Facebook

Number of Visitors

Wednesday, April 19, 2017

KOLHAR POLICE STATION NEW BEAT SYSTEM INFORMATION

PÉƯÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ


©Ãl £ÀA
ºÉƸÀ ©ÃmïUÀ½UÉ £ÉëĹzÀ ¹§âA¢ ªÀ C¢üPÁj ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §.£ÀA.
£ÉëĹzÀ C¢üPÁj/¹§âA¢ ªÉƨÉÊ® £ÀA.
µÀgÁ
1
1] J¸ï.¦ PÀÄA¨ÁgÀ ¹.JZï.¹-1277
9986421555
-
2] Dgï. JªÀiï »gÉêÀÄoÀ ¹.¦.¹-530
9740064132
-
3] J¸ï.JªÀiï.ElÖAVºÁ¼À ¹.¦.¹-1314 
9632834193
-
4] J¯ï.f.ºÀgÀ£Á¼À qÀ§Æ覹-1492
9972251168
-
2
1] J¯ï.Dgï.gÁoÉÆÃqÀ ¹JZï¹-1088 
9448751404
-
2] J.©.ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ ¹¦¹-1689  
9535240783
-
3] J¸ï.Dgï.PÉÆý  qÀ§Æ覹-1498
9740661616
-
3
1] «.¦.PÀA¨ÁgÀ ¹JZï¹-626
9900243203
-
4
1] Dgï.r.E£ÁªÀÄzÁgÀ ¹¦¹-1311
9449161270
-
5
1] JZï.J¸ï zsÀªÀÄðgÀ ¹JZï¹-1298 
7353866157
-
6
1] J¸ï.©.¤AUÀ£ÀÆgÀ  ¹¦¹-1036
9945659238
-
2] «í.JªÀiï.ªÁ°PÁgÀ qÀ§Æ覹-1454
8951729733
-
7
1] JªÀiï.f ©gÁzÁgÀ ¹JZï¹-1237  
9972389226
-
8
1] J£ïJ¸ï.PÀªÀįÁPÀgï¹JZï¹-1205
9972938007
-
9
1] ©.¹.»PÀÌ£ÀUÀÄwÛ  ¹.¦.¹-1383
9632191240
-
10
1] J¸ï.J¸ï.ªÀÄÄAeÉ ¹¦¹-486
9611407795
-
11
1] JªÀiï.©.©gÁzÁgÀ ¹.JZï.¹-1147
9448645032
-
12
1] f.J¸ï.§UÀ° ¹.¦.¹-1661
7899992337
-
13
1] ©.JZï ºÀÆUÁgÀ ¦.¹-1391 
9880647845
-
14
1] J¸ï.PÉ.AiÀÄqÀºÀ½î ¹.JZï.¹.975    
8197641616
-
15
1] ¦.ªÁAiÀiï ªÀiÁzÀgÀ ¹.JZï.¹. 1046 
9591696911
-
16
1] ©.J¸ï.ºÀ®¸ÀAV ¹¦¹-576 
7760989459
-
17
1] JªÀiï.©.PÁRAqÀQ ¹¦¹-1503   
9620596027
-
18
1] JªÀiï.n.£ÁnPÀgÀ ¹.JZï.¹. 973
9740154815
-
19
1] JªÀiïJªÀiïPÀjUËqÀgÀ ¹JZï¹-1193
9972562480
-
20
1] Dgï.«í.PÀ®ÆègÀ ¹JZï¹-1398 
8123609265
-