Facebook

Number of Visitors

Wednesday, May 3, 2017

DAILY NEWS ON 01/05/2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 01.05.2017

1] DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2017 PÀ®A: 307, 504 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 25, 27 EArAiÀÄ£ï DªÀiïð PÁAiÉÄÝ,
             ¢£ÁAPÀ: 30.04.2017 gÀAzÀÄ 15.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁvÀÄ gÁoÉÆÃqÀ, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀ¤zÀÄÝ, E§âgÀÆ PÀÆr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-9 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV UÀÄwÛUÉzÁgÀgÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÉÊUÀqÀ CAvÁ ºÀvÀÄÛ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ E¹zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, PÉÆlÖ ºÀt ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉýzÀÝPÉÌ EAzÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É £Á¼É PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀtzÀ CqÀZÀuÉ EzÉ CAvÁ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è K£ÀÄ ªÀiÁqÉÆÌÃw ªÀiÁqÉÆÌà E£ÉÆߪÉÄä ºÀt PÉýzÀgÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, ºÀtzÀ ªÀåªÀºÁgÀ §UÉ ºÀj¸ÉÆÃt CAvÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀ£À PÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ CdÄð£À gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgɬĹzÀÄÝ D PÁ®PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÊUÀqÀ PÉÆlÖ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ DgÉÆæUÉ PÉýzÀÝPÉÌ ¹mÁÖV ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß ºÀwÛÃgÀ EzÀÝ ¦¸ÀÆÛ°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ vÉÆqÉUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ »ÃgÀÆ gÁoÉÆÃqÀ, ¸Á||. CgÀPÉÃj vÁAqÁ £ÀA§gÀ 03, ºÁ°|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥ÀæPÀÈw PÁ®¤. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2017 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2017 PÀ®A: : 15[J] ,32[3] PÉ E DPÀÖ

     ¢£ÁAPÀ: 30.04.2017 gÀAzÀÄ 15.10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ §®ªÀAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á¸À£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á|| §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ vÁ|| ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzsÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÆ EgÀĪÀ ¸Á¸À£ÀÆgÀ JA§ÄªÀªÀgÀ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ°è¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹ CªÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÖ C¥ÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ¹ © ¨ÁUÉêÁr ¦.J¸ï.L PÁ¸ÀÆ vÁ½PÉÆÃn ¦ J¸ï gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2017 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/17 PÀ®A:  15[J]-32[3] PÉ E DPÀÖ

      ¢£ÁAPÀ 30.04.2017 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ DzÀªÀÄ vÀAzÉ ¤eÁªÀĸÁ§ ªÁ°ÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄgÀ§vÀºÀ½î vÁ:¹AzÀV. FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ vÀ£Àß zÁ¨ÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ¤rgÀĪÀzÀ®èzÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÁè¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ  ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ  ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. 1] 180 JªÀiï J¯ï zÀ M¯ïØ lªÀj£ï «¹ÌAiÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼ÀÄ Q: 137/12 gÀÆ UÀ¼ÀÄ [MAzÀPÉÌ 68-56 gÀÆ ] 2] JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ  UÁè¸ÀUÀļÀÄ Q:0000/gÀÆ UÀ¼ÀÄ 3] ¤Ãj£À ¥Áè¹ÖPÀ eÉUïÎ Q:0000/gÀÆ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ºÉZï r, ¦.J¸ï.L. D®ªÉÄî oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40-2017  PÀ®A. ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4,4[1J] ºÉƸÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¤Ãw 2011 CzÁåAiÀÄ 31 Dgï. (13) ªÀÄvÀÄÛ 379 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 30.04.2017 ¨É¼ÀV£À 05.15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÁ° ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð ¸Á: LgÀ¸ÀAUÀ ¨sÁgÀvï ¨ÉAeï  PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÉÇà n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J.28 ¹: 4555 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°Ã CxÀªÁ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉ ¬ÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà CUÀgÀSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 5 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1J] gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀzÀjAzÁ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄäzÀÄ ºÉƸÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¤Ãw 2011 CzÁåAiÀÄ 31 Dgï.(13) ªÀÄvÀÄÛ 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀvÀ: ²æÃ; ²ªÁ£ÀAzÀ DgÉãÁqÀ ¦,J¸ï,L EAr UÁæ«ÄÃt oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2017 gÀAzÀÄ EAr UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.