Facebook

Number of Visitors

Wednesday, April 19, 2017

HORTI POLICE STATION NEW BEAT SYSTEM INFORMATION REG...

ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ
(¸ÁÜ¬Ä DzÉñÀ ¸ÀASÉå 1017 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ «AUÀr¸À¯ÁzÀ ©ÃlUÀ¼À «ªÀgÀ)
©Ãmï ¸ÀASÉå
UÁæªÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ
¹§âA¢ ºÉ¸ÀgÀÄ & §.£ÀA
ªÉÆ£ÀA
G¸ÀÄÛªÁj C¢üPÁj
1
ºÉÆwð ªÁqÀð£ÀA  jAzÀ    ªÀgÉUÉ
Dgï JA ©gÁzÁgÀ ¹¦¹ 958
9535814813


²æà J¸ï JA ¥Ánî
JJ¸ïL 9448958431
2
ºÉÆwð ªÁqÀð£ÀA jAzÀ    ªÀgÉUÉ
J£ï JA £ÁªÀzÀV ¹JZï¹ 1229
9448947177
3
PÉƼÀÆgÀV
¦ JA PÁPÀð¯ï ¹¦¹ 1533
9740275526
4
zÉÃV£Á¼À
n J¸ï ±ÉÃR JZï¹ 712
9880866293
5
PÉÆmÁß¼À
PÉ «í ¥Á±ÁÑ¥ÀÆgÀ JZï ¹ 895
9036684150
6
CUÀ¸À£Á¼À
JA J¸ï §rUÉÃgÀ ¹¦¹ 1373
9449212548
7
§¸À£Á¼À
JA J¸ï aªÀÄä®V JZï¹ 1276
9590055312
8
PÁåvÀ£ÀPÉÃj
JA J¸ï §§¯ÉñÀégÀ  ¹¦¹ 1370
9591313312
9
¸ÉÆ£ÀPÀ£ÀºÀ½î
« f ²gÀªÀÄUÉÆAqÀ ¹¦¹ 445
7353736292
10
ºÀqÀ®¸ÀAUÀ & J¯ï n £ÀA 04
JªÀiï J¸ï vÀ¼ÀªÁgÀ JZï ¹ 1121
8792539221
11
ºÀqÀ®¸ÀAUÀ J¯ï n £ÀA 01 02 03 05 06
eÉ J¸ï §£À¸ÉÆÃqÉ ¹¦¹ 416
9945483958
12
PÀ£ÀPÀ£Á¼À
J¸ï J¸ï AiÀÄqÀºÀ½î ¹¦¹ 1249
8884230640
13
EAZÀUÉÃj
J£ï r DªÀn ¹JZï¹ 1065
9945345940
14
¸ÁªÀ¼À¸ÀAUÀ
¦ © §gÀUÁ° ¹¦¹ 596
9686315960
15
ºÀ¼ÀUÀÄtQ
eÉ ¹ ±ÁAvÀVj ¹¦¹ 483
9611867872
16
§§¯ÁzÀ
© J¸ï ªÀļÀV JZï¹ 1167
9663237393
17
¤A¨Á¼À ©PÉ
J¸ï J¸ï ºÀÆUÁgÀ ¹JZï¹ 974
8496046711
²æà © © gÀd¥ÀÆvÀ JJ¸ïL 9448158490
18
¤A¨Á¼À PÉr
© J¸ï PÉÆÃt²gÀ¸ÀV ¹JZï¹ 986
9448204196
19
°AUÀzÀ½î
JA J¸ï ºÀAZÀ£Á¼À ¹¦¹ 1532
8884449975
20
vÀqÀªÀ®UÁ
J¸ï J¸ï ¹£ÀÆßgÀ ¹¦¹ 1337
9980772121
21
WÀ£ÀªÀ®UÁ
J¸ï J¸ï RAqÉÃPÀgÀ JZï¹ 983
9740460038
22
¨ÉƼÉUÁAªÀ
JZï JA vÉÆüÀ£ÀÆgÀ ¹¦¹ 1512
9845759884
23
CxÀUÁð
¹ PÉ PÀÄA¨ÁgÀ ¹¦¹ 1623
9916852748
²æà J¸ï © D¸ÀAV JJ¸ïL 9686136113
24
²gÀPÀ£ÀºÀ½î
J¸ï ªÉÊ vÀ¼ÀPÉÃj ¹¦¹ 1397
9591232213
25
PÉAUÀ£Á¼À
Dgï J£ï gÁoÉÆÃqÀ ¹JZï¹ 1019
9900812349
26
²ªÀ¥ÀægÀ ©.PÉ
JZï J¸ï £ÀAzÀgÀV ¦¹ 1342
9900841106
27
gÁd£Á¼À
J¸ï © eÁzsÀªÀ JZï¹ 1146
9449012373
28
¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î
J¸ï PÉ ²ªÀªÀÄA¢gÀ ¹JZï¹ 896
9945968808