÆmÁß¼À vÁ||EAr EzÀgÀ°è ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆwð UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¸ÀAvÉAiÀÄ ¢ªÀ¸À mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÉÆmÁß¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉÆwðUÉ ¸ÀAvÉ PÀÄjvÀÄ §gÀĪÁUÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ vÀA¨ÁPÀÄ wAzÀÄ GUÀĽzÀÄÝ D GUÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¹r¢zÀÄÝ DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ ¤Ã£É GUÀļÀÄ¢ CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr ªÀÄvÀÄÛ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É MAzÉÃlÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ F «µÀAiÀÄ HgÀ°è UÉÆvÁÛV ¢£ÁAPÀ 4/7/2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ £ÀA 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£À ªÉÄîÄUÀnÖ ¦gÁå¢UÉ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÁr zËdð£Àå J¸ÀVzÀ C¥ÀgÁzÀ.. F §UÉÎ ¨sÁ¸ÀÌgÀ vÀA «oÉÆèÁ ºÉƸÀªÀĤ eÁw »AzÀÄ ºÉƯÉAiÀÄgÀ ¸Á|| PÉÆmÁß¼À. vÁ||EAr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.07.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] § ¨ÁUÉêÁr  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 217/17 PÀ®A;  15 [J] ªÀÄvÀÄÛ 32 [3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj
   PÁAiÉÄÝÃ- 1965

¢£ÁAPÀ 04-07-2017 gÀAzÀÄ 2015  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀA ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ  37 ªÀµÀð ¸Á:UÉƼÀ¸ÀAV vÁAqÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ¥ÀÈyé zÁ¨ÁzÀ°è  vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ  vÀ£Àß ºÉÆmÉïï zÀ°è  ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà J¸ï.©. UËqÀgÀ ¦ J¸ï L (PÁ¸ÀÆ) § ¨ÁUÉêÁr ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.07.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
44] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2017 PÀ®A;  87 PÉ.¦.DåPïÖ

¢£ÁAPÀ: 04-07-2017  gÀAzÀÄ 13-15 WÀAmÉUÉ, EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁªÀÄÄ vÀA¢ ¥sÀÆ®¹AUï £ÁAiÀÄPÀ 2] §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ bÀvÀæ¥Àà ZÀªÁít 3] C¥ÀÄà vÀA¢ ¸ÀAUÀ¥Àà ®ªÀiÁt 4] gÀ«QgÀt vÀA¢ ¸ÀAUÀ¥Àà  gÁoÉÆÃqÀ 5] gÁdÄ vÀA¢ ªÉÄÃWÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 6] gÀ« vÀA¢ bÀvÀæ¥Àà ZÀªÁít 7] C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀA¢ ªÀÄAUÀ¼ÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ 8] ¸ÀĨsÁ¸ï vÀA¢ £ÁgÁAiÀÄt gÁoÉÆÃqÀ  ¸Á:J®ègÀÆ ªÀÄÄzÁß¼À ºÀ¼ÀîzÀ vÁAqÁ vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄÄzÁß¼À ºÀ¼ÀîzÀ vÁAqÁzÀ°è ²æà ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÉÆPÀÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä 01] 4630=00 gÀÆ,UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 02] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ C:¸À:Q:00=00 F §UÉÎ ²æà f J¸ï ¥Ánî ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ)ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.07.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

55] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/2017 PÀ®A;  87 PÉ.¦.DåPïÖ

¢£ÁAPÀ: 04-07-2017  gÀAzÀÄ 16-30 UÀAmÉUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ]FgÀ¥Àà vÀA:£ÀAzÀ¥Àà ºÀtªÀĸÁUÀgÀ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð 2] ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀA:AiÀĪÀÄ£À¥Àà »gÉÃPÀÄgÀħgÀ  ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð 3] ªÀÄ®è¥Àà vÀA:¤AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð 4] ºÀtªÀÄAvÀ vÀA:eÉÆÃvÀå¥Àà  UÁ½  ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð 5] ºÀtªÀÄAvÀ vÀA:²ªÀ¥Àà §ArªÀqÀØgÀ  ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð  ¸Á J®ègÀÆ ©zÀgÀPÀÄA¢ 6] PÀ®èAiÀÄå vÀA:FgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ  ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð 7] ºÀtªÀÄUËqÀ vÀA:§¸À£ÀUËqÀ D®PÉÆ¥ÀàgÀ ªÀAiÀiÁ 51 ªÀµÀð 8] CrªÉ¥Àà vÀA:£ÁUÀ¥Àà ªÀÄtÂÚPÉÃj ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð 9] ªÀÄÄvÀÛ¥Àà gÁªÀÄtÚ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð 10] §¸À¥Àà vÀA:ºÀtªÀÄ¥Àà §¼ÀÆw ªÀAiÀiÁ 54 ªÀµÀð 11] ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA:gÁªÀÄtÚ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð 12] §¸À¥Àà vÀA:¤AUÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ 37 ªÀµÀð ¸Á J®ègÀÆ ªÀiÁ¢£Á¼À ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ©zÀgÀPÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ°è ©zÀgÀPÀÄA¢ - ªÀiÁ¢£Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ UÉÆÃqÁªÀ£ÀzÀ »AzÉ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÉÆPÀÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà f J¸ï ¥Ánî ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.07.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ¤qÀUÀÄA¢  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2017 PÀ®A;  87 PÉ.¦.DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 04/07/2017 gÀAzÀÄ  15:45  UÀAmÉUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1. ªÀÄ®è¥Àà vÀA ²ªÀUÉÆAqÀ¥Àà zÉøÁ¬Ä 2. §¸ÀªÀgÁd vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà zÉøÁ¬Ä 3. gÀªÉÄñÀ vÀA ²æñÉÊ® ºÀÆUÉÆÃr  4. §¸À¥Àà vÀA ²ªÀ¥Àà AiÀÄ®UÉÆÃqÀ ¸Á|| J®ègÀÆ ºÉ¨Áâ¼À ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°Ã£À «ªÀgÀ:1) gÉÆÃR ºÀt 3,560/-  2) 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ¸À||vÀ||¦|| ²æà gÁeÉñï. J¸ï. ®ªÀiÁt¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ)  ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.07.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.