Facebook

Number of Visitors

Monday, April 17, 2017

MANAGULI POLICE STATION NEW BEAT INFORMATION...

ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ

C. £ÀA
©Ãmï ¸ÀASÉå
©ÃmïUÉ £ÉëĹzÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ §PÀÌ¯ï £ÀA§gÀ
©Ãmï ZÉPï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
1
©Ãmï ¸ÀASÉå I             1)ªÀÄ£ÀUÀƽ,        2) E¸ÁèA¥ÀÆgÀ vÁAqÁ £ÀA 1 & 2, LZÁªÀgï vÁAqÁ
1) JZÀ.¹-900J¸À.J¸ï.®PÀëöånÖ          996481805
2)JZï.¹-1148 ¦.JªÀiï.PÀl§gÀ.       9036250323
3 ¦.¹.1352 ¦.JªÀiï.UÀtw           9620856585
4) ¦.¹.1647 f.JªÀiï. ªÀiÁªÀĤ..      906001470
5) ¦.¹.635 Dgï.J¸ï.¥ÀqÀUÀtÚªÀgÀ     9844422017
 ²æÃ. ©.J£ï.WÀl£ÀnÖ J.J¸ï.L.
9449138314

2
©Ãmï ¸ÀASÉå -II
1) GPÀÌ°
2) zÉV£Á¼À
1) JZï.¹ 1263 r.JZï.¨ÁUÉêÁr    8123676253
2)JZï.¹.1233 J¸ï.ªÁAiÀiï ªÉÆPÁ²   8880274744
3)¦.¹.664 Dgï.¦. UÀqÉÃz          9591731913À               4)¦.¹.    1179 «.n gÁoÉÆÃqÀ      9945276818   
5) .¦.¹.1540 AiÀÄÄ.J¸ï. PÀ£ÀªÀÄr.     9738629094.
²æà J¸ï.JªÀiï.
ºÉÆlUÁgÀ J.J¸ï.L
9886211256
3
©Ãmï ¸ÀASÉå III
3) ªÀĸÀ©£Á¼À
4) ©¸À£Á¼À
1)JZï.¹-1157.J£ï.JZï.gÁoÉÆÃqÀ -  8123972841 2) JZï.¹- 1022.J¸ï.JZï.¸ÀÄ°à     9880919045 
3)JZï.¹.1189 ¦.J¸ï,PÀÄA¨ÁgÀ       9972612940
4) ¦.¹.531 Dgï.J¸ï.ªÀÄgÉÃUÀĢݠ    7411700584  
5) ¦.¹.488 J¸À.J¸ï,ªÉÄlUÁgÀ       9980261012
6)¦.¹-567J¸ï.© £ÁUÀgÀrØ         9686768248
²æà f.J¸ï vÉð J.J¸ï.L.4
©Ãmï ¸ÀASÉå IV
1) qÉÆÃtÆgÀ,
2) AiÀÄA§vÁß¼À,
3) £ÉÃV£Á¼À,
4) ªÀÄļÁî¼À.
1)JZÀ.¹-1110 J£À.AiÀÄÄ.gÁoÉÆÃqÀ     972263858
2)¦.¹- 492 J¸ï.© §UÀ°         9483597492
3)¦.¹.413 ªÁAiÀiï n.zÁ¸ÀgÀ        9901446364
4)¦.¹.1579.JA.J£ï ºÉÆ£ÁßPÀnÖ.     9741290058
²æà J¸ï.JªÀiï.
ºÉÆlUÁgÀ J.J¸ï.L
9886211256

5
©Ãmï ¸ÀASÉå -V
1) AiÀÄgÀ£Á¼À,
2) ºÀvÀÛgÀQºÁ¼À,
3) £ÀAzÁå¼À
1)JZÀ.¹-970 J¯ï.r.gÀÆqÀV         9731082171
2)¦.¹.1525 ©.J¸ï.©gÁzÁgÀ        9663895153
3)¦.¹.-513 J.«.£Á«             9972876303
4)¦.¹-1596 r.n.¹AzÀV           9019489261
²æÃ. ©.J£ï. WÀl£ÀnÖ J.J¸ï.L.
9449138314
6
©Ãmï ¸ÀASÉå -VI
1) ªÀÄļÀªÁqÀ, ªÀÄļÀªÁqÀ vÁAqÉ £ÀA-1 & 2.
2) vÀ¼ÉêÁqÀ,
3) PÀ®UÀÄQð.
1)JZï.¹.1028Dgï.©gÁzÁgÀ 9980146177     2)JZï.¹.1272.JA.©.ºÀÆUÁgÀ         9845222967
3)¦.¹.595 «.¦.ªÀĺÉÃAzÀæPÀgÀ         9845863166
4)¦.¹- 699 ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄÄgÀUÀ£ÀªÀgÀ     9740054475
5) ¦.¹-433.Dgï.f.UÀªÁj           8088859380
6) .¦.¹.1547 L.¹.¨sÀvÀUÀÄtQ.         9986389046
²æÃ.L.eÉ ¸ÁAVèPÀgÀ J.J¸ï.L. 9945982229