Facebook

Number of Visitors

Monday, April 17, 2017

INDI POLICE STATION NEW BEAT SYSTEM...


EAr ¥Éưøï oÁuÉ

(¸ÁÜ¬Ä DzÉñÀ ¸ÀASÉå 1017 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ «AUÀr¸À¯ÁzÀ ©ÃmïUÀ¼À «ªÀgÀ)


C. £ÀA.
ºÉƸÀ ©Ãl
ºÉƸÀ ©ÃmïUÀ½UÉ £ÉëĹzÀ ¹§âA¢ ªÀ C¢üPÀj ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §.£ÀA 
£ÉëĹzÀ ¹§âA¢ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA.
G¸ÀÄÛªÁj C¢üPÁj JJ¸ïL gÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, ºÀÄzÉÝ
G¸ÀÄÛªÁj C¢üPÁj JJ¸ïL gÀªÀgÀ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA.
µÀgÁ
1
01
Dgï J¸ï ¤UÀr ¹¦¹-522

ªÉÆ.£ÀA:8971481218
²æà J¯ï Dgï eÁzsÀªÀ JJ¸ïL
8971635334
-
2
02
J PÉ ¥Ánî  ¹¦¹-514

ªÉÆ.£ÀA:9901208462
²æà J¯ï Dgï eÁzsÀªÀ JJ¸ïL
8971635334
-


3
03
Dgï ªÁAiÀiï gÉÆ½î ¹¦¹-402

ªÉÆ.£ÀA:8147116291
²æà J¯ï Dgï eÁzsÀªÀ JJ¸ïL
8971635334
-


4
04
¦ PÉ £ÁUÀgÁ¼À ¹¦¹-504

ªÉÆ.£ÀA:9972785014
²æà J¯ï Dgï eÁzsÀªÀ JJ¸ïL
8971635334
-
5
05
AiÀÄÄ © ®AUÉÆÃn ¹¦¹-541

ªÉÆ.£ÀA:8861960687
²æà J¯ï Dgï eÁzsÀªÀ JJ¸ïL
8971635334
-
6
06
eÉ J¸ï ¤Ã®ÆgÉ ¹¦¹-627

ªÉÆ.£ÀA:9141838300
²æà J¯ï Dgï eÁzsÀªÀ JJ¸ïL
8971635334
-


7
07
¹ J¸ï gÁoÉÆÃqÀ ¹¦¹-1575

ªÉÆ.£ÀA:8964444136
²æà r J¸ï vÀ¼ÀªÁgÀ JJ¸ïL
8105958484
-
8
08
© J¸ï gÀhļÀQ ¹¦¹-1375

ªÉÆ.£ÀA:9901173874
²æà r J¸ï vÀ¼ÀªÁgÀ JJ¸ïL
8105958484
-
9
09
«í Dgï ¨sÀvÀUÀÄtQ ¹¦¹-1508

ªÉÆ.£ÀA:9980392383
²æà r J¸ï vÀ¼ÀªÁgÀ JJ¸ïL
8105958484
-
10
10
PÉ  PÉ ªÁ°PÁgÀ ¹¦¹-1033

ªÉÆ.£ÀA:7411843585
²æà r J¸ï vÀ¼ÀªÁgÀ JJ¸ïL
8105958484
-
11
11
¹ © PÁgÀPÀ¯ï ¹¦¹-603

ªÉÆ.£ÀA:9886448622
²æà r J¸ï vÀ¼ÀªÁgÀ JJ¸ïL
8105958484
-
12
12
J¸ï Dgï £Á¬ÄPÀ ¹¦¹-668

ªÉÆ.£ÀA:8722035268
²æà r J¸ï vÀ¼ÀªÁgÀ JJ¸ïL
8105958484
-
13
13
r J¸ï £À®ªÀqÉ ¹¦¹-432

ªÉÆ.£ÀA:9731418503
²æà J¸ï © ªÀiÁzÀgÀ JJ¸ïL
8123403569
-
14
14
JªÀiï r ¨sÀƱÉnÖ ¹¦¹-1389
ªÉÆ.£ÀA:9901271500
²æà J¸ï © ªÀiÁzÀgÀ JJ¸ïL
8123403569
-
15
15
¦ Dgï gÁoÉÆÃqÀ ¹¦¹-1213

ªÉÆ.£ÀA:8970576245
²æà J¸ï © ªÀiÁzÀgÀ JJ¸ïL
8123403569
-
16
16
¦ J¸ï ºÀAr ¹¦¹-436

ªÉÆ.£ÀA:9972780312
²æà J¸ï © ªÀiÁzÀgÀ JJ¸ïL
8123403569
-
17
17
© eÉ PÁ¸ÀgÀ ¹¦¹-410

ªÉÆ.£ÀA:9164813464
²æà J¸ï © ªÀiÁzÀgÀ JJ¸ïL
8123403569
-
18
18
JªÀiï PÉ qÉÆÃtÆgÀ ¹¦¹-1322

ªÉÆ.£ÀA:9900985599
²æà J¸ï © ªÀiÁzÀgÀ JJ¸ïL
8123403569
-
19
19
JZï f §§¯ÁzÀ ¹¦¹-658

ªÉÆ.£ÀA:7026834945
²æêÀÄw Dgï J£ï £ÁAiÉÆÌÃr JJ¸ïL
9845430072
-
20
20
JªÀiï J¸ï zÁåªÀÄÄUÉÆüÀ ¹¦¹-663

ªÉÆ.£ÀA:9164258309
²æêÀÄw Dgï J£ï £ÁAiÉÆÌÃr JJ¸ïL
9845430072
-
21
21
L J PÉÆÃmÁå¼À ¹¦¹-562

ªÉÆ.£ÀA:9980019708
²æêÀÄw Dgï J£ï £ÁAiÉÆÌÃr JJ¸ïL
9845430072
-
22
22
© J¸ï ¨ÁUÉêÁr ¹¦¹-1507

ªÉÆ.£ÀA:9739772470
²æêÀÄw Dgï J£ï £ÁAiÉÆÌÃr JJ¸ïL
9845430072
-
23
23
© f ºÀqÀUÀ° ¹¦¹-511

ªÉÆ.£ÀA:9980764795
²æêÀÄw Dgï J£ï £ÁAiÉÆÌÃr JJ¸ïL
9845430072
-