Facebook

Number of Visitors

Sunday, May 14, 2017

DAILY NEWS ON 14/05/2017


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

  ¢£ÁAPÀ: 14.05.2017

1] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2017 PÀ®A-  279, 304 [] L¦¹    

¢£ÁAPÀ: 12-05-2017 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉUÉ,  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÄÊvÀ C§ÄÝ®ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ ªÁ°ÃPÁgÀ  ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð, ¸Á: vÁA¨Á vÁ: EAr ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 28 EJ£ï 3878 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁA¨Á PÀqɬÄAzÀ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀgÀ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ C¥sÀWÁvÀªÁV vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ 108 CA§Ä®£ïì zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£É MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§ ªÁ°ÃPÁgÀ ¸Á: vÁA¨Á vÁ: EAr gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.05.2017 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] gÀhļÀQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: UÀÄ£Áß  £ÀA. 88/2017 PÀ®A: 279, 304[J] L¦¹ & 187 JA.«í. PÁ¬ÄzÉ.    

¢£ÁAPÀ 01.05.2017 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀhļÀQ ºÉÆÃwð J£ï.JZï. gÀ¸ÉÛ 13 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀĺÁgÁt CA§ÄªÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀ, «¼Á¸À ºÁUÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ £ÉÆAzÀt £ÀA§gÀ ªÀUÉÊgÉ UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢¯Áè, vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÁV ªÀ, ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÊvÀ: §¸À°AUÀ¥Áà vÀA: ªÀÄgÉÃ¥Áà ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ|| 75 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ f|| AiÀiÁzÀVj EªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÁ JqÀUÁ°£À ¥ÀAeÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ºÀwÛgÀ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DV ªÀÄÄAzÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ f¯Áè¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁzÁUÀ C°è G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁj£À DUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 12.05.2017 gÀAzÀÄ 18.40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ F JQìqÉAl ªÀiÁrzÀ UÁrAiÀÄ qÉæöʪÀgï£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ±ÀgÀt¥Áà vÀA: §¸À°AUÀ¥Áà ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀ ¸Á||   ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ f|| AiÀiÁzÀVj ºÁ°|| UÀÄ®§UÁð [ 8 £Éà PÁæ¸ï, f.r.J. PÁ®¤,  CA©PÁ £ÀUÀgÀ,  ¸ÉÆäAiÀiÁ UÁA¢ü ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£ï »AzÉ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆl Ö ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.05.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2017 PÀ®A 302 L¦¹   

¢£ÁAPÀ: 13-05-2017  gÀAzÀÄ 0930 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 1300 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è  EzÀgÀ°èAiÀÄ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ E¯Áè AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà §®ªÁzÀ PÁgÀtPÁÌV ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ  ªÀĺÁzÉêÀ vÀA ¥Àæ¯ÁízÀ vÉÆÃgÁvÀ ªÀAiÀiÁ 52 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ°èzÁÝUÀ F ¢ªÀ¸À ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è CªÀ£À PÀÄwÛUÉUÉ ZÀÆ¥ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ZÀÄaÑ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸ÀvÀ; zÀÄAqÉñÀ vÀA ªÀĺÁzÉêÀ vÉÆÃgÁvÀ eÁw »AzÀÆ ªÀÄgÁoÀ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð ɸÁ|| dĪÀÄ£Á¼À gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.05.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4]  PÀ®PÉÃj oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: UÀÄ£Áß £ÀA71/2007 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 28-4-2017 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]UËqÀ¥Àà vÀA; zÀAqÀ¥ÀàUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ- 40 ªÀµÀð E£ÀÄß 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: D®UÀÆgÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 8 d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ D®UÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ºÀ¼ÀîzÀ  ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ.   d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:- 1] gÉÆÃR ºÀt  6,620/-gÀÆ.   2] E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 52.  F §UÉÎ ¸À:vÀ; JªÀiï.©. ©gÁzÁgÀ, ¦.J¸ï.L. PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ  ¢£ÁAPÀ: 13.05.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.