Facebook

Number of Visitors

Wednesday, May 3, 2017

DAILY NEWS ON 28/04/2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 28.04.2017

1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2017 PÀ®A: 143 147 323 307 376 504 506  gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹

       ¢£ÁAPÀ: 27.04.2017 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀjèAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] zÀ±ÀgÀxÀ vÀA ¸ÁAiÀħtÚ PÁ£ÁðqÀ 2]gÁdÄ vÀA ¸ÁAiÀħtÚ PÁ£ÁðqÀ 3]¸ÁAiÀħªÀé UÀA ¸ÁAiÀħtÚ PÁ£ÁðqÀ  4] CqɪÀé UÀA ¸ÁAiÀħtÚ PÁ£ÁðqÀ 5]§AUÁgɪÀé PÁ£ÁðqÀ 6]¸ÁAiÀħtÚ PÁ£ÁðqÀ 7]¥sÀPÀgÀÄ¢ÝãÀ 8]dmÉÖ¥Àà 9]¥ÀgÀ±ÀÄ 10]ªÀÄAdÄ 11]£ÁUÀÄ ¸Á; J®ègÀÆ PÉÆPÀl£ÀÆgÀ vÁ; ¹AzÀV 12]©üªÀÄ£ÀUËqÀ PÀqÀPÉÆüÀ ¸Á; PÉÆÃgÀªÁgÀ vÁ; ¹AzÀV f; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ C.£ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀzÁV £ÀA©¹ CªÀ¼À£ÀÄß ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ PÉÆPÀl£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ElÄÖ C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA 2 jAzÀ 6 £ÉÃzÀªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 2 jAzÀ 6 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ºÉÆr §r ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁPÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀmÁÖUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÝPÉÌ CªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr ºÉä£À ¥ÀÄr ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæ £ÀA 7 ªÀÄvÀÄÛ 8 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý CªÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ 9 jAzÀ 11 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ¤UÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄî CAvÁ ºÉýzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæ £ÀA 12 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ¤AzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ©r¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æêÀÄw ¥sÁwêÀiÁ vÀA C°è¸Á§ AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð ¸Á; PÉÆÃgÀªÁgÀ vÁ; ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2017 PÀ®A: 193, 196, 197, 198, 199, 472 gÉ/« 149  L¦¹       
    ¢£ÁAPÀ: 30.08.2014 gÀAzÀÄ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1 ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ¥Ánïï 2 ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄ®WÁt, 3.¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ²ÃªÀÇgÀ, 4.PÁ¼À£ÀUËqÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥ÀàUËqÀ ©gÁzÁgÀ, 5.±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ¥ÀÄoÁtÂ, 6.°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ PÀA§¼ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, 7.vÁvÁ¸ÁºÉç vÀAzÉ ¹zÀÝUÉÆAqÀ¥Àà ºÀqÀ®UÉÆAqÀ, 8.¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §AqÉ¥Àà PÀ®§ÄgÀV, 9.ºÁf¸Á§ vÀAzÉ ªÀºÁ§¸Á§ CªÀn, 10¸ÁºÉçUËqÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥ÀàUËqÀ vÀÄ¥ÀàzÀ, 11.±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà £ÉqÀ®V, 12.¹zÀÝUÉÆAqÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ¥ÀgÀUÉÆAqÀ, 13.zsÀªÀÄðgÁd vÀAzÉ ²ªÀ§¸À¥Àà £ÁUÀoÁt, 14.«oÀ×¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀqÀØqÀV, 15.¸ÁºÉçUËqÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÉ¥Àà ©gÁzÁgÀ, 16.UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ¥ÀgÀUÉÆAqÀ, 17²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà §±ÉnÖ, 18.ªÀÄ®PÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà UÁtÂUÉÃgÀ, 19. gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §AqÉ¥Àà ©gÁzÁgÀ, 20. ±ÀAPÉæ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀgÀUÉÆAqÀ, 21.¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ zsÀÆ®¥Àà PÀ®UÉÆAqÀ, ¸Á|| J®ègÀÆ AiÀÄgÀUÀ® © PÉ, vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀ°è C £ÀA 1, 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ²æà ¹zÀݱÀAPÀgÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Äf «zsÁåªÀzsÀðPÀ ¸ÀAWÀ AiÀÄgÀUÀ¯ï © PÉ, £ÉÃzÀÝgÀ G¥ÁzsÀåPÀëjzÀÄÝ, G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀAWÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ EgÀzÉ, DgÉÆæ 1, 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 £ÉÃzÀªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr ¢£ÁAPÀ: 30/08/2014 gÀAzÀÄ f¯Áè ¸ÀAWÀUÀ¼À £ÉÆAzÀt PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ zÀ°è ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ CzÀPÉÌ SÉÆnÖ ªÉƺÀgÀÄ ºÁQ ¸ÀļÀÄî ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj «zÁåªÀzsÀðPÀ ¸ÀAWÀPÉÌ J®è DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ ºÁUÀÆ zÀÄgÁ¯ÉÆÃZÀ£É¬ÄAzÀ ¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹ ¸ÀAWÀzÀ ºÉ¸Àj£À°è SÉÆnÖ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶֹgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ, F §UÉÎ ²æà ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ J¯ï ºÉgÀÆgÀ,¹zÀݱÀAPÀgÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Äf «zÁåªÀzÀðPÀ ¸ÀAWÀ, AiÀÄgÀUÀ¯ï © PÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2017 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


3] J.¦.JA.,¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2017 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦.DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ: 27.04.2017 gÀAzÀÄ 14.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÀuÉñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ eÉêÀÇgÀ, ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ-gÀhÄgÁPÀë CAUÀr ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥ÀæUÀw £ÀUÀgÀ D±ÀæªÀÄ gÉÆÃqÀ 2] §¸ÀªÀgÁd @ bÉÆÃmÁå @ ªÀÄÄvÀÄÛ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ªÀĸÀ½ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ D±ÀæªÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É (¥sÀgÁj) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ D±ÀæªÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÀæUÀw £ÀUÀgÀ UÀuÉñÀ gÀhÄgÁPÀë CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EAzÀÄ gÁAiÀįï ZÁ¯ÉAdgïì ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «gÀÄzsÀÝ UÀÄdgÁvÀ ®AiÀÄ£ïì £ÀqÀÄªÉ L¦J¯ï n-20 ¥ÀAzÀå £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄ,Ý ¸ÀzÀj ¥ÀAzÀåzÀzÀ°è gÁAiÀįï ZÁ¯ÉAdgïì ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «gÀÄzsÀÝ UÀÄdgÁvÀ ®AiÀÄ£ïì UÉzÀÝgÉ 100 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 1000 gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÉlÖ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄdgÁvÀ ®AiÀÄ£ïì «gÀÄzÀÝ gÁAiÀįï ZÁ¯ÉAdgïì «gÀÄzsÀÝ UÉzÀÝgÉ 100 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 500 CAvÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. 01] gÉÆÃSï ºÀt -11,200/- gÀÆUÀ¼ÀÄ, 02] eÉ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï MAzÀÄ CdªÀiÁ¸À QªÀÄävÀÄÛ 500/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ.03] QæPÉmï ¨ÉnÖAUÀUÉ ¸ÀA¨sÀA¢ü¹zÀ aÃnUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ, CdªÀiÁ¸À QªÀÄävÀÛ 00-00, EªÀÅUÀ¼É®èªÀÅUÀ¼À CdªÀiÁ¸ï QªÀÄävÀÛ 11,700/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ¸ÀĤî Dgï. PÁA§¼É ¹.¦.L f.f.ªÀÈvÀÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2017 gÀAzÀÄ J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2017 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦.DåPÀÖ


¢£ÁAPÀ: 27.04.2017 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] CA¨Áf vÀA; ªÀÄ®PÀ¥Àà ¨ÉÊ®0 ¸Á: UÉÆîUÉÃj2] ªÀiË£ÉñÀ vÀA; ºÀtªÀÄAvÀ ¨ÉÊ®¥ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀiÁ- 60 ªÀµÀð ¸Á; oÁtUÀÄA¢ vÁ; f; AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ UÉÆîUÉÃj UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖ¥ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ DgÉÆæ £ÀA§gÀ-1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ ¨ÁA¨É N¹ ªÀÄlPÁ CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ DgÉÆæ £ÀA- 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ M¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ªÀiÁr PÉÆlÄÖ E§âgÀÄ N¹ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ C¥ÀgÁzsÀ 1] gÉÆÃR ºÀt 2220/-gÀÆ. 2] ¨Á¯ï¥É£ï MAzÀÄ ¤Ã° ªÀĹ EzÀÝzÀÄÝ Q: 00=00. 3] N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ aÃn MAzÀÄ Q: 00=00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà JªÀiï.©. ©gÁzÁgÀ, ¦.J¸ï.L. PÀ®PÉÃj gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2017 gÀAzÀÄ J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.