Facebook

Number of Visitors

Wednesday, July 5, 2017

DAILY NEWS ON 04-07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 04.07.2017

  1] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2017 PÀ®A: 323, 504, IPC & 3 (1) (10) SC.ST
      PA ACT 1989
¢£ÁAPÀ 03-07-2017 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ dªÀiÁzÁgÀ ¸Á: zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄ»§Æ§ ªÉÆâ£À¸Á§ ZËzÀj ¸Á: zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV EªÀgÀ ¹ªÉÄAl CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÀaÑzÀÄÝ E°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÀZÀѨÉÃqÀ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÉýzÀÝPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀļÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀ DgÉÆÃ¥À. F §UÉÎ ªÀiÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÉÄ°£ÀªÀĤ ¸Á: zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.07.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2017 279, 304 [] L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï «í
   DPÀÖ
¢£ÁAPÀ: 03-07-2017 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ, ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiïJZï 48 JJªÀiï 5653 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ E® ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiïJZï 48 JJªÀiï 5653 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ²æñÉÊ® ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À ªÀÄÄAzÉ ²ªÀtV PÀqɬÄAzÀ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ n«íJ¸ï JPÉë¯ï £ÀA§gÀ E®èzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »A¢¤AzÀ ºÁ¬Ä¹ C¥sÀWÁvÀ ¥Àr¹ n«íJ¸ï JPÉë¯ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÉÄÊvÀ C°è¸Á§ vÀAzÉ ºÀÄZÉÑøÁ§ ºÉ¨Áâ¼À ªÀAiÀiÁ 65 ªÀµÀð ¸Á: zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÉÄÊvÀ¤UÉ 108 CA§Ä¯É£ïìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ²ªÀtV ºÀwÛgÀ 17-15 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ.. F §UÉÎ ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ C°è¸Á§ ºÉ¨Áâ¼À ¸Á: zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.07.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÁA¢üZËPÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/2017 PÀ®A: 379  ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ

¢£ÁAPÀ-03/07/2017 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ PÀ¯ÉäñÀ vÀAzÉ ²æñÉÊ® PÀAnPÁgÀ ªÀAiÀiÁ- 18 ªÀµÀð ¸Á: ºÀAdV vÁ: EAr f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå ¦AiÀÄĹ ¥ÀjÃPÀëAiÀÄ°è PÉîªÀÅ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¥sÉ® DVzÀÄÝ ¥ÉïÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ DVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ- 30/06/2017 gÀAzÀÄ ¥Éî DzÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ J¸ï J¸ï PÁ¯ÉÃf£À°è ¥ÀÆgÀPÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁVzÀÄÝ CzÉà ¢ªÀ¸À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUɧgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É.  F §UÉÎ ²æà JªÀiï © dªÀÄRAr ¹JZï¹ - 1130 f¹¦J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄg.  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.07.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

4] PÉÆïÁígÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/17 PÀ® 15 [J], ªÀÄvÀÄÛ 32 [3], PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝÃ-196
¢£ÁAPÀ: 03-07-2017 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÉñÀ. vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ. eÁVÃgÀzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð ¸Á: gÉÆÃtºÁ¼À vÁ: § ¨ÁUÉêÁr EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ zÁ¨ÁzÀ°è vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ zÁ¨ÁzÀ°è ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. : d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ,   1], 180 JªÀiï.J¯ïzÀ 8 ¦JªÀiï «¹ÌAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ÉÆZÀUÀ¼ÀÄ-2, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä SÁ°AiÀiÁVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À  C:¸À:Q= 00=00 gÀÆ, 2] 180 JªÀiï.J¯ïzÀ N®Ø lªÀgÀ£ï «¹ÌAiÀÄ gÀnÖ£À ¥ÉÆZÀUÀ¼ÀÄ-2,  CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä SÁ°AiÀiÁVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À  C:¸À:Q= 00=00 gÀÆ,  3] 4 ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÁ¸À£É EzÀÝzÀÄÝ  C;¸À;Q=00=00 gÀÆ,  F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ, ¸ÀÄgÉñÀ. Dgï. UÀrØ  ¦.J¸ï.L.¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:03.07.2017 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.