Facebook

Number of Visitors

Wednesday, July 5, 2017

DAILY NEWS ON 02-07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 02.07.2017

  1] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2017 PÀ®A: 279, 337, 304[J], L¦¹.& 187JªÀiï« DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ: 01.07.2017 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£À ¤Ã° §tÚzÀ ¸ÉÆãÁ°PÁ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæPÀÖgï,¤Ã° §tÚzÀ mÉæîgï ¥Á¹AUÀ £ÀA§gÀ EgÀ¯ÁgÀzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À, ºÉ¸ÀgÀÄ  «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢¯Áè EzÀgÀ°èAiÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ ¸ÉÆãÁ°PÁ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæPÀÖgï, mÁæöåPÀÖgï mÉæîgï ¤Ã° §tÚzÀÄÝ ¥Á¹AUÀ £ÀA§gÀ EgÀ¯ÁgÀzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÉʸÀ£Éß CxÀªÁ ¹UÀ߯ï PÉÆqÀzÉ ºÉÆPÁæt PÀqÉUÉ MªÉÄä¯É PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆgÀ½¹ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢gÁ¼ÀÄ »AzÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 35/ J¸ï 9456 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À CPÀ̼À ªÀÄUÁ ±ÀAPÀgÀ ®PÀëöät ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð ¸Á|| ©zÀgÀPÀÄA¢ EªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ¸ÀÛ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¦gÁå¢UÉ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ mÁæöåPÀÖgï ªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆzÀ C¥ÀgÁzÀ.F §UÉÎ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé UÀAqÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð ¸Á|| PÁ¼ÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.07.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2017 PÀ®A: 78(3) Pɦ DPïÖ

        ¢£ÁAPÀ 30.06.2017 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀæPÁ±À zÀ±ÀgÀxÀ ¸ÁªÀ¼ÀV @ ¸ÁªÀAvÀ ¸Á: ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ 2] §¹ÃgÀ ¸Á: dvÀÛ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀ ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ªÀÄoÀPÁ JA§ N¹ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ £ÀA: 2 £ÉzÀªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PïÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ, 1] gÉÆÃR 2100 gÀÆ.2] N¹ aÃn MAzÀÄ 3] ¥ÉãÀÄ MAzÀÄ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà PÀĪÀiÁgÀ ºÀqÀPÀgÀ ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ ¦J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.07.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2017 PÀ®A: 323. 504. 506. 354 L¦¹
    ¢£ÁAPÀ: 30.06.2017 gÀAzÀÄ  gÁwæ 9.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ §¸ÀUÉÆAqÀ¥Àà UÀÄtQ ¸Á|| UÀÄtQ FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¥Á£À ±Á¦UÉ §AzÀÄ ¹UÀgÉÃl PÉýzÀÝ ¦ügÁå¢ü CgÉÆæüvÀ¤UÉ ¹UÀgÉÃl PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ gÉÆPÁÌ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¹mÁÖV ¦ügÁå¢üUÉ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÀÄ fêÀPÉÌ zsÀªÀÄÄQ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ ¦ügÁå¢ü dA¥ÀgÀ »rzÀÄ dUÁÎr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀÄeÁvÀ UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà PÀA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð eÁw »AzÀÆ ¥ÀAZÀªÀĸÁ° GzÉÆåÃUÀ ¥Á£À ±Á¥À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| £ÁUÀoÁt gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.07.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2017 PÀ®A: 78[3]  PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ 
     ¢£ÁAPÀ 01.07.2017 gÀAzÀÄ : 15.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¤¸ÁgÀ vÀA/ §AzÀV¸Á§ zÀÄAqÀ¹, ¸Á|| AiÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ PÁ®¤, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. gÉÆÃR ºÀt 1450=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï. PÀ®ÆègÀ ¦J¸ïL(PÁ& ¸ÀÄ)  UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.07.2017 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2017 PÀ®A: 78[3]  PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ 
     ¢£ÁAPÀ 01.07.2017 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÁ¼À¥Àà vÀA/ ZÀ£ÀªÀÄ®è¥Àà PÀªÀiÁägÀ, ¸Á|| ¢ªÀlUÉÃj UÀ°è, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ. gÉÆÃR ºÀt 650=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï. PÀ®ÆègÀ ¦J¸ïL(PÁ& ¸ÀÄ)  UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.07.2017 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 6] § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 209/2017 PÀ®A: 307,504,506 ¸ÀºÀ 34 L¦¹. 
     ¢£ÁAPÀ 21.06.2017 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÁ¢ªÀĤ 2] PÁ®¥Àà ªÀiÁºÁzÉêÀ¥Àà ºÁ¢ªÀĤ 3] ªÀiÁºÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÁ¢ªÀĤ ¸Á: J®ègÀÆ ªÀqÀªÀqÀV vÁ: § ¨ÁUÉêÁr, EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä UÁAiÀiÁ¼ÀÄ FgÀ¥Àà vÀAzÉ PÁ®¥Àà £ÁUÀgÁ¼À ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð ¸Á:PÀÄzÀj¸Á®ªÁqÀV EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ EzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä FgÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¸ÉgÉPÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw gÉÃtÄPÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÀPÉÌ ¹mÁÖzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä FgÀ¥Àà¤UÉ  PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DvÀ£À ºÉÆmÉÖ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ vÀļÀzÁr PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ CªÁZÉÊ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ,  F §UÉÎ ²æÃ. gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÁ®¥Àà £ÁUÀgÁ¼À ¸Á; PÀÄzÀj¸Á®ªÁqÀV, vÁ: §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.07.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2017 PÀ®A: 15[J] 32[3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁ¬ÄzÉ
     ¢£ÁAPÀ 01.07.2017 gÀAzÀÄ 15:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ zË®¥Àà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ²ªÀ±ÀgÀt ¸Á: zsÀƼÀSÉqÀ vÁ: EAr. FvÀ£ÀÄ 180 JA.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ M®Ø lªÀgÉãÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ 10, vÀ¯Á ¥Ëa£À QªÀÄävï 62.19/-gÀÆ, ¥ÉÊ »ÃUÉ MlÄÖ ¸Éãj CAzÁd 621.09/-gÀÆ, QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀ£Àß SÉÆÃPÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà DAiÀiï.JA. ¥ÀvÁÛgÀ JJ¸ï.L gÀhļÀQ ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ.  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.07.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2017 PÀ®A: 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁ¬ÄzÉ
     ¢£ÁAPÀ 01.07.2017 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÁ¯ÉøÁ§ vÀAzÉ DzÀªÀĸÁ§ PËvÁ¼À ªÀAiÀiÁ 70 ªÀµÀð ®PÀëöät vÀAzÉ §¸ÀtÚ £ÁnÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á: E§âgÀÆ PÉÆAqÀUÀƽ. FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀ«ÄÃmï ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV C.£ÀA. 9 gÀ°è d¥ÁÛzÀ ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©AiÀÄgÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹lÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. 1) N®Ø lªÀ£Àð CAvÁ §gÉzÀ 180 JªÀiïJ¯ïzÀ 12 ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 822.72/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2) ºÉʪÁqïì CAvÁ §gÉzÀ 180 JªÀiïJ¯ïzÀ 12 ±ÉgÉ vÀÄA©zÀ «¹Ì ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 675.24/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 3) QAUï¦üñÀgï ¸ÁÖçAUï ¦æëÄAiÀĪÀiï ©AiÀÄgï CAvÁ §gÉzÀ 650 JªÀiïJ¯ïzÀ 12 ©AiÀÄgï vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 1500=00/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà L. JªÀiï. zÀÄAqÀ¹ ¦J¸ïL zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¦J¸ï .gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.07.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.