Facebook

Number of Visitors

Tuesday, May 9, 2017

DAILY NEWS ON 09/05/2017


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

  ¢£ÁAPÀ: 09.05.2017

 

1] J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2017 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ

      ¢£ÁAPÀ 24.03.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.30 ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ £ÀAzÀ§¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà aªÀÄä®V ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð . FvÀ£ÀÄ  ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ EzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ; 24-03-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÁ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.F §UÉÎ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ§¸À¥Àà aªÀÄä®V ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð,  GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.05.2017 gÀAzÀÄ J.¦.JA.¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] gÀhļÀQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/2017 PÀ®A: 78[3] PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ     

     ¢£ÁAPÀ  08.05.2017 gÀAzÀÄ 15.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©gÉñÀ vÀA: µÀtÄäR PÉÆqÀvÉ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð  ¸Á:zsÀƼÀSÉÃqÀ  vÁ:EAr EªÀ£ÀÄ 1 gÀÆ.UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt CA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ N.¹ dÆeÁl DqÀĪÁUÀ N.¹ £ÀA§j£À aÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ-¥É£ÀÄß, 820 gÀÆ.gÉÆPÀ ºÀt ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: 1] N.¹ £ÀA§j£À aÃnUÀ¼ÀÄ, 2] ¥É£ÀÄß-MAzÀÄ 3] gÉÆPÀ ºÀt 820 gÀÆ. F §UÉÎ ¸À: vÀ: ²æà ¸ÀÄgÉñÀ ¨ÉAqÉ UÀÄA§¼À ¦J¸ïL gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.05.2017 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¹AzÀV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2017 PÀ®A: 143 147 109 306 gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹  

      ¢£ÁAPÀ  08.05.2017 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ 1) gÀªÉÄñÀ vÀA ±ÀgÀt¥Àà AiÀÄAPÀAa. ºÁUÀÆ E£ÀÆß 26 d£ÀgÀÄ ¸Á; J®ègÀÆ PÀ£ÉÆß½î vÁ; ¹AzÀV EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢zÁgÀ PÀ£ÉÆß½î UÁæªÀÄzÀªÀjzÀÄÝ ¦gÁå¢zÁgÀ£À vÀAV C£ÀÄeÁ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 03.05.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥ÉÆð¸ï oÁuÉAiÀÄ°è  DgÉÆæ £ÀA ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀ ªÉÄïɠ gÉÃ¥ï PÉøÀ ªÀiÁrzÀÝgÀ ¹nÖ¤AzÀ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£À avÁªÀuɬÄAzÀ G½zÀ 16 d£À DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À vÀAV C£ÀÄeÁ EªÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ gÉÃ¥ï PÉÃ¸ï ªÀiÁr HgÀ°è ºÉÃUÉ vÀ¯É JwÛPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀwà J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀUÀ° «µÀPÀÄrzÁUÀ° ¸Á¬Ä CAvÁ ¥ÀæZÉÆãÀzÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀ£Éßà ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ ¸ÁAiÀĨÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÀºÁzÀ°è ºÉä£À ¥ÀÄr PÀÆr¹ PÀÄrzÀÄ MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀzÀ ¸À®ÄªÁV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ®PÉëöäñÀ vÀA §®©üêÀÄ ZËzsÀj ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð ¸Á; PÀ£ÉÆ߽ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.05.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

 

4] ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2017 PÀ®A: 341, 323, 326, 307, 504, 506(2), 109 gÉ/«: 34 L¦¹.

      ¢£ÁAPÀ: 07.05.2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ  1)¤eÁªÀÄĢݣÀ vÀA:ªÉÄʧƧ¸Á§ §jE£ÁªÀÄzÁgÀ 2)SÁzÀgÀ© UÀA:ªÉÄʧƧ¸Á§ §jE£ÁªÀÄzÁgÀ  3)£ÀfÃgÀ CºÀäzï vÀA: ªÉÄʧƧ¸Á§ §jE£ÁªÀÄzÁgÀ 4)C¨Áâ¸À vÀA: ªÉÄʧƧ¸Á§ §jE£ÁªÀÄzÁgÀ  ¸Á:J®ègÀÆ ªÀÄ£ÀUÀƽ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÀÆ ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢AiÀÄ SÁ¸À ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, F »AzÉ ºÉÆ®-ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥Á® ªÁnß ¸À®ÄªÁV vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ, DUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ fêÀvÁªÀ¢ü EgÀĪÀvÀ£ÀPÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á® ªÁnß ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ¢®è, £Á£ÀÄ ¸ÀvÀÛ £ÀAvÀgÀ ¤ªÉà ¥Á® ªÀiÁrPÉƽîj CAvÁ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉýzÀÝgÀ ¹nÖ¤AzÁ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ EzÀgÀ°èAiÀÄ D.¸Éà 02 £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ ¤¥Àà£À ¤ÃªÀÅ ¸Á»¹zÀgÉ ¤ªÀÄUÉ D¹ÛAiÀÄ°è ¥Á® ¹UÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CAzÀªÀ¼Éà ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀnÖAiÀiÁV »r¢zÀÄÝ, DUÀ D.¸Éà £ÀA:01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÁ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀ®èzÉÃ, D.¸Éà £ÀA:03 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÁ ¦ügÁå¢UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÁUÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §zÀ°UÉ JqÀ ªÀÄÄArUÉ ºÉÆqÉvÀ ©zÀÄÝ, ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C®èzÉà D.¸Éà 04 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ©qÀ¨Áårj PÉÆ¯É ªÀiÁrj CAvÁ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁr, PÉʬÄAzÁ ºÉÆqÉ¢zÀ®èzÉà DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ J®ègÀÆ PÀÆr ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ®èzÉà ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzsÀjPÀ ºÁQzÀÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ªÉÄʧƧ¸Á§ vÀA:±Á°¸Á§ §jE£ÁªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀiÁ:67 eÁw:ªÀÄĹèA, GzÉÆåÃUÀ:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀÄ£ÀUÀƽ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.05.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2017 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 326, 307, 504, 506, 109 gÉ/«: 149 L¦¹.

      ¢£ÁAPÀ: 07.05.2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 03:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ  1)vÁdĢݣÀ vÀA:ªÉÄʧƧ¸Á§ §jE£ÁªÀÄzÁgÀ 2)ªÉÄʧƧ¸Á§ vÀA:±Á°¸Á§ §jE£ÁªÀÄzÁgÀ 3)ªÀ²ÃªÀÄ vÀA: ªÉÄʧƧ¸Á§ §jE£ÁªÀÄzÁgÀ 4)²j£Á UÀA:ªÀ²ÃªÀÄ §jE£ÁªÀÄzÁgÀ 5)ªÀÄ¢£Á UÀA:vÁdĢݣÀ §jE£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á:J®ègÀÆ ªÀÄ£ÀUÀƽ J®ègÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ SÁ¸À UÀAqÀ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, F »AzÉ ºÉÆ®-ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥Á® ªÁnß ¸À®ÄªÁV vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ £ÁåAiÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw DV F §UÉÎ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÀUÀƽ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ, F PÉøÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÝgÀ ¹nÖ¤AzÁ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÉÊgÀ PÁAiÉÄݲÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¸ÀªÀiÁ£À PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀÄÄV¹zÀgÉ ºÉÆ®zÀ ¥Á® ªÁnß DUÀĪÀ¢®è ºÁUÀÆ F »AzÉ DzÀ PÉøÀÄ ¸ÀºÀ ¨ÁQ G½AiÀÄÄ¢®è CAvÁ CAzÀÄ D.¸Éà 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ F gÀArAiÀÄzÀÄ §ºÀ¼À DUÉÃzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀæ £ÀªÀÄUÀ ¸ÀªÀĸÉå §UɺÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ CAzÀªÀ£Éà ¦ügÁå¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄV UÉÆqÉUÉ MwÛ §®eÉÆÃj¤AzÁ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ®èzÉÃ, D.¸Éà 02 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ JqÀ qÀħâPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, D.¸Éà £ÀA:01 ªÀÄvÀÄÛ 02 £ÉÃzÀݪÀgÀ£ÀÄß ªÉÄîÄUÀnÖ D.¸Éà £ÀA:03 ªÀÄvÀÄÛ 04 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ¯Á¸ï ªÀiÁrj CAvÁ CAzÀÄ PÉʬÄAzÁ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. D.¸Éà £ÀA:05 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ »rzÀÄ UÀnÖAiÀiÁV wgÀÄV¹ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹, EªÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀÛgÀ £ÀªÀÄUÀ ±ÀÄzÀÝ DUÀvÉÊw CAvÁ CAzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ®èzÉà ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÀÄ fêÀzsÀ ¨ÉÃzsÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ SÁzÀgÀ© UÀA:ªÉÄʧƧ¸Á§ §jE£ÁªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀiÁ:48 eÁw:ªÀÄĹèA, GzÉÆåÃUÀ:ªÀÄ£ÉUÉ®¸ÀÀ ¸Á:ªÀÄ£ÀUÀƽ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ü PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.05.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.