Facebook

Number of Visitors

Monday, May 8, 2017

DAILY NEWS ON 08/05/2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 08.05.2017

1] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2017 PÀ®A: 302,504,506 L¦¹
      ¢£ÁAPÀ 07-05-2017 gÀAzÀÄ 0630  ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1] ¸ÀÄgÉñÀ. ©üêÀıÁ. ¸À¥À°. ¸Á: »gÉêÀĸÀ½. vÁ: EAr EvÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ,  DgÉÆævÀ£ÀÄ FUÀ PÀ¼ÉÃzÀ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlªÀ£ÀÄß PÀ°vÀÄ jPÁ«ÄAiÀiÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀPÉÌ ªÉÄÊvÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ wgÀÄUÁrzÀgÉ ªÀÄPÀ̼À UÀw K£ÁUÀÄvÀÛzÉ PÀÄrAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¸ÀjAiÀiÁV ¨Á¼Éé ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÄÊvÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV K gÀAr £À£ÀUÉ §Ä¢Ý ºÉüÀw ¤£ÀUÀ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ CªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ¼ÀÄ EAzÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §ZÀÑ®Ä PÉÆÃuÉAiÀÄ°è d¼ÀPÁ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆrè¬ÄAzÀ CªÀ¼À PÀÄwÛUÉ, ¨É¤ßUÉ, §ÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: £ÁUÉñÀ. vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ. ¸À¥À°. ¸Á; »gÉêÀĸÀ½. vÁ: EAr. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.05.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÁA¢üZËPÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/2017 PÀ®A: 399,402 L¦¹
      ¢£ÁAPÀ  07-05-2017  gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 04-30 UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀwñÀ vÀAzÉ zÀ£ÀgÁd £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁåAUÀ¨ÁªÀr Nt ¥ÀªÀ£À ¸ÀÆvÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ 2] ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ C«ÄãÀ¥Áà ¨ÉÆë ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ SÁeÁ«ÄãÀ zÀUÁð 3] gÁºÀÄ® vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ C«ÄãÀ ºÀwÛgÀ £ÁUÀgÀ ¨ÁªÀr vÉÆÃl CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÁªÀÅ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄgÁzÀ 1] §AqÀÄ vÀAzÉ CA¨Áf £ÁAiÀÄPÀ @ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÉºÀgÀÄ £ÀUÀgÀ [¥ÀgÁj] 5] ¸ÀégÀÆ¥À vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ eÁ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð ¸Á|| eÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃoÀ [¥ÀgÁj] 6] «PÀæªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄf ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÁ²ÃªÀÄPÉÃj vÁAqÁ DzÀ±Àð £ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ [¥ÀgÁj], 6 d£À DgÉÆævÀgÀÄ  zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-51-gÀhÄqï-1048 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ dªÀÄRAr £ÁPÁ ¢AzÀ ElV ¥ÉmÉÆæî §APÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ gÉÃrAiÉÆà PÉÃAzÀæ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ gÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÁªÁgÀ ºÁUÀÆ ºÀUÀÎ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀzÀ¥ÀÄr  »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ ºÉzÀj¹ ¨ÉzÀj¹ d£ÀjAzÀ ºÀt ºÁUÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆÃrVzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà J¸ï.© ¥Ánî ¦.J¸ï.L [PÁ.¸ÀÄ] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.05.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.3] vÁ½PÉÆÃn oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA: 16/2017 PÀ®A: 174 ¹Dg惡
      ¢£ÁAPÀ  07/05/2017 gÀAzÀÄ 06:05  UÀAmÉUÉ  EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ: ¥ÁªÀðw @ ªÀĺÁzÉë UÀA, CªÀÄgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á|| zÉêÀgÀ ºÀÄ®UÀ§¼À. EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ zÉêÀgÀ ºÀÄ®UÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÀAiÀÄå vÀA, ¸ÀAUÀAiÀÄå ºÀgÉêÀÄoÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ-06/05/2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÀªÀÄä ¨Á§vï d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CPÀ¸ÁävÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ Fd®Ä ¨ÁgÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è. CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ gÉêÀt¹zÀݪÀÄä UÀA, zÀÄAqÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ-65 ªÀµÀð eÁw-»AzÀÆ °AUÀªÀAvÀ GzÉÆåÃUÀ- ªÀÄ£ÉUÉ®¸Á ¸Á|| PÉÆqÀUÁ£ÀÆgÀ vÁ|| ¨ÁUÉêÁr. gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.05.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] vÁ½PÉÆÃn oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA: 17/2017 PÀ®A: 174 ¹Dg惡
      ¢£ÁAPÀ: 06/05/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 21:30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ                                             07/05/2017 gÀAzÀÄ 0530  UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ: ¥ÀgÀªÉÄñÀ¥Àà £ÁUÀ¥Àà ºÀAZÀ° ªÀAiÀiÁ 70 ªÀµÀð ¸Á|| §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀAzÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqsÀw [ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÁ¬Ä] EwÛÃZÉUÉ ºÁ¹UÉ »r¢zÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqsÀÄ  CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÀÆ «µÀAiÀÄPÉÌ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqsÀÄ MAzÀÄ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ UÀÄAV£À°ègÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¤£Éß gÁwæ 09-30 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-05-2017 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 05-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆägÀ ±Á¯ÉAiÀÄ »A¢£À PÉÊvÉÆÃlzÀ°è ¨ÁA¢VgÀĪÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqsÀÄ ªÉÄÊvÀ DVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è. CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.. F §UÉÎ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzsÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀ¥Àà ºÀAZÀ° ªÀAiÀiÁ-29 ªÀµÀð eÁw-»AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ- QèãÀgï PÉ®¸À ¸Á|| §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.05.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] vÁ½PÉÆÃn oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA: 18/2017 PÀ®A: 174 ¹Dg惡
      ¢£ÁAPÀ: 06.05.2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06:30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 07.05.2017 gÀAzsÀÄ 07:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ: ®PÀÌ¥Àà vÀA,§¸À¥Àà gÁAiÀÄ£À¥Á¼É ªÀAiÀiÁ-36ªÀµÀð eÁw »AzÀÆ PÀÄgÀħgÀ GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| CqÀ« ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ ºÀªÉÄñÁ ±ÀgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ±ÀgÉ PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ J®èAzÀgÀ°è ©¼ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. »VgÀĪÁUÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 06/05/2017 gÀAzÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06:30 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07/05/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07:30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è  ±ÀgÉ PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ºÀÄ®UÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ ²æÃPÁAvÀ UËqÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è. CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ §¸ÀªÀÄä UÀA, ®PÀÌ¥Àà gÁAiÀÄ£À¥Á¼É ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð eÁw-»AzÀÆ ¨ÉÃqÀgÀ GzÉÆåÃUÀ- ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á|| CqÀ« ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.05.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

  
6] EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA: 08/2017 PÀ®A: 174 ¹Dg惡
      ¢£ÁAPÀ: 07.05.2017gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ: ®PÀëöät vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ. ªÁ°PÁgÀ. ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á: ¸Á¯ÉÆÃlV vÁ: EAr. EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÀAzÉ vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸Á® ªÀiÁr «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ ¸ÉÖÃl ¨ÁåAPÀ D¥ï ªÉÄʸÀÆgÀ ¨ÁåAQ£À°è 2008 gÀ°è ¸Á® ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ªÉÄð£À PÀAvÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§¯ÁgÀzÀPÉÌ ¨ÁåAQ£ÀªÀgÀÄ 2014 gÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ d¥ÀÛ ªÀiÁr  vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ DªÁV¤AzÀ ªÉÄÊvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÀAzÉUÉ mÁæöåPÀÖgÀ ©r¹ PÉÆqÀ®Ä QjQj ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ ªÀgÀ¢zÁgÀ¤UÉ d«ÄãÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÉüÉAiÀįÁgÀzÀPÉÌ ºÀt E®èzÀ PÁgÀt mÁæöåPÀÖgÀ ©r¹ PÉÆqÀ®Ä DVgÀ°®.è  EzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 07.05.2017 gÀAzÀÄ  7.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À d«ÄÃzÀ°èAiÀÄ ¨ÁjVqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ vÀ£ÀßµÀ×PÉÌ vÁ£É GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ ºÉÆÃgÀvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ZÀAzÁæªÀÄ vÀAzÉ UÀqÉØ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ-65 ªÀµÀð  ¸Á: ¸Á¯ÉÆÃlV vÁ: EAr. gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.05.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA: 18/2017 PÀ®A: 174 (¹) ¹Dg惡
      ¢£ÁAPÀ: ¢:06.05.2017 gÀAzÀÄ  16.00 CªÀ¸Àð¢AzÀ ¢:07.05.2017 gÀAzÀÄ 0630 CªÀ¸ÀðzÀ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ: ªÀiÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà ©dÆÓgÀ ªÀAiÀiÁ:38 ªÀµÀð  ¸Á:©zÀgÀPÀÄA¢ vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À. ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ½UÀÆ ºÁUÀÆ CªÀ¼À UÀAqÀ¤UÀÆ FUÀ 7-8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì GAmÁV, CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ©lÄÖ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÉÆÃlV PÉøÀÄ ªÀiÁr,  ¥ÉÆÃlV vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß  UÀAqÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀjAiÀiÁV ¨Á¼Éé ªÀiÁqÀ°¯Áè CAvÁ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢, D §UÉÎ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:06/05/2017 gÀAzÀÄ  1600 CªÀ¸Àð¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:07/05/2017 gÀAzÀÄ 0630 CªÀ¸ÀðzÀ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ©zÀgÀPÀÄA¢ ¹ªÉÄAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀA¢ UÀÄgÀ°AUÀ¥Àà PÉÆüÀÆgÀ ¸Á:©zÀgÀPÀÄA¢ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è ªÉÄÊvÁV ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄlÖ WÁAiÀÄUÀ½zÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É C£ÀÄߪÀzÀÄ RavÀªÁV w½zÀħA¢gÀĪÀ¢¯Áè CªÀ¼À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ £ÀAzÀ¥Àà vÀA¢ ²ªÀ§¸À¥Àà PÉÆüÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ:78 ªÀµÀð ¸Á:©zÀgÀPÀÄA¢ vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.05.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.