Facebook

Number of Visitors

Wednesday, May 3, 2017

DAILY NEWS ON 29/04/2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 29.04.2017

1] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2017 PÀ®A: 379 L.¦.¹. & PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 & 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì & «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J)

       ¢£ÁAPÀ: 28.04.2017 gÀAzÀÄ 08:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀjèAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ FgÀtÚ CAdÄlV ¸Á: ²gÀªÁ¼À vÁ: C¥sÀd®¥ÀÆgÀ EvÀgÀ 9 d£ÀgÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 5 n¥ÀàgÀUÀ¼À ªÀiÁ°PÀ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ n¥ÀàgÀUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ(G¸ÀÄPÀÄ) vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà PÉ. Dgï ¥ÀqÉÃPÀ£ÀÆgÀ ¦ .J¸ï.L zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.04.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2017 PÀ®A: 379 L.¦.¹. & PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 & 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ JªÀiï.JªÀiï. Dgï.r PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4(1), 4(J), gÉ/ªÀÅ 21(4), 21 4(J)
    ¢£ÁAPÀ: 28.04.2017 gÀAzÀÄ 06:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]ºÀtªÀÄAvÀ ®PÀÌ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ. 25 ªÀµÀð ¸Á: ºÀAa£Á¼À. vÁ: eÉêÀVð.mÁmÁ ºÉʪÁé ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ. PÉJ-28/¹-4520 EzÀgÀ ZÁ®PÀ.2]FgÀUÀAmÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á: ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ, vÁ: ¹AzÀV mÁmÁ ºÉʪÁé ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ. PÉJ-28/¹-4520 EzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ, DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ mÁmÁ ºÉʪÁé £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ, DgÉÆæ 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ EzÀÄÝ, DgÉÆæ 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©¹PÉÆmÁÖUÀ, DgÉÆæ C.£ÀA. 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁUÀ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ; JªÀiï.©. ©gÁzÁgÀ, ¦.J¸ï.L. PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.04.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2017 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦.DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ: 28.04.2017 gÀAzÀÄ 17:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÉÆÃ¥Á® vÀA:§¸À¥Àà ¦gÀUÁ ªÀAiÀiÁ:61 eÁw:»AzÀÄ ºÉÆïÉgÀ GzÉÆåÃUÀ:PÀÆ° ¸Á:ªÀÄ£ÀUÀƽ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥ÀlÖtzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N.¹.JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀªÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä 1) N.¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ,C:Q: 00=00 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 190=00 gÀÆ 3) ¨Á¯ï ¥É£ï MAzÀÄ C:Q:00=00 F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ¦ügÁå¢ ²æà §¸ÀªÀgÁd CªÀn ¦J¸ïL ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.04.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.