Facebook

Number of Visitors

Thursday, May 4, 2017

DAILY NEWS ON 04/05/2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 04.05.2017

1] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2017 PÀ®A: 379 L.¦.¹. & PÀ®A: PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 & 42 ¸ÀºÀ PÀ®A 44 ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì  gÉÃUÀÆå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪÀ®¥ï ªÉÄAl PÁAiÉÄÝÃ-1957 ¤AiÀĪÀÄ 4, 4 (1), 4(J), ¸ÀºÀ PÀ®A: 21  (4) (J)
        ¢£ÁAPÀ: 03.05.2017 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀA:ºÀtªÀÄAvÀ §ArªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð ¸Á:©zÀgÀPÀÄA¢ vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À 2] ºÀtªÀÄUËqÀ vÀA:zÁåªÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánî @ ¨É®èzÀ ¸Á:AiÀÄgÀgÀhÄj  vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è CAzÁdÄ 2,000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À MAzÀÄ ¨Áæ¸ï CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ªÀ gÁAiÀÄ°Ö  E®èzÉà PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà PÉ J¸ï ºÀnÖ ¹¦L ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.05.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/2017 PÀ®A: 78 (III) PÉ.¦ DåPïÖ
         ¢£ÁAPÀ: 03.05.2017 gÀAzÀÄ  15.50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ w¥ÀàtÚ @ ¦AlÄ vÀA/ UÀÄgÀħ¸À¥Àà dAUÀªÀıÉnÖ ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á:ZÀqÀZÀt, vÁ:EAr. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 01/- gÀÆUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N. ¹ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. MlÄÖ d¥ÁÛzÀ ºÀt: 320/-gÀÆUÀ¼ÀÄ.F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ©. J¯ï. RAqÉÃPÀgÀ, J.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.05.2017 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA: 07/2017 PÀ®A: 174 ¹.Dg惡

         ¢£ÁAPÀ: 02.05.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.05.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ: C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀiÁ-50-55 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥ÀlÖtzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ CªÀ¤VzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À° ªÀÄ®VPÉÆAqÀ¯Éè ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉAiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¨Á§Ä¸Á§ vÀA gÁeÉøÁ§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á|| D®ªÀÄnÖ Dgï.J¸ï gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.05.2017 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.