Facebook

Number of Visitors

Wednesday, May 3, 2017

PRESS NOTE ON 03/05/2017

 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                            «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 03.05.2017

¸ÀASÉå:   /2017

QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï zÁ½ DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À
*******
       ¢£ÁAPÀ: 02.05.2017 gÀAzÀÄ ¸À£ï gÉÊd¸ïð ºÉÊzÁæ¨Ázï ºÁUÀÆ qÉ°è qÉgÀqÉë¯ïì vÀAqÀUÀ¼À «gÀÄzÀÞ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ L¦J¯ï n-20 QæPÉÃmï ¥ÀAzÁåªÀ½ ªÉüÉAiÀÄ°è QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ¸ÀĤî PÁA§¼É ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäeï ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ vÀAqÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ D±ÀæªÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ±ÉæÃAiÀiÁ ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ.
1)    ²æÃPÁAvÀ vÀA. ¨sÁVÃgÀxÀ §eÁd ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð, ¸Á|| J¸ï.J¸ï. gÉÆÃqï, ¥ÀAeÁ¨ï £ÁåµÀ£À¯ï ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
2)   ¸ÀaãÀ vÀA. §¸ÀªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð, ¸Á|| «zÁå£ÀUÀgÀ, zÀgÀ¨ÁgÀ PÁ¯ÉÃeï »AzÀÄUÀqÉ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.

     EªÀjUÉ §A¢ü¹ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁl DqÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ gÉÆÃR ºÀt 23,200/- gÀÆ, 2-¸ÁåªÀĸÀAUï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉʯï, 1-ªÉÆÃmÉÆà PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ºÁUÀÆ ¨ÉnÖAUï ¸ÀA§A¢ü¹zÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR §ÄQÌUÀ¼ÁzÀ ¸ÀA¢Ã¥À @ ¸ÁåAr vÀA. C±ÉÆÃPÀ UÀªÀ½ ¸Á|| ªÀÄtÂAiÀiÁgÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ. «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀaãÀ vÀA. C±ÉÆÃPÀ UÀªÀ½ ¸Á|| ªÀÄtÂAiÀiÁgÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ. «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀj§âgÀÆ ¥ÀgÁj EzÀÄÝ, ¥ÀvÉÛà PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.

     QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï ¥ÀæPÀgÀtzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 zÁ½ ªÀiÁrzÀ ²æà ¸ÀĤî PÁA§¼É ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäeï ªÀÈvÀÛ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ²æà ©.JªÀiï.¥ÀªÁgÀ JJ¸ïL, J¸ï.J¸ï.ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ, ªÀĺÁAvÉñÀ ¥Ánïï, ¹zÀÄÝ zsÁ£À¥ÀàUÉÆüÀ ºÁUÀÆ «dAiÀÄ CªÀn gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ.