Facebook

Number of Visitors

Wednesday, May 3, 2017

DAILY NEWS ON 27-04-2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 27.04.2017

1] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2017 PÀ®A: 279, 337, 338, 304 [] L¦¹   

       ¢£ÁAPÀ: 26.04.2017 gÀAzÀÄ 07.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvï:DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÄÊvÀ C§Äݯï vÀAzÉ ªÀi˯Á¸ÁºÉç £ÀzÁ¥sÀ ªÀAiÀiÁ 31 ªÀµÀð ¸Á: §£ÀºÀnÖ vÁ; dªÀÄRAr PÀÆæ±ÀgÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ 48 JªÀiï 3625 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÀÆæ±ÀgÀ fÃ¥À£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¹AzÀV PÀqÉUÉ J£ïJZï 218 ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV zÁn C:¸À 4 Q «Ä CAvÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÉÆÃqÀ wgÀÄ«£À°è vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÀÆæ±ÀgÀ fÃ¥À£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ PÀÆæ±ÀgÀ fÃ¥ÀzÀ°è EzÀÝ 1] ªÀiÁtÂPÀZÀAzÀ vÀAzÉ aAvÁªÀÄt PÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ 58 ªÀµÀð 2] ªÀĺÁ£ÀAzÀ UÀAqÀ £ÁUÉñÀ PÉgÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 43 ªÀµÀð ¸Á: E§âgÀÆ §£ÀºÀnÖ vÁ: dªÀÄRAr EªÀjUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀt ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ C®èzÉ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 7 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¥ÀæªÉÆÃzÀ vÀAzÉ PÁqÀ¥Àà ¥ÁªÀmÉ ¸Á: §£ÀºÀnÖ vÁ: dªÀÄRAr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.04.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] UÉÆüÀUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2017 PÀ®A:143,147,341,323,504,506 gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹       
    ¢£ÁAPÀ: 26.04.2017 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAUÀ¥Àà ¸ÀÄAPÀ¥Àà »¥ÀàgÀV AiÀÄ®è¥Àà zÀÄgÀUÀ¥Àà PÀÄAaPÉÆgÀªÀgÀ ¸ÀÄAPÀ¥Àà ªÀ¼ÀUÁ®¥Àà PÀÄAaPÉÆgÀªÀgÀ AiÀÄ®è¥Àà zÀÄgÀUÀ¥Àà PÀÄAaPÉÆgÀªÀgÀ GµÁ UÀAUÀ¥Àà »¥ÀàgÀV zÀÄgÀUÀªÀé AiÀÄ®è¥Àà PÀÄAaPÉÆgÀªÀgÀ ¸Á|| J®ègÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀÄAaPÉÆgÀªÀgÀ Nt EªÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ D.£ÀA.1 £ÉÃzÀªÀ£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝgÀ ¹lÄÖ »rzÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¦gÁå¢UÉ vÉQÌ §rzÀÄ »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ PɼÀUÉ ºÁQ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ M¼À£ÉÆêÀÅ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EzÉ. F §UÉÎ gÀ« vÀA|| ©ÃªÀÄ¥Àà PÀÄAaPÉÆgÀªÀgÀ ¸Á|| PÀÄAaPÉÆgÀªÀgÀ Nt «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.04.2017 gÀAzÀÄ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
3