Facebook

Number of Visitors

Thursday, May 11, 2017

DAILY NEWS ON 11/05/2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 11.05.2017

1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2017 PÀ®A: 143,147,447,323,324,341,354,504,506 gÉ/ªÀÅ 149 L.¦.¹.     
      ¢£ÁAPÀ: 06/05/2017 gÀAzÀÄ 23:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ©üêÀÄÄ vÀAzÉ PÀ©ÃgÀzÁ¸À ¥ÀªÁgÀ ¸Á: UÀÄvÀÛgÀV J¯ï. n. 2) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ zsÉãÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: §zÀ¤ºÁ¼À J¯ï.n.  ºÁUÀÆ E£ÀÆß £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ   EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ ªÉÄlVAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr f¯ÉÃn£ï (¸ÀÄgÀAUÀzÀ) PÀrØUÀ¼À ¨ÁPïì£ÀÄß EqÀ®Ä §A¢zÀÄÝ, DUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ¨ÁPïì£ÀÄß E°è EqÀ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢ ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ & §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, CPÀæªÀÄ vÀqÉAiÉÆrØ, ªÉÄÃtzÀ §wÛ¬ÄAzÀ JqÀUÉÊ & ªÀÄÄRPÉÌ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝ®èzÉ ¦gÁå¢UÉ “¨ÉÆøÀr F §UÉÎ ¤Ã£ÀÄ ¥ÉưùæUÉ PÉøɣÁgÀ PÉÆlÖgÉ ªÀÄvÉÛ §AzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è.” CAvÁ CAzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ.  F §UÉÎ ªÉÄÃUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ×®,                         £Á¬ÄPÀ, ¸Á: UÀÄvÀÛgÀV J¯ï.n. vÁ: ¹AzÀV.  ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.05.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ºÉÆÃwð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: AiÀÄÄr £ÀA. 12/2017 PÀ®A: 174 ¹ Dgï ¦¹      
¢£ÁAPÀ: 09-05-2017 gÀAzÀÄ 17-30  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ: vÀÄPÁgÁªÀÄ  vÀAzÉ gÁªÀÄ zÉÆqÀªÀĤ @ ªÀiÁzÀgÀ  ªÀAiÀiÁ-45 eÁåw »AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ ¸Á:¤A¨Á¼À PÉ r  vÁ: EAr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Àwß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ PÀÆ° ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ G¥À fêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ FUÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ vÀ¦àzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄU¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¤±ÀÑAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ ªÉZÀÑ ¨ÁgÀªÁV zÀÄrAiÀÄ®Ä DUÀzÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¤A¨Á¼À PÉr UÁæªÀÄzÀ §AzÀV¸Á§ ªÀÄįÁè EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ vÀ¤ßAzÀ vÁ£É £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁr PÉÆArgÀÄvÁÛ£É. FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ K£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ ²æêÀÄw:ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ zÉÆqÀªÀĤ @ ªÀiÁzÀgÀ  ªÀAiÀiÁ-40 ¸Á:¤A¨Á¼À PÉ r  vÁ: EAr. gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆl Ö ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.05.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] wPÉÆÃmÁ oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA: 11/2017 PÀ®A: 174  ¹DgÀ ¦¹
¢£ÁAPÀ : 05-05-2017 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ ¥ÀgÀ«Ã£À¨Á£ÀÄ vÀA: ¸ÁºÉçºÀĸÉãÀ GªÀÄgÁt ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð G-£ËPÀj ¸Á: ºÉÆ£ÀªÁqÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-05-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ¼ÀÄ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ 67% gÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÖUÁAiÀļÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 09-05-2017 gÀAzÀÄ 18-45 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.. F §UÉÎ ÁºÉçºÀĸÉãÀ vÀA: C¯Áè¦ÃgÀ GªÀiÁt ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÉÆ£ÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.05.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] D®ªÉÄî oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 98-2017  PÀ®A.279 ¨sÁ.zÀA.
¢£ÁAPÀ: 10/05/2017 gÀAzÀÄ 18:30 UÀAmÉUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 01] ¨Á±Áå¸Á§ vÀAzÉ C¯Áè§PÀë CAdÄlV ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á: GqÀZÁt vÁ: C¥Àd®¥ÀÆgÀ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£À PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄ EzÀÄÝ EzÀgÀ £ÀA: PÉJ 28/Dgï-0798, £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ   D®ªÉÄî ¹AzÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.PÉ.¦ PÁåA¥À  PÀqÉUɬÄAzÀ  ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Cwà eÉÆÃgÁV £Àr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ  ¹QÌgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ J¸ï.JªÀiï. ¨É£ÀPÀ£À½î J J¸ï L D®ªÉÄî oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.05.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.