Facebook

Number of Visitors

Friday, May 5, 2017

DAILY NEWS ON 05/05/2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 05.05.2017

1] «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2017 PÀ®A: 279,337 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï «í DPÀÖ
              ¢£ÁAPÀ: 03.05.2017 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Áj £ÀA§gÀ MH-12-FC-6703 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ E¯Áè FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ gÀhļÀQ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß JzÀÄjUÉ ºÉÆwð PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ KA-28-EK-2999 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl ¦gÁå¢ ºÁUÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ vÀA §¸À¥Àà aPÀÌ®Q ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð ¸Á|| dĪÀÄ£Á¼À EªÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ C±ÉÆÃPÀ EªÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ¦gÁå¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀF §UÉÎ ±ÉÆèÁ UÀA C±ÉÆÃPÀ aPÀÌ°Q ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á|| dĪÀÄ£Á¼À gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.05.2017 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2017 PÀ®A: 143, 147, 148, 447, 435, 427, 504, 506(2) gÉ/ªÀÅ 149 L.¦.¹. ºÁUÀÆ PÀ®A: 25 (1) L.J. PÁAiÉÄÝ.      
         ¢£ÁAPÀ: 04.05.2017 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀAPÀgÀUËqÀ £ÀAzÀ¥Àà ºÀgÀ£Á¼À 2)ªÀĺÉñÀ C¥Áà¸ÁºÉç ºÀgÀ£Á¼À 3)ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀÄ®ètÚ ¸Á®ªÁqÀV 4)ªÀĺÉñÀ UËqÀ¥Àà ºÀgÀ£Á¼À 5)¥ÀæPÁ±À CrªÉ¥Àà ©gÁzÁgÀ@ ¹zÀgÀrØ  6) ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ±ÁAvÀUËqÀ ¹zÀgÀrØ. 7)©üêÀÄ£ÀUËqÀ ºÉªÀÄgÀrØ ºÀgÀ£Á¼À 8)ªÀiÁAvÀUËqÀ CrªÉ¥Àà ©gÁzÁgÀ @ ¹zÀgÀrØ. 9)¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ CrªÉ¥Àà ©gÁzÁgÀ @ ¹zÀgÀrØ 10)±ÁAvÀUËqÀ ²ªÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ @ ¹zÀgÀrØ 11)ªÀÄ®è£ÀUËqÀ gÉêÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ @ ¹zÀgÀrØ 12)C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ @ ¹zÀgÀrØ. 13)§¸À£ÀUËqÀ ±ÀAPÀæUËqÀ ©gÁzÁgÀ @ ¹zÀgÀrØ 14)£ÀAzÀ¥Àà ¤Ã®¥Àà ºÀgÀ£Á¼À. 15)C¥Áà¸ÁºÉç ºÉêÀÄgÀrØ ºÀgÀ£Á¼À 16)¥Àæ¨sÀÄUËqÀ ºÉêÀÄgÀrØ ºÀgÀ£Á¼À. 17) ¸ÀĨsÁµÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ºÀgÀ£Á¼À 18)UËqÀ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ºÀgÀ£Á¼À. 19)§¸À£ÀUËqÀ UËqÀ¥Àà ºÀgÀ£Á¼À 20)¤Ã®¥Àà ¨Á¥ÀÄUËqÀ ºÀgÀ£Á¼À. 21)«±Àé£ÁxÀ ¨Á¥ÀÄUËqÀ ©gÁzÀgÀ ¸Á||J®ègÀÆ §£ÉßnÖ ¦.J. vÁ|| ¹AzÀV. J®ègÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À eÉÆvÉUÉ  ZÀÄuÁªÀuÉ  ¸À®ÄªÁV vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ªÉʪÀÄ£ÀÄì ¨É¼À¹PÉÆArzÀÄÝ, ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ±ÁAvÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ EªÀ¤UÉ  FUÀ 5-6 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ºÉÆqɧr ªÀiÁrzÀÝjAzÀ  ¦gÁå¢ ªÉÄÊzÀÄ£À  DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÝPÉÌ  ¹mÁÖV DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè §rUÉ, ªÀÄZÀÄÑ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ d«ÄãÀzÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦¸ÀÆÛ¯ï vÉÆÃj¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ gÀÆ 20,000/-UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï ªÀiÁr  ¸ÁQëzÁgÀ¼ÁzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAV ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: §£ÉßnÖ (¦.J) EªÀ½UÀÆ & EvÀgÀ ¸ÁQëzÁgÀ d£ÀjUÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw eÉÆåÃw UÀAqÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð, eÁåw »AzÀÄ-gÀrØ GzÉÆåÃUÀ- ºÉÆ®ªÀĤUÉ®¸À, ¸Á|| §£ÉßnÖ ¦.J. vÁ|| ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.05.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPï.

         ¢£ÁAPÀ: 04.05.2017 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) GªÀÄgï vÀAzÉ AiÀÄĸÀÆ¥sï ¨ÉÃ¥sÁj, 2) PÁ²A vÀAzÉ ¸ÉÊ¥sÀ£À¸Á§ PÀA§°ªÁ¯É  3) EzÀ°Ã¸ï vÀAzÉ ¯Á®ºÀäzÀ D®ªÉÄîPÀgÀ 4) ªÀÄĸÁÛPÀ vÀAzÉ ±À¦üà ªÀiÁ±Áå¼ÀPÀgÀ  5) n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ d¯Á¤ ¨ÉÃ¥sÁj J®ègÀÆ ¸Á: ¹AzÀV ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ  vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¹AzÀV £ÀUÀgÀzÀ ªÉÆgÀlV £ÁPÁzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CUÀ¹ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À                  PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ°£À «ªÀgÀ:- 1) d¥ÁÛzÀ £ÀUÀzÀÄ 8800/-gÀÆ. 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J£ï. ©. ²ªÀÇgÀ, ¦.J¸ï.L. (PÁ¸ÀÄ), ¸Á: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.05.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2017 PÀ®A: 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.

         ¢£ÁAPÀ: 04.05.17 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀzÁ²ªÀ vÀA/ ªÀiÁgÀÄw PÀgÀ¨sÀnÖ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, ¸Á:fUÀfêÀtV, vÁ:EAr. FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 2985=12/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ N¯ïØ lªÉj£ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 48 ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ PÉÊ aîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¨ÁvÁzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-04/E¹-874 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉÆAqÀÄ fUÀfêÀtV UÁæªÀÄzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ¤AUÀ¥Àà. JZï. ¥ÀÆeÉÃj,  ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.05.2017 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2017 PÀ®A: 78(6) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.


         ¢£ÁAPÀ: 03.05.2017 gÀAzÀÄ 22.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²gÁeï vÀAzÉ C§ÄÝ®gÀºÀ¥À CUÀ¸À¨Á¼À ¸Á: ªÀÄ£ïSÁ¢æ  zÀUÁð ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2] gÁºÀÄ® vÀAzÉ PÉñÀªÀ PÉƯÁígÀ ¸Á: E¨Áæ»A¥ÀÄgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 3] ¸À°A vÀAzÉ ¥sÀPÀÄæ¢Ý£À ¨ÁAV ¸Á: ºÀªÉð UÀ°è  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ F ¢ªÀ¸À L¦J¯ï n-20 PÉ.PÉ.Dgï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄuÉ vÀAqÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ QæPÉÃmï ªÀiÁåZï EzÀÄÝ ºÉÆêÀiÁ PÁ¸Àð CAUÀrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  JgÀqÀÄ vÀAqÀzÀ°è ¥ÀÄuÉ vÀAqÀ UÉzÀÝgÉ 5000 gÀÆ UÀ½UÉ 7,000 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉPÉDgï vÀAqÀ UÉÃzÀÝgÉ 5,000 gÀÆ UÉ 3,000 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆèÉÊ®°è ¯Éʪï QæPÉÃl £ÉÆÃqÀÄvÁÛ qÉÊjAiÀÄ°è aÃn §gÉzÀÄ QæPÉÃl ¨ÉnÖAUÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 3 d£À DgÉÆævÀgÀ ºÀwÛgÀ ¹PÀÌ MlÄÖ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁzÀ 1] gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ = 9100=00 gÀÆ 2] ¸ÁåªÀĸÀAUï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ® = 01 C.¸À.Q: 500=00 gÀÆ 3] QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï qÉÊj = 01 C.¸À.Q: 00=00 4] ¨Á®¥É£ï = 01 C.¸À.Q: 00=00. EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà gÀ«ÃAzÀæ .PÉ. £ÁAiÉÆÌÃr ¥ÉưøÀ E£Àì¥ÉÃPÀÖgï r¹© «±ÉõÀ ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.05.2017 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.