Facebook

Number of Visitors

Monday, April 17, 2017

TALIKOT POLICE STATION NEW BEAT INFORMATION...

vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ


C. £ÀA.
ºÉƸÀ ©Ãmï
ºÉƸÀ ©ÃmïUÀ½UÉ £ÉëĹzÀ ¹§âA¢ ªÀ C¢üPÁj ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §.£ÀA.
£ÉëĹzÀ C¢üPÁj/¹§âA¢ ªÉƨÉÊ® £ÀA.
µÀgÁ
1
1
¦.J¸ï. zÉÆqÀªÀĤ, ¹JZï¹- 1155
9591764464

2
2
JA.J£ï.¨Áå¯Áå¼À,     ¹¦¹- 523
9164612567

3
3
J¸ï.J¸ï.PÀPÀ̼ÀªÉÄð, ¹¦¹-1565
9900226399

4
4
AiÀÄÄ.J¸ï.CªÀgÁ¢ü,    ¹¦¹- 594, 
9611405805

5
5
J.©.lPÀ̼ÀQ, ¹¦¹- 1044, 
9448330943

6
6
©.JZï.zÉÆqɪÀĤ,     ¹¦¹- 1369 
8951949463

7
7
J¸ï.J¸ï.ªÀiÁåUÉÃj,   ¹¦¹- 1675, 
8549988204

8
8
J¸ï.PÉ.ªÀiÁzÀgÀ,        ¹¦¹- 659, 
8548927065

9
9
f.JA.£ÁAiÀÄPÀ,     ¹JZï¹-1173, 
9902449051

10
10
JA.J¸ï.CªÀn,        ¹¦¹- 1515, 
8150025161

11
11
ZÁAzÀºÀĸÉãï,J.  ¹JZï¹-1141
9632447878

12
12
r.JZï.£ÀzsÁ¥sï,    ¹JZï¹-1068, 
9448947433

13
13
¦.JA.£ÁAiÀÄPÀ,       ¹¦¹- 1574, 
9980777207

14
14
¦.Dgï.®ªÀiÁtÂ,    ¹JZï¹-738
 9900202378

15
15
J¸ï.«í.gÁoÉÆÃqÀ,     ¹¦¹- 1692
 9435086748

16
16
J¸ï.JA.¥ÀqÀ±ÉnÖ,  ¹JZï¹- 981, 
9448776670

17
17
J¸ï.J¸ï.®ªÀiÁtÂ,    ¹¦¹- 475, 
7899677728

18
18
PÉ.©.gÉrØ, ¹JZï¹-932 
99731533161

19
19
¹.J¸ï.¨ÉãÁ¼À,   ¹JZï¹-884, 
953591635

20
20
JA.J¯ï.¥ÀmÉÃzÀ,      ¹¦¹-1214, 
9902810601

21
21
¦.J¸ï.eÁzsÀ¥ï,      ¹¦¹- 1202, 
7204976099

22
22
Dgï.J.£ÁAiÀÄPÀ,¹¦¹-642, 
7090963642

23
23
J¸ï.L.»gÉêÀÄoÀ,  ¹JZï¹-785, 
9341937685

24
24
JZï.J¸ï.zÉÆqÀªÀĤ,¹¦¹-1129, 
9482182666

25
25
f.JA.PÉÆÃmÁå¼À,¹¦¹-1262, 
7676898793

26
26
J¸ï.J¸ï.PÀªÀ®V,¹¦¹-602, 
9945748945

27
27
J¸ï.¹.gÉrØ,¹¦¹- 496, 
9535670915

28
28
J¸ï.J¸ï.vÀA¨ÁPÉ,¹¦¹- 698, 
968608686

29
29
ªÁAiÀiï.«í.§£À¸ÉÆÃqÉ,¹JZï¹-1101, 
9740346744

30
30
±ÁAvÀUËqÀ.JZï. ¹¦¹- 1315, 
7353479101

31
31
r.J¸ï.PÁ¼Éïï,¹¦¹-582, 
7813004421

32
32
J.¹.¥ÁnÃ.®,¹¦¹- 454, 
9743073678

33
33
Dgï.J¸ï.¸Á¸ÀnÖ,¹¦¹-1600
9008192566

34
34
PÉ.JZï.ªÀiÁzÀgÀ,¹¦¹-1535, 
9611934586