Facebook

Number of Visitors

Wednesday, May 3, 2017

DAILY NEWS ON 03/05/2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 03.05.2017

1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2017 PÀ®A: 143, 147, 148, 447, 324, 435, 427, 354, 504, 506(2) gÉ/ªÀÅ 149 L.¦.¹. ºÁUÀÆ PÀ®A: 25 (1) L.J. PÁAiÉÄÝ.      

          ¢£ÁAPÀ: 01.05.2017 gÀAzÀÄ 13:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÀ£ÀUËqÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ©gÁzÁgÀ, 2) gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ²ªÀ°AUÀ¥ÀàUËqÀ ©gÁzÁgÀ, 3) ªÉÄî¥ÀàUËqÀ PÀÄ¥ÀÄàUËqÀ ©gÁzÁgÀ, 4) UËqÀÀ¥ÀàUËqÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ UÀļÀ¨Á¼ÀÀ, 5) ¤AUÀ£ÀUËqÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ©gÁzÁgÀ, 6) «±Àé£ÁxÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ, 7) UÀÄgÀrØ ±ÁAvÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ, 8) UËqÀ¥ÀàÀàUËqÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ©gÁzÁgÀ, 9) §¸À£ÀUËqÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ PÀgÀPÀ½î, 10) gÁdÄUËqÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ w¼ÀUÀƼÀ ¸Á: ¸Á®qÉÆÃV, 11) ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ ªÀAzÀUÀ£ÀÆgÀ,  12) UËqÀ¥ÀàUËqÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ PÀgÀPÀ½î, 13) ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¸ÁºÉçUËqÀ ºÀgÀ£Á¼À, 14) CtÚ¥ÀàUËqÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ©gÁzÁgÀ, 15) ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ ¸Á: ¥ÀvÉÛ¥ÀÆgÀ, 16) ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ¸ÁºÉçUËqÀ ¸Á: PÀZÀÑUÀ£ÀÆgÀ, 17) ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ªÉÄî¥ÀàUËqÀ ©gÁzÁgÀ, 18) ¨Á§ÄUËqÀ ²ªÀ°AUÀ¥ÀàUËqÀ ©gÁzÁgÀ DgÉÆæ £ÀA: 1 jAzÁ 9 & 11 jAzÁ 14 & 17, 18 d£ÀgÀÄ ¸Á: §£ÉßÃnÖ (¦.J), ºÁUÀÆ E£ÀÆß 10 d£ÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÀqÀPÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ºÉêÀÄgÀrØ ºÀgÀ£Á¼À, ¸Á: §£ÉßnÖ (¦.J) FvÀ¤UÀÆ & DgÉÆævÀjUÀÆ F »AzÉ dUÀ¼ÀªÁVzÀÝgÀ ¹nÖ¤AzÀ DgÉÆævÀgÀ®ègÀÆ PÀÆr  CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ¦¸ÀÆÛ® & §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ d«ÄãÀzÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦¸ÀÆÛ¯ï vÉÆÃj¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀÄlÄÖ & E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß dRAUÉƽ¹ CAzÁdÄ gÀÆ 60,000/-UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï ªÀiÁr ¸ÁQëzÁgÀ¼ÁzÀ ¸ÀIJ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ºÀgÀ£Á¼À ¸Á: §£ÉßnÖ (¦.J) EªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ PÉøÀÄgÁAiÀÄ PÉÆtÆÚgÀ, ¸Á: §Æ¢ºÁ¼À (¦.JZï), vÁ: ¹AzÀV, gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.