Facebook

Number of Visitors

Sunday, May 14, 2017

DAILY NEWS ON 13/05/2017


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

  ¢£ÁAPÀ: 13.05.2017

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2017 PÀ®A:279, 337, 338, 304(J) L¦¹

      ¢£ÁAPÀ: 12.05.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 12.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀQî vÀA|| CPÀâgÀ¸Á§ ªÁ°PÁgÀ ¸Á|| wqÀUÀÄA¢ lA lA ¥ÁåeÉÆà CmÉÆà £ÀA PÉ.J 28/J/0763 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ lA lA ¥ÁåeÉÆà jPÁë £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÉÄÊvÀ ªÀ¸ÀAvÀ @ ªÀ¸ÁgÁªÀÄ vÀA|| £ÁªÀÄzÉêÀ gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ VÃvÁ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀ£ÀÆßgÀ¢AzÀ wqÀUÀÄA¢ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀ£ÀÆßgÀ zÀUÁð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ lA lA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃj¤AzÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÉÆqÀ §®UÀqÉ ¨ÁdÄ lA lA PÉqÀ« ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ lA lA zÀ°è  PÀĽvÀ   ªÀ¸ÀAvÀ @ ªÀ¸ÁgÁªÀÄ vÀA|| £ÁªÀÄzÉêÀ gÁoÉÆÃqÀ EªÀ¤UÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ @ ªÀ¸ÁgÁªÀÄ vÀA|| £ÁªÀÄzÉêÀ gÁoÉÆÃqÀ EªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ©.J¯ï.r.E D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  F §UÉÎ ²æêÀÄw gÀÆ¥Áè¨Á¬Ä UÀA|| ªÀ¸ÀAvÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄPÀuÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÉ £ÀA 1 EªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.05.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ºÉÆÃwð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: AiÀÄÄr £ÀA. 94/2017 PÀ®A: :  15[J] 32[3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj

     ¢£ÁAPÀ: 12.05.2017 gÀAzÀÄ  UÀAmÉ 16-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©ÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà CqÀPÉ ªÀAiÀiÁ-24 ¸Á:ºÉÆwð FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì  ªÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ  ºÉÆwð    UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è J£ï JZï 13 gÉÆrUÉ ºÉÆA¢ EgÀĪÀ vÀªÀÄä zÁ¨Á ºÉÆmÉîzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ.d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä:- 1] 180 JA.J¯ï ªÀiÁåPÀqÁ¯ïì £ÀA.1 gÀªÀiï CAvÁ ¯É§¯ï EzÀÝ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ F JgÀqÀÄ ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼ÀÄ ²Ã®Ä MqÉ¢zÀÄÝ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzÀðzÀµÀÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÝzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ Q:  74-00 gÀÆ,  [2] ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ C:¸À:Q:00-00 F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ.J¸ï © D¸ÀAV  J J¸ï L ºÉÆwð ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆl Ö ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.05.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ºÉÆÃwð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2017 PÀ®A: 15[J] 32[3] PÀ£ÁðlPÀ  C§PÁj PÁAiÉÄÝ

    ¢£ÁAPÀ : 12.05.2017 gÀAzÀÄ. 19-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ D£ÀAzÀ gÁªÀÄ¥Àà ªÀiÁ£É ªÀAiÀiÁB 24 ªÀµÀð ¸ÁB ¨sÀvÀUÀÄtQ FvÀ£ÀÄ  ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ  ºÉÆwð UÁæªÀÄz°ègÀĪÀÀ NAPÁgÀ zÁ¨ÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ  §UÉÎ EgÀÄvÀÛzÉ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: 1] 180 JA.J¯ï zÀ M®Ø mÁªÀj£ï «¹Ì CAvÁ ¯É§¯ï EzÀÝ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ²Ã®Ä MqÉ¢zÀÄÝ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzÀðzÀµÀÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÝzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ Q: 62-19/- gÀÆ, [2] ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ C:¸À:Q:00-00 F §UÉÎ ¸ÀvÀ; ²æÃ. J¸ï JA ¥Ánî JJ¸ïL ºÉÆwð ¥Éưøï oÁuÉ.  gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.05.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ZÀqÀZÀt oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 65/2017  PÀ®A: 15(A), 32(3) K. Ex. Act.

       ¢£ÁAPÀ: 12.05.17 gÀAzÀÄ  16.45 UÀAmÉUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ PÀ£À¸ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á: GlV vÁ®ÆPÀ dvÀÛ f¯Áè ¸ÁAUÀ°.  FvÀ£ÀÄ  ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ¸ÀÆAiÀÄð zÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ  ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁr PÉÆlÄÖ MlÄÖ 250/gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï. J¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ McDowells No-1. RESERVE WHISKY ²¯ï vÉUÉzÀ JgÀqÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ JgÀqÀÆ ¨Ál°UÀ°è ¸ÁgÁ¬Ä ¸Àé®à PÀrªÉÄ EzÀÝzÀÄÝ ¥Àæw ¨Ál° ªÉÄÃ¯É 125/-gÀÆ QªÀÄävï EzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävï-250/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, ¹Öð£À UÁè¸ÀÄUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æà PÉ PÉ ¥ÁAqÉæ,  J.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.05.2017 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2017  PÀ®A: 87 PÉ.¦ AiÀiÁåPïÖ

       ¢£ÁAPÀ: 11.05.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 15:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄzÀæAiÀÄå vÀA:ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀÄå  VrتÀÄoÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß  07 d£ÀgÀÄ  ¸Á:J®ègÀÆ ªÀÄ£ÀUÀƽ J®ègÀÄ  vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀªÁV gÉÆPÁÌ ºÀaÑ E¸ÉÃàl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄäzÀÄ PÀ®A: 87 Pɦ DåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¸À||vÀ|| ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä : 1) 52 playing Cards C||Q||00=00 2) Net Cash  3340=00 3) ¸ÁåªÀĸÀAUÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ® MAzÀÄ ªÀiÁqÉ¯ï £ÀA:f.n-J¸ï7262 C||Q|| 1200=00 4) M¥ÉÆàà PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ® MAzÀÄ ªÀiÁqÉ¯ï £ÀA:C¥ÉÆàà 1201 C||Q|| 800=00 5) M¥ÉÆàà PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ® MAzÀÄ ªÀiÁqÉ¯ï £ÀA:J371 C||Q|| 1000=00 6) ¸ÁåªÀĸÀAUÀ  PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ® MAzÀÄ ªÀiÁqÉ¯ï £ÀA:J¸ï.JªÀiï-eÉ210J¥sï C||Q|| 800=00 7) ¸ÁåªÀĸÀAUÀ  PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ® MAzÀÄ ªÀiÁqÉ¯ï £ÀA:J¸ï.JªÀiï-f531J¥sï/r.r C||Q|| 1200=00 8) ¸ÁåªÀĸÀAUÀ  PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ® MAzÀÄ ªÀiÁqÉ¯ï £ÀA:f.n-E 1200 ªÁAiÀiï C||Q|| 200=00 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ 9)ZÉ¹ì £ÀA:MD634KE4382A67079 CAvÁ EzÀÝ C¥ÁZÉ PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄ C||Q||20,000/- 10)ZÉ¹ì £ÀA: MD2A04A70CWC26284 CAvÁ EzÀÝ r¸ÉÆÌêÀgï PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄ C||Q||18,000/- 11)ZÉ¹ì £ÀA:MBLHAR0898HD57364 ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃqÀgï PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄ C||Q||22,000/- 12)ME4JC583JC8074333 CAvÁ EzÀÝ ºÉÆAqÁ ræêÀiï AiÀÄÄUÀ PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄ C||Q||24,000/- F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà §¸ÀªÀgÁd CªÀn ¦.J¸ï.L. ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦.J¸ï. ªÉÆà £ÀA§gÀ 9480804207 gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.05.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6] ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 154/2017  PÀ®A: 15 [J] 32 [3] PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ   

       ¢£ÁAPÀ: 12.05.2017 gÀAzÀÄ 10;30 UÀAmÉUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1)  ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 38  ªÀµÀð ¸Á|| gÁA¥ÀÆgÀ ¦.J. FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀ£Àß VæÃ£ï ¥ÁPÀð ºÉÆmÉîzÀ DªÀgÀtzÀ ªÀÄÄAzÉ  ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå  ¸ÉêÀ£ÉUÉ  ¸ÀܼÁªÀPÁ±À  ªÀiÁrPÉÆlÄÖ  CªÀjUÉ  UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ C¥ÀgÁzsÀ.  F §UÉÎ  ¸À.vÀ J£ï. ©. ²ªÀÇgÀ, ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ¹AzÀV ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.05.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] § ¨ÁUÉêÁr oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA: 137/2017  PÀ®A: 447,307,504,506 ¸ÀºÀ 34 L ¦ ¹,

       ¢£ÁAPÀ: 11.05.2017 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ. EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà  PÀÄj@UÉÆrºÁ¼À 2] ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà PÀÄj@UÉÆrºÁ¼À 3]ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀUÀgÀ¥Àà PÀÄj@UÉÆrºÁ¼À  ¸Á: J®ègÀÆ ªÀÄÄvÀÛV. EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ EzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ¥Á°£À D¹ÛAiÀÄ°è §gÀ¨ÉÃPÁzÀ d«ÄãÀ£ÀÄß DgÉÆævÀjUÉ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ¤gÁPÀj¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄUÉ D¹ÛAiÀÄ°è ¥Á®Ä PÉüÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄÃ¯É zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢ eÉÆvÉ PÀÆr EgÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢ CdÓ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà ¸ÀUÀgÀ¥Àà PÀÄj@UÉÆrºÁ¼À ªÀAiÀiÁ-65 ªÀµÀð EªÀj§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ°è MqÀÄØ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ D¹Û ¥Á®ÄªÁnß ¹nÖ¤AzÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢ CdÓ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ MqÀØ£ÀÄß vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ªÀiÁr ºÁPÀÄwÛvÁÛgÉ CAvÁ £É¥À ªÀiÁr CªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁr CªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Ájà UÁAiÀÄ¥ÀlÄÖ ¥Àr¹ CªÁZÉÊ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æÃ. ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÀÄj@UÉÆrºÁ¼À ¸Á; ªÀÄÄvÀÛV vÁ:§¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.05.2017 gÀAzÀÄ § ¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.