Facebook

Number of Visitors

Sunday, May 7, 2017

DAILY NEWS ON 07/05/2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 07.05.2017

1] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦. AiÀiÁPÀÖ
      ¢£ÁAPÀ: 06.05.17 gÀAzÀÄ  11.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) fêÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÁUÉÆäÃqÉ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð 2) ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ®PÀëöät dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð 3) ºÀArUÁå vÀAzÉ «oÀ×®AiÀĪÀÄUÀgÀ 4) ¹zÀÄÝ ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á||  J®ègÀÆ EAUÀ¼ÀV EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ªÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß EAUÀ¼ÀV UÁæªÀÄzÀ ZËqÀ ªÀÄÄvÁå£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  DqÀÄwÛzÁÝUÀ MlÄÖ gÉÆÃR ºÀt 1100/- gÀÆ, ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ JgÀqÀÄ d£À ¹QÌzÀÄÝ, JgÀqÀÄ d£À Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ. ²ªÁ£ÀAzÀ. DgÉãÁqÀ  ¦.J¸ï.L EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.05.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¤qÀUÀÄA¢ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2017 PÀ®A: 379 IPC  & 4, 4 (1), 4 (A) r/w 21 (4), 21 4 (A) M.M.R.D
          ¢£ÁAPÀ: 06.05.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1. ¸ÀAUÀÄ @ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà AiÀÄvÀߣÀnÖ ¸Á|| ªÀÄÄvÀÛV n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ: GA-01/V-5165 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ (Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É) 2. PÀ¯ÉäñÀ @ gÁdÄ vÀA UÀAUÁzsÀgÀ ¥Ánî ¸Á|| ©Ã¼ÀV PÁåAlgï £ÀA: MH-10/AQ-2792 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ (Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É) EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ J°èAiÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀAzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä n¥ÀàgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁåAlgÀUÀ¼À°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ: n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ: GA-01/V-5165 C||¸À||Q 2,10,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ C||¸À||Q 4,000/- gÀÆPÁåAlgï £ÀA: MH-10/AQ-2792 C||¸À||Q 2,50,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ C||¸À||Q 3,500/-gÀÆ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà gÁeÉñï. J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¦.J¸ï.L ¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.05.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 136/2017 PÀ®A: : 78 [3] PÉ ¦ PÁAiÉÄÝ 


         ¢£ÁAPÀ: 05.05.2017 gÀAzÀÄ 20.50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] zÀ¸ÀÛVÃgÀ@§ÄqÀ£À vÀA, ªÀi˯Á¸Á§ PÁRAqÀQ ¸Á: ¸ÀAdAiÀÄ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2] AiÀÄĤõÀ vÀAzÉ ¥ÁZÁ¸Á¨ GPÀÌ° ¸Á: C¸ÁgÀ UÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 3] ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ ¨sÁ±Áå¸Á§ PÁRAqÀQ ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä  ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¸ÀAdAiÀÄUÁA¢ü £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁ±Áå¼ÀPÀgÀ ¥À¤ðZÀgï CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä1]N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn-2  2)¤Ã° ªÀĹ ¨Á® ¥É£ï 2 C:¸À:Q: 00=00 gÀÆ. 3) gÉÆÃRºÀt MlÄÖ- 1600=00 gÀÆ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà gÀ«ÃAzÀæ PÀgÀ £ÁAiÉÆÌÃr ¦L r¹© «±ÉõÀ ¥ÉÆð¸À oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.05.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.