Facebook

Number of Visitors

Friday, April 21, 2017

PRESS NOTE ON 21-04-2017¢£ÁAPÀ: 20/04/2017 gÀAzÀÄ ±ÀºÀgÀzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ °AUÀzÀ UÀÄr gÉÆÃrUÉ ªÀĺÁ«ÃgÀ PÁ®¤UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁæ¹£À°è ¸ÀAdÄ ¥ÉÆgÀªÁ® CA§ÄªÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ EArAiÀÄ£Àì ªÀÄvÀÄÛ QAUÀì J¯ÉªÀ£ï vÀAqÀUÀ¼À ªÀÄzsÀå £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ n-20 QæPÉÃl ¥ÀAzÀåzÀ ªÉÃ¼É ªÀÄÄA¨ÉÊ EArAiÀÄ£ïì UÉzÀÝgÉ 10.000 gÀÆ 12.000 gÀÆ, QAUÀì J¯ÉªÀ£ï  UÉzÀÝgÉ 10,000 gÀÆ UÉ 8.000 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ C°è QæPÉÃl ¨ÉnÖAUï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ²æà JA.©.C¸ÉÆÃqÉ ¦Lr¹L© WÀlPÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ vÀAqÀ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÁzÀ

1)¸ÀAdÄ vÀAzÉ ±ÁAw¯Á® ¥ÉÆÃgÀªÁ®, 
2)«£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ®PÀëöät eÉÊ£ï,
3)¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ dAiÀÄAw¯Á® ¥ÉÆÃgÀªÁ®, ¸Á|| J®ègÀÆ ªÀiÁºÁ«ÃgÀ PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.


gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ vÁ¨Á¢AzÀ gÉÆÃR ºÀt 49200 gÀÆ UÀ¼ÀÄ,  3 ªÉƨÉʯï,   ºÁUÀÆ QæPÉÃmï ¨ÉlÖAUïUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ aÃnAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


      ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 zÁ½ ªÀiÁrzÀ ²æà JªÀiï. ©.C¸ÉÆÃzÉ ¦L r¹L© WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ D¹Ã¥sÀ.r.j¸Á®zÁgÀ,  J¸ï.J£ï.qÉƽî, J¸ï.J¯ï.LºÉƽî, UÉÆÃ¥Á® ¸ÁUÀgÀ, r.J¸ï.UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, ©.J¸ï.UÉƼÀ¸ÀAV gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèXøÀ¯ÁVzÉ.