Facebook

Number of Visitors

Monday, April 17, 2017

TIKOTA POLICE STATION NEW BEAT INFORMATION...


wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ
(¸ÁÜ¬Ä DzÉñÀ ¸ÀASÉå 1017 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ «AUÀr¸À¯ÁzÀ ©ÃmïUÀ¼À «ªÀgÀ)

C. £ÀA.
ºÉƸÀ
©Ãmï
ºÉƸÀ ©ÃmïUÀ½UÉ £ÉëĹzÀ ¹§âA¢ ªÀ C¢üPÁj ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §.£ÀA.
£ÉëĹzÀ C¢üPÁj/¹§âA¢ ªÉƨÉÊ® £ÀA.
1 1
L JªÀiï »¥ÀàgÀV, ¹¦¹-971
9900344203
© PÉ ©gÁzÁgÀ, ¹JZï¹-1035
9482399210
2 2
eÉ © ¥ÀoÁt, ¹¦¹-1394
8747085850
3 3
Dgï Dgï gÁoÉÆÃqÀ, ¹¦¹-1227
9740315100
4 4
J¸ï © £ÁåªÀÄtÚªÀgÀ, JZï¹-960
9945240623
Dgï Dgï £Á¬ÄPÀ, ¹¦¹-1529
9901914598
5 5
J¸ï © ©gÁzÁgÀ, ¹¦¹-1334
8861605327
6 6
J n PÀ£À¸É, ¹JZï¹-1172
9535501703
7 7
«í JªÀiï PÉÆÃt²gÀ¸ÀV, ¹¦¹-493
9901618757
8 8
¹¦¹-448 ºÉZï J¸ï PÀÄA¨ÁgÀ
9620855898
¹¦¹-1332, Dgï © zÀAiÀÄUÉÆAqÀ
9980401332
9 9
ªÀĦ¹-1468, J JªÀiï PÉÆý
7760559199
10 10
J¸ï PÉ ¹AUÉ, JZï¹-1138
9880278589
11 11
J JªÀiï ZËUÀ¯É, ¹¦¹-1569
8970008993
12 12
¹JZï¹-1073 ºÉZï JªÀiï ¥ÀoÁt
9448771016
¹¦¹-532 J¸ï f zÁ£À¥ÀàUÉƼÀ
9900984398
13 13
«oÀ×® n ¨Á«PÀnÖ, ¹¦¹-476
8147040759
14 14
¹¦¹-1652, JªÀiï © UÀÄtzÁ¼À
9483068808
15 15
JªÀiï © d£ÀUÉÆAqÀ, ¹¦¹-1350
7353393154
16 16
J¸ï r eÁzsÀªÀ, ¹JZï¹-954
8970080522
17 17
© © ªÁ°PÁgÀ, ¹JZï¹-1069
8970906568
18 18
J¸ï J¥sï ZÀªÁít, ¹¦¹-558
9844042461
19 19
JªÀiï J¸ï zÉøÁ¬Ä, ¹¦¹-446
9741172082
20 20
JªÀiï J¸ï ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ ¹¦¹-906
9448231897
21 21
n f eÁ®ªÁ¢ ¹JZï¹-999
8970598233
22 22
Dgï JªÀiï SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¹JZï¹-1308
9845501030
23 23
eÉ © ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ, ¹¦¹-1554
8792115227
24 24
J¸ï eÉ gÀqÀgÀnÖ ¹¦¹-1396
9036615121
25 25
ªÀĦ¹-1474, r © ZËzsÀj
9611643736
26 26
JªÀiï JZï EZÀÆÑgÀ, ¹¦¹-578
9900850906
27 27
Dgï © vÁA¨ÉÆý, ¹¦¹-938
9611711023
28 28
© n ºÉƸÀªÀĤ, ¹¦¹-444
9611926264
29 29
J¸ï Dgï ¥ÀªÁgÀ, ¹JZï¹-1188
9481137018
30 30
Dgï r CAdÄlV, ¹¦¹-426
9486700426
31 31
© J¸ï CqÀVªÀĤ, ¹¦¹-1104
9980151348
32 32
J¯ï JªÀiï ºÀvÀÛgÀQºÁ¼À, ¹¦¹-405
9972613022
33 33
JªÀiï ¦ ºÁ¢ªÀĤ, ¹JZï¹-1037
9902297357
34 34
ªÁAiÀiï J gÁoÉÆÃqÀ ¹¦¹-1362
9880202813
35 35
f «í RAqÉÃPÁgÀ, ¹¦¹-470
9008245456
36 36
J¸ï © vÉ®UÁAªÀ ¹¦¹-1614
9945508787