Facebook

Number of Visitors

Wednesday, April 19, 2017

SINDAGI POLICE STATION NEW BEAT SYSTEM INFORMATION REG...


¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ

C. £ÀA.
ºÉƸÀ ©Ãmï
ºÉƸÀ ©ÃmïUÀ½UÉ £ÉëĹzÀ ¹§âA¢ ªÀ C¢üPÁj ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §.£ÀA.
£ÉëĹzÀ C¢üPÁj/¹§âA¢ ªÉƨÉÊ® £ÀA.
1.      
mË£ï ©ÃÃmï £ÀA 01 ¹AzÀV  ªÁqÀð £ÀA 01 jAzÀ 06 gÀªÀgÉUÉ
²æà JZï.J¸ï.§UÀ°

HC1219

9535471322

2.    
mË£ï ©ÃÃmï £ÀA 02 ¹AzÀV ªÁqÀð £ÀA 7 jAzÀ  12 gÀªÀgÉUÉ
²æà J¸ï.J¸ï.PÉÆgÀ¸ÀUÁAªÀ
²æêÀÄw,J¸ï.J£ï,
£ÁåªÀÄtÚ£ÀªÀgÀ
PC 499
WPC 1460
9945533613
3.    
mË£ï ©ÃÃmï £ÀA 03 ¹AzÀV ªÁqÀð £ÀA 13 jAzÀ  18gÀªÀgÉUÉ
²æà ºÉZï,n UÉÆÃqÉPÀgÀ
²æà J.J¸ï.PÀÄA¨ÁgÀ
PC667 PC502
8722679051
4.    
mË£ï ©ÃÃmï £ÀA 04 ¹AzÀV ªÁqÀð £ÀA
 19 jAzÀ 23 gÀªÀgÉUÉ
²æà ªÁAiÀiï.PÉ.GPÀªÀÄ£Á¼À
CPC 1230
7411875592
5.    
aPÀÌ ¹AzÀV
²æà J£ï.J¸ï.ºÀqÀ¥ÀzÀ
²æêÀÄw,J¸ï.¹.¸ÀdÓ£À
HC 570
WPC 1456
8861402932
6.    
PÀ£ÉÆß½
²æà «í.JZï. ºÀvÀÛ½î
HC 944
9449376188
7.    
PÉÆPÀl£ÀÆgÀ
²æà J.DAiÀiï.dĪÀÄ£Á¼À
HC 1059
9008583201
8.    
¨ÁåPÉÆqÀ
²æà JªÀiï.© £ÁnÃPÁgÀ
PC 819
9164483966
9.    
§AzÁ¼À
²æà Dgï. J¸ï. ªÀiÁ¼Á¨sÁV
²æêÀÄw J¸ï.J.¯ÉÆÃtÂ
PC 1595 WPC 1467
9620502100
10.  
§Æ¢ºÁ¼À(¦.JZï)
²æà Dgï.¦. PÀ®ÆègÀ
PC 1606
9902745208
11.     
NwºÁ¼À
²æà J.J¸ï.PÀÄA¨ÁgÀ
PC 502
7795724502
12.   
ºÀZÁå¼À
²æà J¸ï.J£ï. ¸ÀÆAiÀÄðªÀA²
²æêÀÄw J¸ï.J¸ï.ºÀÆUÁgÀ
PC 1358 WPC 1495
9986709253
13.   
¸ÉÆA¥ÀÆgÀ
²æà J¸ï, PÉ, ºÉUÀqÁå¼À
PC 1335
9972892345
14.  
gÁA¥ÀÆgÀ.¦.J.
²æà J¸ï.ªÁAiÀiï.eÉÃgÀlV
²æêÀÄw Dgï.J¸ï,PÉÆÃmÉ
PC 547 WPC 1449
7411147806
15.   
UÀtºÁgÀ
²æà ªÁAiÀiï.PÉ. GPÀĪÀÄ£Á¼À
PC 1230
7411875592
16.   
ZÁAzÀPÀªÀmÉ
²æà J.J¸ï. £ÁAiÉÆÌÃr
HC 1217
9611270333
17.   
¨É£ÀPÉÆlV
²æà J¸ï.¦.ºÀÄt²PÀnÖ
CPC 1359
9008639777
18.  
AiÀÄgÀUÀ¯ï ©.PÉ.
²æà ¦.ªÁAiÀiï.UËgÀ
HC 1038
9945481585
19.   
AiÀÄgÀUÀ¯ï.PÉ.r
²æà J¸ï.Dgï.ZÀªÁít
PC 1530
9916863632
20.        
DºÉÃj
²æà ©.J¸ï.PÉÆÃmÁå¼À
PC 543
8970550459
21.   
ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ
²æà J¸ï.JªÀiï. ºÀ¼ÉêÀĤ
PC 1528
7899022361
22.         
©¸À£Á¼À
²æà J¸ï.©.GªÀÄgÁtÂ
HC 1254
7760608367
23.         
ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀ
²æà Dgï.J¯ï.PÀnÖªÀĤ
PC 480
9902563212
24.        
§APÀ®V
²æà eÉ.J¸ï.UÀ®UÀ°
HC 1176
9986662905
25.         
¨Áå°ºÁ¼À
²æà J.J.PÀqÀtÂ
HC 966
9036578929
26.         
CAvÀgÀUÀAV
²æà L. JªÀiï. ¥Ánî
PC 581
8722597783
27.         
ªÀiÁqÀ¨Á¼À
²æà L.ªÁAiÀiï. zÀ¼ÀªÁ¬Ä
PC 538
9591484089
28.        
AiÀÄAPÀAa
²æà J¸ï.JªÀiï.¨sÀvÀÛUËqÀgÀ
HC 1164
9880271616
29.         
£ÀAzÀUÉÃj
²æà JZï.J¸ï.²ªÀ¥ÀÆgÀ
HC 1056
9740914009
30.        
¸ÀÄAUÀoÁt
²æà J¸ï.¦.¥ÀÆeÁj
PC 471
8892882721
31.   
SÉÊ£ÀÆgÀ
²æà Dgï.f.©eÁ¥ÀÆgÀ
PC1568
9972505051
32.         
ªÀÄÄgÀr
²æà ¦.JZï.¥ÀÆeÁj
PC 1573
9945484914
33.         
ªÉÆÃgÀlV
²æà J¸ï.J¸ï.PÁ¼À±ÉnÖ
HC 865
9448917253
34.        
dmÁß¼À
²æà ©.J¯ï.¥ÀmÉÃzÀ
PC 1382
9916854482
35.         
ºÀAZÀ£Á¼À
²æà J£ï.J£ï.¥ÀÆeÁj
PC 415
9611085843
36.         
UÀ§¸ÁªÀ½V
²æà Dgï.J¸ï. §¸ÀgÀPÉÆÃqÀ
HC 880
9900146751
37.         
PÉgÀÆgÀ
²æà J¸ï.J¸ï.CªÀįÁå¼À
PC 660
9686764106
38.        
§UÀ®ÆgÀ
²æà Dgï.J¸ï.¥ÀªÁgÀ
PC 1677
9902950009
39.         
PÀļÉPÀĪÀÄlV
²æà J¸ï.J¸ï.PÁ¼À±ÉnÖ
HC 865
9448917253
40.        
²gÀ¸ÀV
²æà Dgï.J¸ï.¥ÀªÁgÀ
PC 1677
9902950009
41.  
PÀPÀ̼ÀªÉÄð
²æà Dgï.«í. ºÀÆUÁgÀ
PC 756
9538074999
42.        
£ÁUÁ«. ©.PÉ
²æà J¸ï.PÉ.AiÀļÀ¸ÀAV
PC 419
7204832262
43.        
£ÁUÁ«.PÉ.r
²æà J¸ï.PÉ.AiÀļÀ¸ÀAV
PC 419
7204832262
44.        
UÉÆgÀªÀUÀÄAqÀV
²æà ©.J¸ï.£Á«
PC 1514
9886223818
45.        
¨sÀAl£ÀÆgÀ
²æà ©.J¸ï.qÀA§¼À
PC 1390
9845056299
46.        
UÀÄvÀÛgÀV
²æà JªÀiï.J¸ï.ªÀÄoÀ
PC 1654
9008965051