Facebook

Number of Visitors

Monday, April 17, 2017

REVISED BEAT [NEW BEAT] SYSTEM IN VIJAYAPURA DISTRICT...

UÁA¢üZËPÀ ¦J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

ºÉƸÀ ©Ãmï ¸ÀASÉå.
ºÉƸÀ ©ÃmïUÀ½UÉ £ÉëĹzÀ ¹§âA¢ ªÀ C¢üPÁj ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §.£ÀA.
£ÉëĹzÀ C¢üPÁj/¹§âA¢ ªÉƨÉÊ® £ÀA.
£ÉëĹzÀ C¢üPÁj/
1.     
JªÀiï.J¸ï.aªÀÄä®V ¹.JZï.¹-1276
8710884864
Dgï.©.PÀÆqÀV
J.J¸ï.L
2.    
J¸À.PÉ.PÁRAqÀQ ¹¦¹-632
7353860450

3.    
J.J¸ï.£ÁUÀÆgÀ ¹¦¹-525
9535818061

4.    
¦.J.gÁoÉÆÃqï¦.¹-482
8147033382

5.    
J¸ï.J¸ï.vÀ¼ÀªÁgÀ ¹¦¹-1631
9739617126

6.    
©.L.©gÁzÁgÀªÀĦ¹-1520
9538992269

7.    
J¸ï.J.§£ÀߥÀnÖ¹¦¹-1502
7411528738

8.    
JªÀiï.©.ªÀiÁ¼ÉÃeÁ£À¹¦¹-1638
9900757212

9.    
JªÀiï.J.ºÁ¢ªÀĤ¹.JZï.¹-992
9448796541

10.   
¦.eÉ.gÀd¥ÀÆv,À¹¦¹-473
7353190009

11.   
©.©.¥ÀÄeÁj.¹¦¹-1630
7353801960

12.   
J¸ï.JªÀiï.»vÀÛ®ªÀĤ ¹.JZï.¹-1063
9880011063

13.   
J¸ï.JªÀiï.¥ÀvÁÛgÀ.¹¦¹-1523
9663224401

14.   
¸ÀÄgÉñÀ CqÀQ.¹¦¹-498
9035068433

15.   
J¸ï.J¸ï.¥Ánî,ªÀÄ.JZï.¹-1426
9632246766

16.   
JZï.JZï.ªÀÄįÁè,¹¦¹-1572
8971826755

17.   
J¸ï.«í.eÉÆÃV£À,¹¦¹-485
9035937136

18.   
©.L.²ªÀUÀÆAqï,ªÀĦ¹-1491
9591557400

19.   
JZï.L.£ÁAiÀÄPÀ.¹.JZï.¹-1127
9448973158

20.  
JªÀiï.©.dªÀÄRAr,¹.JZï.¹-1130
9449891135

21.   
JªÀiï.JªÀiï.CA©UÉÃgÀ,¹¦¹-654
962076415
9945381717

22.  
J¸ï.J¸ï.PÉA¥ÉÃUËqÀgÀ.¹¦¹-500
9008443321
²æêÀÄw. ¦.J¸ï.
PÀÄZÀ¨Á¼À. J.J¸ï.L
23.  
J¸ï..¦.ºÀjd£.¹¦¹-824
7892954657
9742736106

24.  
J.L.ªÀiÁzÀ£À±ÉÃnÖ.¹¦¹-1611
7259791453

25.  
Dgï.J¸ï.¥ÀÆeÁj.¹¦¹-458
9480597585

26.  
eÉ.JZï.ªÀÄAlÆgÀ,¹.JZï.¹-1096
7411928257

27.  
J.r.«ÄAZÀ£Á¼À,¹¦¹-509
9972695474
9986788669

28.  
Dgï.¦.¥ÀÄeÁj ,¹¦¹-634
7406794703

29.  
¹.JZï.¹-1142,


30.  
f.f.zÁ¸ÀgÀ,¹.JZï.¹-1239
9164520053

31.   
J.J¸ï.ºÁ¢ªÀĤ,ªÀĦ¹-1462

9902106198

32.  
¦.J.CgÀªÀwÛ,¹.JZï.¹-604
9945495582
²æà Dgï.f. vÀ¼ÀªÁgÀ
J.J¸ï.L
33.  
J¸ï.J¸ï.PÀÆmÁå¼À,¹¦¹-564
8073638021

34.  
J¸ï.L.ªÀÄPÁ£ÀzÁg,¹.JZï.¹-985
08352-250033

35.  
J¸ï.¦.UÀzÁå¼À,¹¦¹-535
9972190054
9035675100

36.  
¦.J¸ï.ZÀªÁét,¹¦¹-466
9731484374

37.  
PÉ.©.ªÉÆüÉ,¹¦¹-1637
9008191312

38.  
GªÉÄñÀ ZÀ£Áß,¹¦¹-526
9611854100

39.  
JªÀiï.J¸ï.©gÁzÁgÀ,¹.JZï.¹-978
9901497158

40.  
¦.J¸ï.»¥ÀàgÀV,¹.JZï.¹-980
9449142626

41.   
J¸ï.Dgï.¥ÀÄeÁ,¹.JZï.¹-959
9845489345

42.  
PÉ.PÉ.UÀ½ªÉ,¹.JZï.¹-988
9036279076

43.  
J¸ï.Dgï.§qÀa,¹¦¹-961
9620070181
²æà ¹.©.£À£ÀߪÀgÉ
J.J¸ï.L
44.  
JªÀiï.PÉ.¸ÁªÀ¼ÀV,¹¦¹-468
8722028394

45.  
¦.J¸ï.¨ÁzÀgÀ¢¤ß,¦¹-1051
9739276446

46.  
¹.JZï.¹-863


47.  
J.J.UÀzÁå¼À.¹¦¹-1349
7353045369

48.  
J¸ï.PÉ.PÀÄqÀa,¦¹-1329
7353045369

49.  
«í.J¸ï.»gÉêÀÄoÀ,¹¦¹-1526
94493173427

50.  
J¸ï.J¸ï.ªÀ£ÀºÀ½î,¹.JZï.¹-972
8970979538
9035798001

51.   
¹.JZï.¹-1310


52.  
J¸ï.r.¸À£Àߢ,¹¦¹-1548
7259985127

53.  
Dgï.JZï.ºÀAqÀV,¹.JZï.¹-1087


54.  
J.f.ºÀ½ªÀĤ,¹¦¹-1558
9916351445
²æêÀÄw. Dgï.J.
D¸ÀAV ªÀÄ.J.J¸ï.L
55.  
J¸ï.PÉ.ºÀnÖ,¹¦¹-1608
9901498443

56.  
J¸ï.L.CªÀÄgÀSÉÃqï,¹¦¹-1317
9980996954

57.  
J¸ï.©.PÁA§¼É,¹¦¹-1570
8971130663

58.  
JZï.JªÀiï.¸ÁªÀAvÀ,¹¦¹-1640
90365646100

59.  
r.J¸ï.gÀd¥ÀÄvÀ,ªÀĦ¹-1439
8123883789

60.  
JªÀiï.J.CrºÀÄr,¹¦¹-489
9071122489

61.   
C¤ÃvÁ ªÉÄAqÉÃUÁgÀ,ªÀĦ¹-1480
9900640630
 ²æà ©.eÉ. ºÀ½ªÀĤ
J.J¸ï.L
62.  
JªÀiï.©.ºÀƸÀªÀĤ,¹¦¹-412
9632435410

63.  
¹.JZï.¹-1228


64.  
©.©.¥Ánî,¹¦¹-1609
9620968293

65.  
J.f.AiÀiÁ¼ÀªÁg,¦¹-1318
9972298615

66.  
JªÀiï.©.£ÀzsÁ¥À,¹¦¹-510
9972007813

67.  
f.J¯ï. gÁoÉÆÃqï,ªÀĦ¹-1496
8884929118

68.  
JªÀiï.©.qÀªÀ¼ÀV,¹¦¹-1048
9663975330

69.  
J¸ï.©.¸Á¯ÉÆÃlV,¹¦¹-1633
9916051788

70.  
J¸ï,©,PÀ£ÀÆß½î,¹¦¹-479
903537136