Facebook

Number of Visitors

Saturday, July 1, 2017

DAILY NEWS ON 01-07-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 01.07.2017

  1] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2017 PÀ®A: 323, 504, 506 R/W 34  IPC & 3 (1) (r)(s)  SC/ST P.A. ACT-2015
     ¢£ÁAPÀ: 28.06.2017 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁWÀªÉÃAzÀæ ±ÉnÖ (L±ÀéAiÀÄð ºÉÆmÉî ªÀiÁ°PÀgÀÄ) ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀÅ¢®è. FvÀ£ÀÄ L±ÀéAiÀÄð ºÉÆmÉî ªÀiÁ°PÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ UÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà CrªÉ¥Àà gÁA¥ÀÆgÀ EªÀgÀ PÀÆqÀ PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ¤UÉ ¸ÀAUÀ¥Àà gÁA¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄwÛj ¤ÃªÀÅ F vÀgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj C¯Áè CAvÁ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖVzÀÄÝ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À ºÉÆmÉîUÉ ºÉÆÃV ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ©¯ï PÉÆqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÀÆqÀ dUÀ¼Á vÀUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¥Àj²µÀÖ eÁwAiÀÄ »AzÀÄ ªÀqÀØgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ  J ªÀqÀØ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄä ªÀqÀØgÀ ªÀÄA¢zÀÄ ¢ªÀiÁPÀ §ºÀ¼À DUÉÊw ¤Ã K£À £À£ÀUÉ §Ä¢Ý ºÉýw CAvÁ eÁw JwÛ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ºÉÆmÉÖUÉ, JzÀUÉ UÀÄ¢Ý zÀÄBSÁ¥À ¥Àr¹ fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀÝ®èzÉ E£ÀÆß E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀÄð¢zÁgÀjUÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ®PÀëöät EgÀPÀ¯ï ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ¥Á£À±Á¥ï CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ eÁw »AzÀÆ ªÀqÀØgÀ ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.06.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÉÆgÀ ªÀÄÄzÉÝéºÀ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 203/2017 PÀ®A: 279, 304 (J) L.¦.¹. & 187 L.JªÀiï.«. DåPïÖ.
         ¢£ÁAPÀ 30.06.2017 gÀAzÀÄ 11:00 AmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ PÀ®è¥Àà §gÀUÀÄr, ¸Á: EAr PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. r¥ÉÆÃ. §¸ï £ÀA§gÀ PÉJ:28/J¥sï-1742 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.  EzÀgÀ°èAiÀÄ  ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀĺÁAvÉñÀ ¨Á§Ä zÉÆqÀªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: UËAr PÉ®¸À, ¸Á: ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ, ºÁ:ªÀ: ¹AzÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ FvÀ£ÀÄ ¹AzÀV £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ  DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸ï£ÀÄß EAr PÀqɬÄAzÀ Cwà eÉÆÃgÁV & ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è ºÉÆgÀ½¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀĺÁAvÉñÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ£ÀÄ PÉüÀUÉ ©zÁÝUÀ §¹ì£À »A¢£À §®UÀqÉAiÀÄ UÁ°AiÀÄÄ CªÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬ÄÝzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß ºÁUÉà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà ¹zÁÞgÀÆqsÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä zÉÆqÀªÀĤ, ¸Á: ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ, ºÁ:ªÀ: ¹AzÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.06.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ & 4,(1) 4(J) gÉÃ/« 21 (4) 21 (4J) JªÀiï.JªÀiï. Dgï.r DPÀÖ   
      ¢£ÁAPÀ: 30.06.2017 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀA ªÀiÁ£À¹AUÀ ®ªÀiÁt ¸Á: ¸ÀÄ£ÀUÀ vÁAqÁ £ÀA.2 vÁ: ©Ã¼ÀV f: ¨ÁUÀ®PÉÆÃl FvÀ£ÀÄ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉJ:29 ©:0475 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà gÁeÉñÀ.J¸ï.®ªÀiÁt ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¦J¸ï  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.06.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
  
4] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 204/2017 PÀ®A: 448, 307, L¦¹
     ¢£ÁAPÀ 29.06.17 gÀAzÀÄ 20:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ªÀiÁ¼À¥Àà vÀA; ¹zÀÝ¥Àà §ªÀÄä£ÀºÀ½î ¸Á|| PÉÆPÀl£ÀÆgÀ. FvÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À PÀqɬÄAzÀ 50,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊ UÀqÀ CAvÁ ºÀt vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆÃqÀÄ CAvÁ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹mÁÖV ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ CªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ¼À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ªÉÄJuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æêÀÄw, ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀA; gÁdÄ ¥ÀÆeÁj ¸Á|| CvÀ£ÀÆgÀ vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ºÁ|| ªÀ|| PÉÆPÀl£ÀÆgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:30.06.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPÀÖ
     ¢£ÁAPÀ 30.06.2017 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ. vÀAzÉ «oÉÆèÁ. vÉð. 2] ±ÀgÀt¥Àà. PÉƧâtÚ. qÉÆÃtÂ. 3] SÁeÁ¸Á§. vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§. UÉÆãÁ¼ÀV. 4] CdÄð£À. §¸À¥Àà. vÉð. 5] ªÀĺÀäzÀ. vÀAzÉ ªÀıÁPÀ. ªÀÄįÁè. 6] C¯ÁèªÀŢݣï. vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á§. £ÀzÁ¥sÀ. ¸Á: J®ègÀÆ £ÁzÀ PÉ.r. vÁ: EAr. 7] UÉÆëAzÀ. £ÁgÁAiÀÄt. CA¨ÁgÉ. ¸Á: £ÁzÀ.©.PÉ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ. 1) MlÄÖ-1,180/- gÀÆUÀ¼ÀÄ 2) 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄF §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ, ²ªÁ£ÀAzÀ. DgÉãÁqÀ. ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.06.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2017 PÀ®A: 323 324 354 504 506 L¦¹

    ¢£ÁAPÀ 29.06.2017 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¸ÉÊAiÀÄåzÀ vÀA; ªÀĺÀäzÀºÀ¤Ã¥sÀ £ÀzÁ¥sÀ ¸Á|| SÉÃqÀV vÁ|| EAr EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À SÁ¸À ªÉÄÊzÀÄ£À EzÀÄÝ EªÀgÀ d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ DdÄ ¨ÁdÄPÉÌ EzÀÄÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ d«ÄãÀÄUÀ¼À ¹ÃªÉÄ UÀÄvÀÄð ªÀiÁr ©vÀÄÛªÀzÀÄ UÀ¼É ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁræ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV ‘’¤£ÀUÀ d«ÄãÀÄ ¹ÃªÉÄ ºÁQPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ gÀAr‘’ CAvÁ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ §AzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀĦð¢AzÁ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ CzÉ PÀĦð¢AzÁ ¨ÁV¹ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« ¹ÃgÉ »rzÀÄ dUÁår CªÀªÀiÁ£ÀªÀiÁr PÉʬÄAzÁ ºÉÆr §r ªÀiÁr ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÀÄ ‘’£Á¼ÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ ¨Á ¤£ÀUÀ R¯Á¸À ªÀiÁqÉ ©rÛ¤’’ CAvÁ fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ ¸Àd£À© UÀA; G¸Áä£À¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ ¸Á|| SÉÃqÀV vÁ|| EAr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ EAr UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.