Facebook

Number of Visitors

Monday, April 17, 2017

JALANAGAR POLICE STATION NEW BEAT SYSTEM

d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ


C. £ÀA.
ºÉƸÀ ©Ãmï
ºÉƸÀ ©ÃmïUÀ½UÉ £ÉëĹzÀ ¹§âA¢ ªÀ C¢üPÁj ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §.£ÀA.
£ÉëĹzÀ C¢üPÁj/¹§âA¢ ªÉƨÉÊ® £ÀA.
µÀgÁ
«ªÉÃPÀ £ÀUÀgÀ (¥À²ÑªÀÄ)
Dgï JZï ¥ÀqÉÃPÀ£ÀÆgÀ ¹JZï¹-1023
9448336149
£ÀªÀgÀ¸À¥ÀÄgÀ JPÀìmÉãÀµÀ£À
JªÀiï JªÀiï Gd¤ ¹JZï¹-998
9986376220
3.    
VjñÀ £ÀUÀgÀ
J J CwÛUÉÃj ¹¦¹-1346
9972363482

4.    
d®£ÀUÀgÀ J¸ïDgï PÁ®¤ zÀQët
¦ JªÀiï ºÀQÌ ¹¦¹-1619
8884021100

5.    
J¸ï Dgï PÁ®¤ GvÀÛgÀ
J¸ï. «. ªÀÄ®WÁt ¹¦¹-1513
9480224797

6.    
PÉÆÃlð £ÀªÀgÀ¸À¥ÀÄgÀ §qÁªÀuÉ ¹PÁå§ PÁ¯ÉÃd ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀ PÁ®¤
J¸ï J¸ï PÁUÀªÁqÀ ¹¦¹-1651
9060490100

7.     
QÃwð£ÀUÀgÀ-1
r © PÀÄA¨ÁgÀ ¹¦¹-1330
9972134157

8.    
QÃwð£ÀUÀgÀ-2
JªÀiï JªÀiï ¸Á°PÉÃj ¹¦¹-640
9008019132

9.    
PÉPÉ PÁ®¤
r © ¥Ánî ªÀĦ¹-1408
7795592206

10.   
¸ÀÈ¶× PÁ®¤ ªÀÄIJæÃ¥sÀ PÁ®¤
JªÀiï J£ï ªÁ°ÃPÁgÀ ¹¦¹-467
9845672684

11.     
gÁeÁf£ÀUÀgÀ
J JªÀiï dªÀiÁzÁgÀ ¹¦¹-1235
7204498750

12.   
gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ
Dgï r ªÀÄįÁè ªÀĦ¹-1440
99029962651

13.   
PÀ£ÁߣÀ £ÀUÀgÀ PËvÁ¼É ¯ÉÃOmï
n JªÀiï ±ÉïÁgÀ ¹JZï¹-1011
9448971025

14.   
«ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ £ÀUÀgÀ dAiÀÄ®Qëöäà £ÀUÀgÀ
eÉ J ªÁWÀªÉÆÃgÉ ¹JZï¹-892
9035293900

15.   
²ªÀ±ÀQÛ £ÀUÀgÀ £ÉºÀgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀiÁ®zÁgÀ PÁ®¤
JªÀiï Dgï N¯ÉÃPÁgÀ ¹¦¹-1635
9741268766

16.   
CºÀäzÀ PÁ®¤ ¸ÀĺÁUÀ PÁ®¤
ºÉZï © ¯ÉÆÃt ¹¦¹-1628
7411125351

17.   
PÉJ¸ïDgïn¹ PÁ®¤
J JªÀiï ºÉÆ£ÀªÁqÀ ¹¦¹-1571
¹ J¸ï PÀ½îUÀÄ¢Ý ªÀĦ¹-1562
9972564390
7829650927

18.   
GvÀÛgÁ¢üªÀÄoÀ §ÈAzÁªÀ£À £ÀUÀgÀ
CªÀÄgÀ«dAiÀÄ ¦ ¹¦¹-1321
9480090084

19.   
gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ®¤ £ÀªÀgÀ¸À¥ÀÄgÀ PÁ®¤
J¸ï J¯ï PÀ¯ÁzÀV ¹¦¹-1593
9886290048

20.      
¨ÁgÁPÉÆÃmÁ vÁAqÁ ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð
Dgï « £Á¬ÄPÀ ¹JZï¹-1260
9901498750

21.   
¸Á¬Ä ¥ÁPÀð £ÀAzÀ§¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ
L ªÁAiÀiï ¸ÉÆrØ ¹¦¹-1613
9980894019

22.      
¸ÀzÁ²ªÀ £ÀUÀgÀ UÉÆÃPÀÄ® ¥ÁPÀð
J¸ï r ªÀ¸ÀÛçzÀ ¹¦¹-645
9481708143

23.      
KPÀvÁ £ÀUÀgÀ ªÉÄʧƧ £ÀUÀgÀ
© J¸ï zÉêÀgÀ ¹¦¹-1602
9036161985

24.      
ZÁtPÀå £ÀUÀgÀ ªÀdæºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ ZÁAzÀ¥ÀÄgÀ PÁ®¤
J¸ï J¯ï ºÉÆ£Àß½î ¹¦¹-631
© JªÀiï ºÀqÀ®UÉÃj ¹¦¹-1313
8147812631
9611886377

25.      
¸ÀªÀÄxÀð £ÀUÀgÀ azÀA§gÀ £ÀUÀgÀ
Dgï JZï CªÀn ¹JZï¹-989
9972689832

26.      
®Qëöäà £ÀUÀgÀ ªÉAPÀmÉñÀ £ÀUÀgÀ wæêÀÄÆwð £ÀUÀgÀ
L J¸ï PÀ£ÀÆßgÀ ¹¦¹-622
9916691361

27.      
E¨Áæ»A¥ÀÆgÀ UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ
¦ © gÁoÉÆÃqÀ ªÀĦ¹-1466
9611151505

28.      
§UÀ° ¯ÉÃOl ªÀgÀÄt £ÀUÀgÀ
JZï r ¸ÁgÀªÁqÀ ¹ JZï ¹-1045
9611037152

29.      
¸ÁÖgÀ PÁ®¤ VgÀUÁAªÀPÀgÀ ¯ÉÃOl
J. JZï. ¨ÁjVqÀzÀ ªÀÄ.JZï.¹ 1435
9481433057

30.      
UÀÄgÀÄzÉêÀ £ÀUÀgÀ gÁªÀĪÀÄÆwð £ÀUÀgÀ
J£ï f ©gÁzÁgÀ ¹¦¹-1604
9972924962

31.   
CPÀëvÁ £ÀUÀgÀ VjñÀ £ÀUÀgÀ
JªÀiï. n. ©gÁzÁgÀ ¹¦¹-649
9740214090

32.      
¥ÀÄ®PÉò £ÀUÀgÀ UÀ®UÀ° ¯ÉÃOmï
f ¹ ¥Ánî ¹JZï¹-955
8884879558

33.      
¸Él¯ïªÉÄAmï PÁ®¤ PÀ£ÀPÀzÁ¸À §qÁªÀuÉ
© © UÁtÂUÉÃgÀ ¹JZï¹-996
9448441710

34.      
«ªÉÃPÀ£ÀUÀgÀ ¥ÀƪÀð
Dgï J¯ï ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀĦ¹-1486
7795113099

35.      
¹JªÀiï¹ PÁ®¤
« J¸ï §£À¸ÉÆÃqÉ ¹¦¹-655
9900678100

36.      
±ÁAvÀ«ÃgÀ £ÀUÀgÀ
J JZï ¥Ánî ªÀĦ¹-1402
9731603173

37.      
gÁzsÁPÀȵÀÚ £ÀUÀgÀ
J¸ï f UÁAiÀÄtÚªÀgÀ ¹¦¹-1377
8147593933

38.      
£ÀA¢¤ §qÁªÀuÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ
J¸ï J¸ï C¹Ì ¹¦¹-1636
9741979428

39.      
¹zÉÝñÀégÀ §qÁªÀuÉ ¥ÉæöÊA ¹n ¸Á¬Ä ºÁ¹àl¯ï
© J ºÁ®½î ¹¦¹-641
9900251951

40.      
gÀA¨Á¥ÀÆgÀ zÀÆgÀªÁt PÉÃAzÀæ, PÀ¸ÀÆÛj PÁ®¤
ªÁAiÀiï Dgï ªÀÄAPÀt ¹¦¹-1531
9902521556