Facebook

Number of Visitors

Wednesday, May 10, 2017

DAILY NEWS ON 10/05/2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 10.05.2017

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/2017 PÀ®A: 279,304(J) L¦¹.
      ¢£ÁAPÀ 08.05.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 09.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvï: DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA: PÉJ: 20/E©: 8175  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁdÄ @ ©ÃªÀÄ¥Áà vÀA: ªÀiÁtÂPÀ PÀÄA¨ÁgÀ eÁw »AzÀÆ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ E¯ÉÃQÖçPÀ PÉ®¸À ¸Á: wPÉÆmÁ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÁ wPÉÆÃmÁ PÀqÉUÉ eÉÆÃgÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÉÆgÀ« UÁæªÀÄzÀ §¸Àì¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¹ÌÃqï ªÀiÁr C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ vÁ£É ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ F ¢ªÀ¸À «ÄgÀdPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄvÉÛ C°èAzÁ ªÀÄgÀ½ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è vÉÆgÀ« ºÀwÛgÀ F ¢ªÀ¸À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ dUÀ¢Ã±À vÀA: ªÀiÁtÂPÀ PÀÄA¨ÁgÀ eÁw »AzÀÆ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ 39 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ZÁ®PÀ ¸Á: wPÉÆÃmÁ vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.05.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2017 PÀ®A: ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ PÁuÉ.
     ¢£ÁAPÀ  07.05.2017 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁå£Àí 1;00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ 1) ¸ÀÄeÁvÀ UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð ¸Á|| §zÀ¤ºÁ¼À vÁAqÁ. 2) ¦æÃvÀªÀiï vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 7 ªÀµÀð ¸Á|| §zÀ¤ºÁ¼À vÁAqÁ vÁ||eÉêÀgÀV EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw EªÀ¼ÀÄ, ¹AzÀVAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¥Àædé® EªÀ¤UÉ §ÄwÛPÉÆlÄÖ ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£ÀUÉ zÀªÁSÁ£É vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ¹AzÀVAiÀÄ°ègÀĪÀ C¥ÀƪÀð gÀvÀß ±Á¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄUÀ ¥Àæd鮤UÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹ ªÀÄgÀ½ ªÀÄzsÁå£Àí 1;00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  vÀªÀÄä vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¦æÃvÀªÀiï ªÀAiÀiÁ 7 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ vÀ£ÉÆßA¢UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ  ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ²æà UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ zsÉãÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| §zÀ¤ºÁ¼À vÁAqÁ, vÁ|| eÉêÀgÀV f¯Áè; PÀ®§ÄgÀV. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆl Ö ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.05.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2017 PÀ®A: 279,337, 338 L¦¹.
      ¢£ÁAPÀ: 08.05.2017 gÀAzÀÄ 09.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀEPÁâ¯ï vÀA¢ C§ÄݯïPÀjêÀiï £ÁAiÉÆÌÃr ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. PÉ J¸ï Dgï n ¹ §¸ï £ÀA§gÀ PÉJ-28/J¥sï-1758 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸Àì£ÀÄß ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À PÀqɬÄAzÀ ºÀÆ«£À »¥ÀàgÀVAiÀÄ PÀqÉUÉ eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ, CUÀ¸À¨Á¼À PÁæ¸ïzÀ ºÀwÛgÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÁPÁ£ÁzÀ w¥ÀàtÚ vÀA¢ §¸À¥Àà ºÀUÀgÀlV ¸Á:CUÀ¸À¨Á¼À vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀ¤UÉ §¸ï ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ CªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj WÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà J JZï ºÁ®PÀªÀr JJ¸ïL ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.05.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] UÉÆüÀUÀĪÀÄäd oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA: 06/2017 PÀ®A: 174 ¹Dg惡

      ¢£ÁAPÀ: 07.05.2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmÉUÉ UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvï: d¨ÁâgÀ vÀA|| £À©¸Á§ ¥ÀmÉî. ªÀAiÀiÁ : 42 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ ºÁ° EAr EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.05.2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¹AzÀV ¨ÁAiÀÄ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ CgÉ¥ÀæeÁÕªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ 108 JA§Ä¯É£ïì£ÀªÀgÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ  D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀªÁVAiÀiÁUÀ°Ã CxÀªÁ AiÀiÁªÀÇzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÁUÀ°Ã ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀ§ºÀÄzÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ gÀeÁPÀ¸Á§ vÀA|| £À©¸Á§ ¥ÀmÉî, ¸Á|| UÁA¢ü£ÀUÀgÀ, ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.05.2017 gÀAzÀÄ UÉÆüÀUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.