Facebook

Number of Visitors

Wednesday, May 3, 2017

DAILY NEWS ON 30/04/2017

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 30.04.2017

1] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 142/2017 PÀ®A: 143 147 354 323 324 504 506 gÉ/ªÀÅ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3[1][10][11] J¸ï ¹ J¸ï n AiÀiÁPïÖ 1989
¢£ÁAPÀ: 28/04/2017 gÀAzÀÄ  ªÀÄÄAeÁ£É 07-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁdÄ vÀA UÉzÉÝ¥Àà D£ÀUÉÆAqÀ 2] UÉƯÁè¼À¥Àà vÀA ¸ÉÆêÀÄtÚ D£ÀUÉÆAqÀ 3] UÉzÉÝ¥Àà vÀA ªÀÄ®è¥Àà D£ÀUÉÆAqÀ 4] ªÀÄAdÄ vÀA UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà ªÀÄtÆgÀ 5] ¥Àæ¨sÀÄ vÀA ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄtÆgÀ 6] C¥ÀàtÚ vÀA ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄtÆgÀ 7] PÉøÀ¥ÀàUËqÀ vÀA ²ªÀtÚ ªÀÄtÆgÀ 8] gÁWÀ¥Àà vÀA ¸ÉÆêÀÄtÚ D£ÀUÉÆAqÀ 9] gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀA ¤AUÀ£ÀUËqÀ dĪÀÄ£Á¼À 10] UÀÄgÀĨÁ¬Ä UÀA UÀzÉÝ¥Àà  D£ÀUÉÆAqÀ ¸Á; J®ègÀÆ NwºÁ¼À vÁ; ¹AzÀV EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ NwºÁ¼À UÁæªÀÄzÀªÀjzÀÄÝ ¦gÁå¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ NtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr qÁ; ¨Á¨Á¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgÀªÀgÀ dAiÀÄAw AiÀÄ ¸À®ÄªÁV NwºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¥sÉÆÃmÉÆà ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¤AUÀ£ÀUËqÀ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄAmÁ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ºÉÆgÀnzÉ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃVj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¹mÁÖV ¦gÁå¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁr ºÉÆ¯É ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼Áå ¤ªÀÄäzÀÄ K£ÁzÀgÀÆ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ EzÀÝgÉ ¤ªÀÄä NtÂAiÀÄ°è ªÀiÁrPÉƽîj HgÀ°èAiÀÄ AiÀiÁPÉ §A¢Ãj CAvÁ ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÁr CzÉà ¹lÖ¤AzÀ G½zÀ J®è DgÉÆævÀjUÉ ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁQëzÁgÀ HzÀAqÀ ¨ÁµÀÌgÀ §Æ¢ºÁ¼À FvÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ PÉʬÄAzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr ªÉÄÊ PÉÊUÉ ¥ÉlÄÖ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹  ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä ¸ÁQëzÁgÀ zÀÄAqÀªÀé UÀA ²æñÉÊ® PÀqÀPÉÆüÀ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr CªÀ¼À ¹Ûçà ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ CªÀªÀiÁ£ÀªÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr CªÀ¼À PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¥ÉlÄÖ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀA ²æñÉÊ® PÀqÀPÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ¸Á; NwºÁ¼À vÁ; ¹AzÀV gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.04.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2] wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2017 PÀ®A: 379 L¦¹, & PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36, 42, gÉ«- 44 ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ£ïì & «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÆå®±À£À & qɪɮªÉÄÃAmï PÁAiÉÄÝ : 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1] 4[J] gÉ«- 21[4] 21 4[J]

¢£ÁAPÀ: 29-04-2017 gÀAzÀÄ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ZÉ¹ì £ÀA§gÀ : MT373348C1803762 2]  CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA§gÀ:  MAT373348C7B09665 3]  CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA§gÀ:  MAT373015C7P45629 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ¢®è. £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ  ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà CAzÁdÄ 9 ¨Áæ¸ï CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CzÀgÀ C:¸À:Q 27000/-£ÉÃzÀÝ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: J JªÀiï ªÁWÀªÉÆqÉ ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.04.2017 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


3] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/17 PÀ®A:   78(6) PÉ.¦. AiÀiÁPïÖ

¢£ÁAPÀ 29/04/2017 gÀAzÀÄ  16;45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è EzÀgÀ°è 1) ªÀi˹£ï vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ 31 ªÀµÀð ¸Á|| ¹AzÀV PÀ¯Áåt£ÀUÀgÀ 2) CfÃd vÀAzÉ C¨Áâ¸À° D¼ÀAzÀ ¸Á|| ¹AzÀV  PÀ¯Áåt£ÀUÀgÀ. £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀj§âgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ  EArAiÀÄ£ï ¦æ«ÄAiÀÄgï °ÃUï (10) DªÀÈwÛAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-4-2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4;00 ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ Dgï.¹.©. ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄ£É ¸ÀÆ¥Àgï eÉAmï vÀAqÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ £ÀqÉzÀ 20-20 QæPÉÃmï  DlzÀ ªÉÄïɠ MAzÉÆAzÀÄ vÀAqÀzÀ ¥ÀgÀªÁV  Dgï.¹.© vÀAqÀ UÉzÀÝgÉ 5,000 gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ¥Àģɠ ¸ÀÆ¥ÀgÀ eÉAmï UÉzÀÝgÉ 5,000 gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV M§âjUÉƧâgÀ  QæPÉÃl DlzÀ ªÉÄÃ¯É dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ 1 DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, DgÉÆæ 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆzÀ  C¥ÀgÁzsÀ.  1) gÉÆR ºÀt MlÄÖ 10,000/ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 2)¸ÀªÀĸÁUï PÀA¥À¤AiÀÄ 0168, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ  ªÉƨÉʯï MAzÀÄ CAzÁdÄ Q||500/gÀÆ . F §UÉÎ ¸À||vÀ|| J£ï © ²ªÀÇgÀ ¦J¸ï L PÁ¸ÀÆ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.04.2017 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
4] D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91-2017  PÀ®A. 87 PÉ ¦ DåPïÖ   

¢£ÁAPÀ: 29-04-2017 gÀAzÀÄ 13:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄgÀ¤AUÀ¥Àà  vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 53 ªÀµÀð 2] PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ±Á¨Á¢ ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð 3] C¤Ã® vÀAzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð 4] ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ  §¸ÀªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð 5] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ºÁ¢ªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á: J®ègÀÆ C®ºÀ½î vÁ:¹AzÀV £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ  E¸ÉàÃl J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉ. [¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ 2000/gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀtPÉÌ ºÁQzÀ ºÀt 2500/gÀÆ MlÄÖ 4500/gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J°UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ]. F §UÉÎ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ºÉZï r, ¦.J¸ï.L. D®ªÉÄî oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.04.2017 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.