Facebook

Number of Visitors

Thursday, May 18, 2017

PRESS NOTE ON 17/05/2017


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

 

                                       ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ 
                                      «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¢£ÁAPÀ: 17.05.2017

                                 PÀÄSÁåvÀ DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À,

6-PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 18-fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À ªÀ±À.

******


EAr ¨sÁUÀzÀ°è CPÀæªÀÄ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À ¥ÀvÉÛà PÀÄjvÀÄ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ,  qÁ|| ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄuÁgÉ ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ²æà ¥Àæ¸À£Àß zÉøÁ¬Ä rJ¸ï¦ EAr gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ZÀAzÀævÁAvÀ £ÀAzÀgÉrØ ¹¦L EAr, ²æà f.J¸ï.©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL EAr ºÁUÀÆ ²æà J.f.ZÀªÁít ¦J¸ïL ºÉÆÃwð gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ vÀAqÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ

§gÀUÀÄr-®ZÁåt UÁæªÀÄUÀ¼À §½ ºÁUÀÆ EAr gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ F PɼÀV£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

1) ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ @ ©üêÀiÁå vÀA. PÁªÀÄuÁÚ PÀëwæ ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð ¸Á|| §gÀUÀÄr

2) ¹zÁÝgÁªÀÄ @ ¹zÀÄÝ vÀA. zÉÆAr¨Á PÀëwæ ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð ¸Á|| §gÀUÀÄr

3) ¯Á¯Áå @ gÀd¤PÁAvÀ vÀA. ªÀÄgÉ¥Àà VgÀtªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ-18 ªÀµÀð ¸Á|| §gÀUÀÄr

4) ¦ÃgÀ¥Àà vÀA. ¸ÀĨsÁµÀ PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð ¸Á|| »AUÀtÂ

5) FgÀ¥Àà @ «ÃgÉñÀ vÀA. RAqÀ¥Àà PÀ®ªÀĤ ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð ¸Á|| ®ZÁåt

6) ¸ÀÄgÉñÀ vÀA. ¤Ã®¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á|| »AUÀtÂ

7) ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA. ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á|| Cta ºÁ° »AUÀtÂ

8) ªÉÆ£À¥Àà vÀA. ªÀÄqÉ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ-31 ªÀµÀð ¸Á|| »AUÀtÂ

9) gÁdÄ @ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀA. PÁ²Ã£ÁxÀ ²AzÉ @ PÀëwæ. ªÀAiÀiÁ-23 ªÀµÀð ¸Á|| §gÀUÀÄr
 
EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ vÁ¨Á¢AzÀ 6-PÀAnæà ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÁUÀÆ 18-fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 1-mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà fÃ¥ï ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀîÀ¯ÁVzÉ. F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ DgÉÆævÀgÀÄ ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F »AzÉ CPÀæªÀÄ ±À±ÁÛç¸ÀÛç PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ @ ©üêÀiÁå vÀA. PÁªÀÄuÁÚ PÀëwæ ºÁUÀÆ ¦ÃgÀ¥Àà vÀA. ¸ÀĨsÁµÀ PÀnÖªÀĤ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É gÀhļÀQ ªÀÄvÀÄÛ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 18.04.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EAr vÁ®ÆèQ£À ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À vÀqÀªÀ®UÁ UÁæªÀÄzÀ°è d«ÄäUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ DV vÀqÀªÀ®UÁ UÁæªÀÄzÀ azÁ£ÀAzÀ vÀA. «oÉÆèÁ vÀªÀÄätUÉÆüÀ @ EAr FvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ vÀ¤SɬÄAzÀ w½zÀħA¢zÉ.

      ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ PÉ®ªÀÅ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀzÀ ©¯Áégï JA§°è UÀÄgÀĪÀÄÄR ¹AUï JA§ÄªÀ¤AzÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß 30 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ Rjâ ªÀiÁr vÀAzÀÄ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½VAvÀ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. F »AzÉ CPÀæªÀÄ ±À±ÁÛçç¸ÀÛç PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è §A¢vÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, ¹UÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ F ¨Áj ºÉaÑ£À C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛúÀZÀÑ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

EAr ªÀÄvÀÄÛ ¹AzÀV vÁ®ÆèQ£À°è PÀ¼ÉzÀ 15 ªÀµÀðUÀ¼À°è CPÀæªÀÄ DAiÀÄÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è §A¢üvÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀÆtð ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹zÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É gËr ²Ãmï vÉgÉzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ ¤UÁªÀ»¹ J®è jÃwAiÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ.

 ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¨Éâü¸ÀĪÀ°è qÁ|| ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄuÁgÉ ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ²æà ¥Àæ¸À£Àß zÉøÁ¬Ä rJ¸ï¦ EAr, ²æà ZÀAzÀævÁAvÀ £ÀAzÀgÉrØ ¹¦L EAr, ²æà f.J¸ï.©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL EAr, ²æà f.J¸ï.£ÁåªÀÄUËqÀ ¦J¸ïL (C«) EAr  ²æà J.f.ZÀªÁít ¦J¸ïL ºÉÆÃwð oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ J¸ï.f.¹£ÀÆßgÀ, J¸ï.L.vÀ¼ÀPÉÃj, Dgï.JªÀiï.©gÁzÁgÀ, eÉÊ©üêÀÄ, J¸ï.J£ï.»gÉêÀÄoÀ, PÉÆÃmÁå¼À ºÁUÀÆ qÉÆÃtÆgÀ gÀªÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¹ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£À WÉÆö¸À¯ÁVzÉ.  

                                               

                                     J¸ï.J£ï.¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà L¦J¸ï

                                               ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ

                                                         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. 

 
UÉ, f¯Áè ªÁvÁð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.          

   ºÁUÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ. f¯ÉèAiÀÄ J®è ¥ÀvÀæPÀvÀðPÀgÀÄ ºÁUÀÆ bÁAiÀiÁUÁæºÀPÀgÀÄ.