Facebook

Number of Visitors

Wednesday, July 5, 2017

DAILY NEWS ON 03-07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 03.07.2017

  1] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2017 PÀ®A: 318 L¦¹   
     ¢£ÁAPÀ: 01.07.2017 gÀAzÀÄ  gÁwæ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 02.07.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«ªÀ£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ E¯Áè. AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV C£ÁªÀÄzÉúÀ CAzÁdÄ ªÀAiÀiÁ 3-4 wAUÀ¼À d¤¸ÀzÀ ¨sÀÆætªÀ£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ ©qÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ PÉ.E.© ªÀÄAUÀ® PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄA¢£À UÀmÁgÀzÀ°è ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æêÀÄw ªÁt²æà UÀA ¹zÀÝ¥Áà ¤A¨Á¼À ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÁA¹ÜPÀ f¯Áè ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÁ WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ «ªÉÃPÀ£ÀUÀgÀ ¥À²ÑªÀÄ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.07.2017 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA: 14/2017 PÀ®A: 174 ¹Dg惡
   ¢£ÁAPÀ 27.04.2017 gÀAzÀÄ 19:30 AmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄì ªÀAiÀiÁ- 65 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ- 26.04.2017 gÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ- 27.04.2017 gÀAzÀÄ 19:30 UÀAmÉUÉ vÀ£ÀVgÀĪÀ AiÀiÁªÀzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ ²æà AiÀÄÄ ¹ §£À¸ÉÆÃqÉ ¹JZÀ¹ - 863 f¹¦J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.07.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2017 PÀ®A: 379 L¦¹, & PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁw
   ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36, 42, gÉ«- 44 ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ£ïì & «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÆå®±À£À &
   qɪɮªÉÄÃAmï PÁAiÉÄÝ : 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1] 4[J] gÉ«- 21[4] 21,
    ¢£ÁAPÀ: 02.07.2017 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] mÁæöåPÀÖgÀ EAf£ï £ÀA: JªÀiïJZï-45 J¥sï-5557 & £ÉÆAzÀt E®èzÀ mÉæîgÀ 2] mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA:JªÀiï JZï-45-J¥sï-8531 & £ÉÆAzÀt E®èzÀ mÉæîgï £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà CAzÁdÄ 2¨Áæ¸ï CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CzÀgÀ C¸ÀQ 6000/-gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV J°èAzÀ¯ÉÆ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¯Á§PÁÌV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀÄqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà PÀĪÀiÁgÀ ºÀqÀPÀgÀ ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ ¦J¸ï.  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.07.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 210/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ 02.07.2017 gÀAzÀÄ 16.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] £Á£ÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ 2] ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ mÉÆÃ¥ÀÄ ZÀªÁít 3] ©ÃªÀIJ vÀAzÉ ªÁ®Ä ZÀªÁít 4] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ®Ä ZÀªÁít ¸Á: J®ègÀÆ ªÀÄtÆgÀ vÁAqÁ, EªÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà J¸ï.©. UËqÀgÀ ¦ J¸ï L (PÁ¸ÀÆ) § ¨ÁUÉêÁr ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:02.07.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ 02.07.17 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀA/ «oÀ×® ºÀvÀÛ½î 2) UÉÆÃ¥Á® vÀA/ zÉêÀ¥Àà PÁA§¼É 3) gÁdÄ vÀA/ ¤A§tÚ ©gÁzÁgÀ 4) dPÀÌ¥Àà vÀA/ ²ªÀgÁAiÀÄ PÀnÖªÀĤ 5) ¨Á§ÄgÁªÀ @ ¨Á§Ä±Áå vÀA/ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨Á®UÁAªÀ 6) ¹zÀÝ¥Àà vÀA/ ¹gÉÃ¥Àà £Á« ¸Á:J®ègÀÆ fÃgÀAPÀ®V, vÁ:EAr. EªÀgÀÄ fÃgÀAPÀ®V UÁæªÀÄzÀ ºÀıÉãÀ¨Á±Áå ªÀIJâAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.  MlÄÖ d¥ÁÛzÀ ºÀt: 2360/-gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ, ¤AUÀ¥Àà. JZï. ¥ÀÆeÉÃj, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.07.2017 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2017 PÀ®A: 302, 504, 506  gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹  
    ¢£ÁAPÀ 02.07.2017 gÀAzÀÄ 23.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1. ªÀÄPÀÆâ® vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ±ÉÃR 2. CAdĪÀÄ UÀAqÀ ªÀÄPÀÆâ® ±ÉÃR EªÀgÀÄ ªÉÄÊvÀ£À vÀAV ºÁUÀÆ vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ¥Áæ¥ÀAaPÀ CqÀuÉ ¸À®ÄªÁV PÉÊUÀqÀ CAvÁ ªÉÄÊvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 70 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß E¹zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, PÉÆlÖ ºÀt ¨ÉÃUÀ PÉÆqÀÄ CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÄÊvÀ¤UÉ ¦r¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, C®èzÉ ¢£ÁAPÀ 02-07-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæüvÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV PÉÆlÖ ºÀt ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ªÉÄÊvÀ¤UÉ ªÀģɬÄAzÀ AiÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ PÁ®¤AiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛÃgÀ ZËPÀ ªÀgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄPÀÆâ® EªÀ£ÀÄ ¥sÀgÀ¹ PÀ°è£À vÀÄPÀr¬ÄAzÀ ªÉÄÊvÀ£À vÀ¯ÉUÉ eÉÆÃgÀV ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆUÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ, F §UÉÎ gÀÄPÁë£Á U˸ÀªÉÆÃ¢Ý£ï ºÉÆ£ÀªÁqÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ AiÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ PÁ®¤ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.07.2017 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.