Facebook

Number of Visitors

Thursday, May 18, 2017

DAILY NEWS ON 17/05/2017


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

  ¢£ÁAPÀ: 17.05.2017

1] §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2017 PÀ®A- 498(J), 302 L¦¹

     ¢£ÁAPÀ: 16.05.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ; DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ UÉʧƸÁ§ PÁ²£ÀPÀÄAmÉ ¸Á:PÉÆïÁígÀ ºÁ° eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ gÉõÁä EªÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ UÉʧƸÁ§ PÁ²£ÀPÀÄAmÉ EªÀ£ÀÄ CªÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ vÁ½ ºÉÆr§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ®èzÉ vÀ£ÀUÉ ¸Á® DVzÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¦Ãr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ CzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ F ¢ªÀ¸À CªÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ¸ÀvÀÆgÀ¢AzÀ CªÀ¼À PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÆ PÀÆqÁ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ±ÉÃgÀC° vÀAzÉ gɺÀªÀÄ£À¸Á§ PÉÆgÀ§Ä ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄļÀªÁqÀ vÁ:§.¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.05.2017 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] EAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/2017 PÀ®A: 143,147,148,323.324.504.506 gÉ/ªÀÅ 149 L.¦.¹.

     ¢£ÁAPÀ: 16.05.2017 gÀAzÀÄ 08.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ  1] ¸Àa£ï vÀA. PÁªÀÄtÚ ¨ÉÆüÉUÁAªÀ 2] gÁdÄ vÀA. ªÀÄ®PÀ¥Àà §AqÉ£ÀߪÀgÀ 3] «£ÉÆÃzÀ vÀA. ©üêÀÄ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ 4] CdAiÀÄ vÀA. £ÁªÀÄzÉêÀ ¥Á¹ð 5] «¯Á¸À vÀA. vÀļÀeÁgÁªÀÄ ¨sÁ«PÀnÖ ¸Á|| J®ègÀÆ EAr eÁA§ªÀ £ÀUÀgÀ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀjd£À ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀgÀÄ ªÀiÁzÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀzÀjzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ NtÂAiÀÄ°è ¥ÀĸÀ¨sÉ EArgÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¨ÉÆÃgÀ ºÁQ¹ ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥À PÀÆr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¤ÃgÀ£ÀÄß ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ F ¢ªÀ¸À ªÀÄÄAeÁ£É 0815 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «PÁ¸À vÀA. ZÀAzÀæPÁAvÀ UÀÄqÀÄ«Ä ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ®vÁ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¨ÉÆÃjUÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ UÉÊgÀ PÁAiÉÄݲÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¸ÀAUÀ£À ªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæüvÀgÉ®ègÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «PÁ¸À¤UÉ ºÀ®ÌlÖ ¨ÉÊAiÀiÁÝr DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©â£À ¸À¼Á¬Ä¬ÄAzÀ CªÀ£À JqÀUÀqÉAiÀÄ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ §UÀ®°è gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 2 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «PÁ¸À¤UÉ JqÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ  ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 3 jAzÀ 5 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ºÀ®ÌlÖ ¨ÉÊAiÀiÁÝqÀÄvÁÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA. ZÀ£ÀߥÀà UÀÄqÀÄ«Ä ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð ¸Á|| EAr CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.05.2017 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2017 PÀ®A: 323,354(©)504,506  L¦¹.

       ¢£ÁAPÀ: 14.05.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10;00 UÀAmɬÄAzÀ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1)¨ÁºÀħ° vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À NV ¸Á|| vÉgÀzÁ¼À vÁ||dªÀÄRAr ºÁ||ªÀ|| ¹AzÀV §dAwæ ¯Éà Omï DgÉÆævÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¸À®ÄªÁV F »AzÉ 60,000/gÀÆUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÀqÀ ºÀtªÀ£ÀÄß E¹zÀÄPÉÆArzÀÄÝ E°èªÀjUÀÆ ºÀt PÉÆqÀzÉ EzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 13-05-2017 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¦gÁå¢UÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr ¹AzÀV ¥ÀlÖt §dAwæ ¯ÉÃOlÝ°ègÀĪÀ vÁ£ÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ gÀÆ«ÄUÉ PÀgɬĹ  ¦gÁå¢AiÀÄÄ PÉÊUÀqÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ PÀ½PÀ½¬ÄAzÀ PÉýPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ gÀAr, ¸Àƽ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr, UÀnÖAiÀiÁV vÉQÌ §rzÀÄ »rzÀÄ C¦àPÉÆAqÀÄ gÀƪÀÄ£À M¼ÀUÀqÉ eÉPÉÆÌAqÀÄ ºÉÆÃV  JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀvÀÛ¯ï ¸Àj¹ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÊ ¸ÀªÀgÁqÀÄvÁÛ ºÉtÄÚvÀ£ÀPÉÌ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁr §®UÀqÉ JzÉUÉ, ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ §ÄdPÉÌ PÀaÑ WÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝ®èzÉà «µÀAiÀÄ ¨Á¬Ä©lÖgÉ PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQ R¯Á¸À  ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ   fêÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà PÉƧâgÀ±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð,eÁåw »AzÀÄ-°AUÁAiÀÄvÀ, GzÉÆåÃUÀ-¸ÁÖ¥ï £À¸Àð ¸Á||¸ÉÆ£Àß vÁ||eÉêÀgÀV f||PÀ®§ÄgÀV ºÁ||ªÀ|| PÀ®§ÄgÀV, gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.05.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2017 PÀ®A: ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ 

     ¢£ÁAPÀ: 22.02.2017 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ: CA©PÁ UÀAqÀ PÀgÀ§¸À¥Àà zÉÆqÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð ¸Á|| UÀAUÀ£À½î vÁ|| ¹AzÀV EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:22-02-2017 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉUÉ UÀAUÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ.  F §UÉÎ PÀgÀ§¸À¥Àà zÉÆqÀªÀĤ ¸Á: UÀAUÀ£À½î vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.05.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] gÀhļÀQ  oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 04/2017 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹

     ¢£ÁAPÀ: 16.05.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 01.00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ: 02.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvï: ªÉÄÊvÀ: gÁeÉÃAzÀæ vÀA: AiÀıÀªÀAvÀ §ªÀÄä£ÀªÀgÀ ¸Á|| §vÀUÀÄtQ vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ EgÀÄvÁÛ£É. EªÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 01 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ, SÁ¸ÀV vÀjPÀªÁV G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀgÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ DUÀzÀÝjAzÀ MAzÀÄ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ: 16.05.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 01.00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 02.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ¨sÀvÀUÀÄtQ UÁæªÀÄzÀ ±ÁåªÀÄgÁAªÀ vÀA: vÀÄPÁgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ¨ÁA¢£À ªÉÄðgÀĪÀ ¨É«£À VqÀzÀVqÀPÉÌ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É.¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀt zÀ°è ¨ÉÃgÉ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÄzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ PÁªÉÃj UÀA: gÁeÉÃAzÀæ §ªÀÄä£ÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð ¸Á|| ¨sÉÊgÀÆtV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.05.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
 

6] UÁA¢üZËPÀ  oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 147/2017 PÀ®A: 392  L¦¹                                    

     ¢£ÁAPÀ: 16.05.2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 07.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â£ÀÄ CAzÁdÄ 20 jAzÀ 25 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀÄ®âUÁð ¢AzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.¹ §¹ì£À°è §AzÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð®zÀ°è F ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ 07 UÀAmÉUÉ E½zÀÄ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ PÀqÉUÉ ræêÀįÁåqÀ mÁQÃd ºÀwÛgÀ ºÁ¬ÄzÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÉJ-28/E.¹-3835 £ÀA§j£À ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ »A¢¤AzÀ  ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀPÀÌPÉÌ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, qÁæ«AUï ¯ÉÊ£Àì MAzÀÄ, ¥Áå£À PÁqÀð MAzÀÄ, Dgï.¹ PÁqÀð MAzÀÄ, J¸ï.©.L J.n.JªÀiï PÁqÀð MAzÀÄ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥À¸Àð£À°è EnÖgÀĪÀ ¥À¸ÀðªÀÅ ¥ÁåAn£À »A¢£À QøÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¥À¸Àð ºÁUÀÆ ±Ànð£À QøÉAiÀÄ°è EzÀÝ gÉÃqÀ«Ä £ÉÆÃl 3 PÀA¥À¤ ªÉƨÉʯïªÀ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà «£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÁ£À¥Àà ¸ÁªÀ¼ÀV ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð eÁw »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ ¥sÁªÀÄð KjAiÀiÁ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ü PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.05.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.