Facebook

Number of Visitors

Saturday, May 6, 2017

DAILY NEWS ON 06/05/2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 06.05.2017

1] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 31,42  MMRD  1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1][J]
          ¢£ÁAPÀ: 05.05.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀªÉÄñÀ vÀA: ¸ÀÄgÉñÀ §£À¥ÀÄgÉ ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÀĸÀ¯ÁzÀ vÁ|| vÀÛ(mÁæöåPÀÖgÀZÁ®PÀ),  2) ¸ÀÄgÉñÀ ºÀtªÀÄAvÀ §£À¥ÀÄgÉ ¸Á|| ¸ÀĸÀ¯ÁzÀ vÁ||dvÀÛ (mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°PÀ),3) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA: ZÀAzÀÄ PÉÆý ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÀĸÀ¯ÁzÀ vÁ|| dvÀÛ.(mÁæöåPÀÖgÀZÁ®PÀ), 4) ¸ÉÆêÀĤAUÀ vÀA: ªÀÄzÀUÉÆAqÀ PÉÆý ¸Á|| ¸ÀĸÀ¯ÁzÀ vÁ|| dvÀÛ.(mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°PÀ), 5)  PÁæAw vÀA: ²ªÁ£ÀAzÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð ¸Á|| GªÀÄ¢ vÁ|| dvÀÛ.(mÁæöåPÀÖgÀZÁ®PÀ) 6)¸ÉÆêÀĤAUÀ ªÀÄ®è¥Àà PÀoÁªÉ ¸Á|| CgÀPÉÃj (mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°PÀ), DgÉÆæ £ÀA.1,3,5 £ÉÃzÀªÀgÀÄ  ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ EzÀÄÝ 2,4,6 £ÉÃzÀªÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀjzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À  ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀĺÁgÁµÀÖçz ¸ÀĸÀ¯ÁzÀ ºÀ¼Àî¢AzÀÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CAzÁd 6000 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À 3 ¨Áæ¸À£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÀqÀ®¸ÀAUÀ ªÀiÁUÀðªÁV  ºÀ¼ÀUÀÄtQ PÁæ¸ï PÀqÉUÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV ¸ÁUÁtÂPÉ  ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ. C±ÉÆÃPÀ f ZÀªÁít ¦J¸ï L ºÉÆwð ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.05.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ºÉÆÃwð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 31,42  MMRD 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1][J]
           ¢£ÁAPÀ: 05.05.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¸ÀzÁ²ªÀ vÀA: ZÀAzÁæªÀÄ ªÀiÁ±Áå¼À ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð ¸Á|| fUÀfªÀtV vÁ|| EAr (mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ) 2)gÀeÁPÀ vÀA: «oÉÆèÁ ¹AzÉ ¸Á|| ¸ÀĸÀ¯ÁzÀ vÁ||dvÀÛ (mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°PÀ) 3)CªÀĹzÀÝ vÀA: §£À¹zÀÝ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð ¸Á|| GªÀÄ¢ vÁ|| vÀÛ.(mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ) 4)D£ÀAzÀgÁªÀ vÀA: £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¸ÁªÀAvÀ ¸Á|| ¸ÀĸÀ¯ÁzÀ vÁ|| dvÀÛ (mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°PÀ) 5) CªÀĹzÀÝ vÀA: vÀÄPÁgÁªÀÄ PÁA§¼É ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÀĸÀ¯ÁzÀ vÁ|| dvÀÛ (mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ) 6) ¸ÀĤî vÀA: §ÆvÁ¼À¹zÀÝ MqÉAiÀÄgÀ ¸Á|| ¸ÀĸÀ¯ÁzÀ vÁ|| dvÀÛ (mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°PÀ)  DgÉÆæ £ÀA.1,3,5 £ÉÃzÀªÀgÀÄ  ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ EzÀÄÝ 2,4,6 £ÉÃzÀªÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀjzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀĺÁgÁµÀÖçz ¸ÀĸÀ¯ÁzÀ ºÀ¼Àî¢AzÀÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CAzÁd 6000 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À 3 ¨Áæ¸À£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÀqÀ®¸ÀAUÀ ªÀiÁUÀðªÁV  ºÀ¼ÀUÀÄtQ PÁæ¸ï PÀqÉUÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ. C±ÉÆÃPÀ f ZÀªÁít ¦J¸ï L ºÉÆwð ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.05.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.3] ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2017 PÀ®A: : 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:« 44 ºÁUÀÄ MMRD 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1],  4[J] gÉ:ªÀÅå: 21[4], 21, 4[J]   
         ¢£ÁAPÀ: 05.05.2017 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà £ÁPÀ°è ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð ¸Á|| ZÀuÉUÁAªÀ vÁ|| EAr ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ. PÉJ-28/©-7231 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. 2) ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ PÉJ-28/©-8033 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢®è  (¥sÀgÁj)  3) ¥Àæ«Ãt ±ÀAPÀgÀ £ÁnPÁgÀ ¸ÁB «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EAr gÉÆÃqÀ  ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ. PÉJ-28/©-7231 &  ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ PÉJ-28/©-8033 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÀ ªÀiÁ°ÃPÀ. DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ28/©-8033 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ EzÀÄÝ 3£ÉÃzÀªÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀUÀ¼À ªÀiÁ°PÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ ¸ÀzÀgÀ n¥ÀàgÀUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ »AUÀt ºÀwÛgÀ ©üêÀiÁ £À¢¬ÄAzÀ  PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CAzÁd 16000/- gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À 8 ¨Áæ¸À£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §§¯ÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV ¤A¨Á¼À PÁæ¸ï PÀqÉUÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV ¸ÁUÁtÂPÉ  ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà C±ÉÆÃPÀ f ZÀªÁít ¦J¸ïL ºÉÆwð ¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.05.2017 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/2017 PÀ®A: 379 IPC  & 4, 4 (1), 4 (A) r/w 21 (4), 21 4 (A) M.M.R.D

     ¢£ÁAPÀ: 05.05.2017 gÀAzÀÄ 09.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀA ¨ÉÊ®¥Àà ¸ÁwºÁ¼À ¸Á|| aªÀÄä®V ¨sÁUÀ-02 mÁæöåPÀÖgÀ EAfÃ£ï £ÀA§gÀ: KA-28/6534  (mÉæîgï ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè)  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ (Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É) ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ J°èAiÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀAzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ: KA-28/6534 (mÉæîgï) £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ°Ã£À «ªÀgÀ: mÁæöåPÀÖgÀ EAfÃ£ï £ÀA§gÀ: KA-28/6534  & mÁæöåPÀÖgï mÉæîgï EzÀgÀ C||¸À||Q 2,80,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ¼ÀÄ C||¸À||Q 2,000/-  gÀÆ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà gÁeÉñï.J¸ï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¦.J¸ï.L  ¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.05.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.