Facebook

Number of Visitors

Tuesday, May 16, 2017

DAILY NEWS ON 16/05/2017


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

  ¢£ÁAPÀ: 15.05.2017 

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2017 PÀ®A- 279, 304(J) L¦¹.& 134 gÉ/ªÀÅ 187  JA.«í AiÀiÁåPÀÖ

     ¢£ÁAPÀ: 15.05.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯Áj ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆïÁgÀ PÀqɬÄAzÁ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ dĪÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ zÀzÁªÀÄnÖ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄjUÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÁ ºÉÆ£ÀUÀ£ÀºÀ½î PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA: PÉJ: 28/Er: 0503 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è ZÁ®PÀ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä «oÀ×® vÀA: w¥ÀàuÁÚ PÀÄj ( PÉÆý) ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÆ£ÀUÀ£ÀºÀ½î vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀA: w¥ÀàuÁÚ PÉÆý( PÀÄj) ¸Á: ºÉÆ£ÀUÀ£ÀºÀ½î vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.05.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2017 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3,36 ªÀÄvÀÄÛ 42 ¸ÀºÀ PÀ®A. 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£ïì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤AiÀĪÀÄ 4, 4[1], 4[J] ¸À.PÀ 21 [4], 21 [4][J].     

     ¢£ÁAPÀ: 15.05.2017 gÀAzÀÄ 01:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð ¸Á!! DºÉÃj vÁ!! ¹AzÀV. ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA; PÉ.J-28 ¹-3357 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. 2] ªÀiÁºÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ¹£ÀÆßgÀ ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð ¸Á!! ¹£ÀÆßgÀ vÁ!! C¥Àd®¥ÀÆgÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA; PÉ.J-28 ¹-3409 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. EªÀgÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼ÁzÀ ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ°, ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ CPÀæªÀĪÁV 18,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À CAzÁdÄ 8 ¨Áæ¸À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä vÀªÀÄä n¥ÀàgÀUÀ¼À°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À.vÀ  ²æà J£ï.©.²ªÀÇgÀ. ¦,J¸ï.L. ¹AzÀV ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.05.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] wPÉÆÃmÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2017 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹

     ¢£ÁAPÀ: 14.05.2017 gÀAzÀÄ 21.00  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀÄUÀÄgÀÄ vÀA: zsÀªÀÄÄð «Ä¸Á¼É 2] dPÀ̪Àé UÀA: ¸ÀÄUÀÄgÀÄ «Ä¸Á¼É 3] d£Á¨Á¬Ä UÀA: zÉÆÃAr¨Á WÉÃAqÀ 4] §AUÁgɪÀé zsÀªÀÄÄð «Ä¸Á¼É 5] ®QëöäèÁ¬Ä UÀA: PÁ²£ÁxÀ «Ä¸Á¼É ¸Á: J®ègÀÆ gÀvÁߥÀÆgÀ, èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ FUÀ 2 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÀj ¦gÁå¢ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ FUÀ J®è DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÀPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢UÉ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ªÀĤUÉ AiÀiÁåPÀ §A¢¢ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÀ©âÃtzÀ ¸À¼ÁPɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr UÁAiÀÄ ¥Àr¹ E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ºÉÆqÉzÀÄ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ zÉÆÃAr¨Á vÀA: ©üêÀÄtÚ WÉÃAqÀ, ¸Á: gÀvÁߥÀÆgÀ, gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.05.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] vÁ½PÉÆÃn oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA: 22/2017 PÀ®A: 174 ¹Dg惡
     ¢£ÁAPÀ: 15.05.2017 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 04:00 UÀAmÉAiÀÄ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvï: ¥ÀgÀ¸À¥ÀàvÀ vÀA, ²ªÀ¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, eÁw-»AzÀÆ ¨ÉÃqÀgÀ,  GzÉÆåÃUÀ-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á|| £ÁUÀÆgÀ. ¸ÀzÀgÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀA, ²ªÀ¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VzÀÄÝ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 03:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀļÉ, UÁ½, UÀÄqÀÄUÀÄ, ¥ÁæAgÀA§ªÁVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÀUÉAiÀÄĪÁUÀ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À¢AzÁV CPÀ¸ÀävÁV ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÀl£ÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À §®UÉÊ vÉÆýUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÁ ºÉêÀÄAvÀ¤UÉ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀhļÀ §rzÀÄ ¸ÀÄlÖAvÁVzÉ. ºÉÆgÀvÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è. CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ zÉêÀªÀÄä UÀA, ¥ÀgÀ¸À¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr. ¸Á|| £ÁUÀÆgÀ  gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.05.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÉÆîUÀĪÀÄäd  oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 83/2017 PÀ®A: 143, 147, 323, 324, 504, 506  ¸À»vÀ  149   L¦¹  
¢£ÁAPÀ:08-05-2017 gÀAzÀÄ 22:30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ . ZÁAzÀ¸Á§ EªÀiÁªÀĸÁ§ £ÀgÀ¸ÀtV 2. E¸Áä¬Ä¯ï  EªÀiÁªÀĸÁ§ £ÀgÀ¸ÀtV 3. ¸À°ÃªÀÄ ZÁAzÀ¸Á§ £ÀgÀ¸ÀtV 4. ¸ÀzÁݪÀÄ ZÁAzÀ¸Á§ £ÀgÀ¸ÀtV5. ºÀĸÉãÀ© UÀA/ ZÁAzÀ¸Á§ £ÀgÀ¸ÀtV 6. £À¹ÃªÀiÁ UÀA/ ºÁfêÀÄ®AUï £ÀgÀ¸ÀtV  ¸Á|| J®ègÀÆ ZÀ¥ÀàgÀ§AzÀ UÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥Á®Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ ¦gÁå¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ §rUÉ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À£ÉÆêÀÅ ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §rªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢zÉ.   F §UÉÎ EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀA/ gÀUÀqɸÁ§ £ÀgÀ¸ÀtV  ¸Á|| ZÀ¥ÀàgÀ§AzÀ UÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.05.2017 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.