Facebook

Number of Visitors

Wednesday, May 3, 2017

DAILY NEWS ON 02/05/2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 02.05.2017
1] PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2017 PÀ®A: 279, 338, 304(J) L.¦.¹.
             ¢£ÁAPÀ: 30.04.2017 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdÄUËqÀ. ¦. ©gÁzÁgÀ, ¸Á: zÉÃV£Á¼À, vÁ: §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-28/EºÉZï-2865 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ UÉÆ®UÉÃj PÀqɬÄAzÀ ¸Á¸Á ¨Á¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è  gÁAUï¸ÉÊqÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ ¸Á¸Á¨Á¼À PÀqɬÄAzÀ UÉÆîUÉÃj PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl n.«í.J¸ï. JPïì.J¯ï. ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-28/qÀ§Æèöå-5405 £ÉÃzÀÝPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ, gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà aªÀÄt ªÀAiÀiÁ. 39 ªÀµÀð ¸Á: UÉÆîUÉÃj FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, mÉÆAPÀPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥ÀqɹzÀÄÝ, ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ gÁdÄ vÀAzÉ ¸ÀÄRzÉêÀ £ÀƯÁ ¸Á: §AzÀgÀªÁqÀ, vÁ: C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ºÁ°ªÀ¹Û UÉÆîUÉÃj EªÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄ, ¥ÉlÄÖ ¥Àqɹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄÄRPÉÌ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ, gÁdÄ aªÀÄt FvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀµÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 30.4.2017 gÀAzÀÄ 23:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦ügÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¤AUÀtÚ vÀAzÉ UÀÄgÀ°AUÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á: UÉÆîUÉÃj. vÁ: ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.05.2017 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2017 PÀ®A: : 279, 337,338,304(J) ,L¦¹ 187, JªÀiï «í AiÀiÁPÀÖ    


     ¢£ÁAPÀ: 30.04.2017 gÀAzÀÄ  19.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ-28-¦-1833  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À «gÉñÀ vÀAzÉ «oÀ×® PÉÆÃgÉ ¸Á; ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ (PÉ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CxÀt PÀqɬÄAzÀ  wPÉÆÃmÁ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ  ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ºÉÆ£ÀªÁqÀ qÉÆÃt ©æeï ¸À«ÄÃ¥À vÀ£Àß JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ UÀÆqÀì lAlA £ÀA PÉJ-28-¹-5162 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ CtÚ ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ zÁzÁ¸Á§ PÀzÀA FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, JqÀPÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ºÁUÀÆ lAlA ZÁ®PÀ£À ®PÀÌ¥Àà £ÀgÀ¼É FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ  ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ  CªÀgÀ ¥ÉÊQ ¦ügÁå¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ©J¯ï rE zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀPÉÌ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ F ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ.F §UÉÎ ©üêÀıÁå vÀAzÉ zÁzÁ¸Á§ PÀzÀA  ¸Á|| ºÉÆ£ÀªÁqÀ   vÁ;f; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.05.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/17 PÀ®A:  ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ
    ¢£ÁAPÀ 01.05.2017 gÀAzÀÄ 11:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ - 25 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:«d¥ÀAiÀÄgÀ PÁ¸ÀUÉÃj Nt ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ »A¢£À ¨ÁdÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C£ÀߥÀÆtð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ-27/04/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 09:00 UÀAmɬÄAzÀ 09:30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À  ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ  F ªÀgÉUÉ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉ AiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ.                      F §UÉÎ ²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà  ºÉƸÀªÀĤ :-¸Á: «d¥ÀAiÀÄgÀ PÁ¸ÀUÉÃj Nt ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ »A¢£À ¨ÁdÄ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.05.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/2017  PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ
    ¢£ÁAPÀ: 01.05.2017 gÀAzÀÄ 16:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥ï §¼ÀUÁ£ÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ- ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ C°SÁ ªÀĹzÉ ºÀwÛgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®Ä: N.¹. £ÀA§gÀ aÃn-01 ¤Ã° ªÀĹ ¨Á® ¥É£ï MAzÀÄ C;¸À;Q;00=00  gÀÆ. gÉÆÃR ºÀt MlÄÖ-1120=00 gÀÆ F §UÉÎ ¸ÀvÀ: ²æÃ; J¸ï. © ¥Ánî  ¦.J¸ï.L.(PÁ&¸ÀÄ) UÁA¢üZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.05.2017 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2017  PÀ®A. 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ/ªÀÅ 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ/ªÀÅ 21 [4], 21, 4[J],

     ¢£ÁAPÀ: 01.05.2017 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÉÃAzÁæ PÀA¥À¤AiÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁæöåPÀÖgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ-PÉ.J-32/n.-9543 £ÉÃzÀÄÝ  EzÀÄÝ, CzÀgÀ mÉæîgÀ £ÀA§gÀ-PÉ.J-28/n.©-3035 CAvÁ E¢ÝvÀÄ. CzÀgÀ°è 1/2 ¨Áæ¸ïzÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ FvÀ£ÀÄ  ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ mÉæîgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ, ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÉîgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ.,F §UÉÎ ¸ÀvÀ: ²æÃ; ²ªÁ£ÀAzÀ DgÉãÁqÀ ¦,J¸ï,L EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.05.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
6] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2017  PÀ®A. 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ/ªÀÅ 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ/ªÀÅ 21 [4], 21, 4[J],

     ¢£ÁAPÀ: 01.05.2017 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ eÁ£ïrAiÀÄgÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ mÁæöåPÀÖgÀ MAzÀÄ CzÀgÀ ¥Á¹AUï £ÀA§gÀ-PÉ.J-28/n.¹-5446 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ, CzÀgÀ mÉæîgÀ £ÀA§gÀ-PÉ.J-28/n.¹-4102 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ, C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ mÉæîgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ, ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÉîgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ. F §UÉÎ ¸ÀvÀ: ²æÃ; ²ªÁ£ÀAzÀ DgÉãÁqÀ ¦,J¸ï,L EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.05.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.